Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek kapitałowy i finansowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.RKF.NM.REKEZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek kapitałowy i finansowy
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia II st., niestacj. ekonom. gosp. zywnoś. - p. obowiazkowe, 1 sem.
Ekonomia II st., niestacj. zarządzanie i marketing - p. obowiazkowe, 1 sem.
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW: EKONOMIA / ECTS: 4 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom znaczenia, funkcji i mechanizmów działania różnych segmentów rynku finansowego (głównie rynku kapitałowego i sektora ubezpieczeń ) we współczesnej gospodarce

Pełny opis:

I. Wykłady (15h)

1. . Rynki finansowe - istota, funkcje i klasyfikacja, rynek kapitałowy- istota, funkcje i instytucje,(2h).

2. Tradycyjne i nowe instrumenty rynku kapitałowego. Derywaty(2h).

3. Giełdy papierów wartościowych, GPW w Warszawie - powstanie i organizacja, system giełdowy Warset(2h).

4. System rekompensat dla inwestorów giełdowych. Podstawowe strategie inwestowania i wybrane metody zarządzania portfelem inwestycyjnym(2h).

5. System ubezpieczeniowy - funkcje, instytucje i cechy rynku ubezpieczeń(2h).

6. Ubezpieczenia gospodarcze(2h).

7. Konglomeraty finansowe - łączenie różnych segmentów rynku finansowego. Relacje między konkurencją i regulacją na rynku finansowym -różne koncepcje i rozwiązania praktyczne. Bezpieczeństwo na rynku finansowym(2h).

8. Nadzór nad sektorem bankowym, ubezpieczeniowym i giełdowym - różne rozwiązania nadzoru finansowego. Rola banku centralnego w nadzorze finansowym(1h).

II. Ćwiczenia(15h)

1. . Najprostsza forma oszczędzania - lokata bankowa, procent prosty i składany. Kalkulacja opłacalności nominalnej ( brutto i netto ) oraz realnej. (2h)

2. Ocena ryzyka, rentowności i płynności różnych instrumentów finansowych rynku kapitałowego. Nominalna i realna stopa zwrotu. Gra giełdowa - kupno akcji (2h).

3. Transakcje spekulacyjne, arbitrażowe i opcyjnie - istota, mechanizm i ryzyko. Dźwignia finansowa(2h).

4.Zarządzanie ryzykiem cenowym przy wykorzystaniu kontraktów futures i opcji ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów sektora rolno - spożywczego(2h).

5. Klasyfikacja ubezpieczeń, ryzyko w ubezpieczeniach, powstanie i rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce (2h).

6. Ubezpieczenia na życie(2h).

7. Główne miary i wskaźniki stosowane w działalności ubezpieczeniowej, metody oceny ryzyka i wpływ ubezpieczeń na grę rynkową(2h).

8. Zaliczenie ćwiczeń , gra giełdowa - sprzedaż akcji, obliczenie stopy zwrotu (1h).

Literatura:

1. Ostrowska E. Rynek kapitałowy. PWE, W-wa, 2007

2. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. Red. naukowy J. Czekaj, PWN, W-wa , 2008

3. System finansowy w Polsce. Red. naukowi : Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. PWN, W-wa, 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu ( wykłady + ćwiczenia ) student:

A/ wiedza:

- rozumie rolę i znaczenie rynku finansowego we współczesnej gospodarce ,

- charakteryzuje różne segmenty rynku finansowego,

- identyfikuje i wie jak korzystać z usług oferowanych przez instytucje rynkowego systemu finansowego ( banki, giełdę, firmy ubezpieczeniowe),

- rozpoznaje miejsce i funkcje nadzoru finansowego, systemu rekompensat dla inwestorów giełdowych i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w gospodarce rynkowej.

B/ umiejętności:

- oblicza rentowność nominalną brutto i netto oraz realną stopę zwrotu z różnych instrumentów finansowych ( lokaty bankowe, obligacje, akcje, kontrakty futures, opcje ),

- przeprowadza kalkulacje związane z wykorzystaniem derywatów w celach spekulacyjnych i asekuracyjnych ( hedgingowych ),

- potrafi ocenić atrakcyjność inwestycyjną dwóch hipotetycznych spółek przy wykorzystaniu najważniejszych wskaźników analizy fundamentalnej,

- oblicza proste wskaźniki techniczno - ekonomiczne stosowane w ubezpieczeniach.

C/ kompetencje społeczne:

- ma świadomość nieustannych zmian sytuacji na rynku finansowym i wynikającej stąd konieczności ciągłej aktualizacji wiedzy oraz dostępu do wiarygodnej i szybkiej informacji,

- potrafi oceniać różne instrumenty finansowe zawsze z punktu widzenia szans (opłacalności) i zagrożeń ( ryzyka ),

- widzi korzyści pracy w grupie przy rozwiązywaniu praktycznych problemów ( zadań ).

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie ćwiczeń ( oceny cząstkowe ):

- aktywność w trakcie zajęć ( sprawność i dokładność rozwiązywania zadań ),

- sprawdzian pisemny z zagadnień przerabianych na ćwiczeniach - zadania obliczeniowe.

Skala ocen: Ocena pozytywna od 50%, każde kolejne 10 pkt. procentowych podwyższa ocenę o 0,5 stopnia.

2. Wykład: Egzamin pisemny, który ma pokazać stopień opanowania i rozumienia wiedzy o funkcjonowaniu rynku finansowego we współczesnej gospodarce.

Skala ocen: Ocena pozytywna od 50%, każde kolejne 10 pkt. procentowych podwyższa ocenę o 0,5 stopnia.

Ocena końcowa=0,6 x ocena z egzaminu (wykłady)+ 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady - 15 godz.

- ćwiczenia - 15 godz.

Razem: 30 godz. : 30 = 1,0 ( czyli 1 pkt ECTS )

- przygotowanie się do ćwiczeń -15 godz.

- penetracja bieżących publikacji - 10 godz.

- wykonanie zadań domowych - 15 godz.

- przygotowanie się do kolokwium - 15 godz.

- przygotowanie się do egzaminu - 25 godz.

- dokończenie ćwiczeń w domu - 5 godz.

- konsultacje - 4 godz.

- egzamin - 1 godz.

Razem godz. praktyczne: 90 godz. : 30 = 3,0 ( czyli 3 pkt ECTS )

OGÓŁEM: 4 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Paluch
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.