Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.PZA.SL.RZAXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE / ECTS: 5/ semestr: 1

Profil ogólnoakademicki / Forma i poziom:SL

status :przedmiot podstawowy

Wymagania wstępne: brak

Celem dydaktycznym przedmiotu "Podstawy Zarządzania" jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia ról kierowniczych różnego szczebla w organizacjach - poprzez przekazanie wiedzy dotyczącej procesu zarządzania i organizacji pracy kierowniczej.W ramach kursu uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania, struktura, cele, funkcje zarządzania, władza i przywództwo, style kierowania, umiejętności i kompetencje kierownicze, informacja i komunikacja w zarządzaniu, procesy decyzyjne w zarządzaniu, główne metody i techniki zarządzania, ocena sprawności działań, globalny kontekst zarządzania.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1.Wprowadzenie do przedmiotu, podstawowe pojęcia, główne nurty i kierunki zarządzania, składniki modelu z., funkcje kierownicze-2h.

2.Środowisko zarządzania. System otwarty i zamknięty.Szczeble zarządzania-2h.

3.Składniki funkcjonalne procesu zarządzania.Rola planowania strategicznego i operacyjnego, misja organizacji, rodzaje celów, etapy procesu planistycznego-2h.

4.Organizowanie w zarządzaniu – podział pracy w ramach struktur, specjalizacja, rozszerzanie i wzbogacanie pracy, kryteria i rodzaje departamentalizacji-2h.

5.Komunikacja w organizacji – kanały, sieci scentralizowane i zdecentralizowane. Modele procesu komunikacji (Umstota, Morgana) Komunikacja formalna i nieformalna a wzory zachowań organizacyjnych-2h.

6. Teorie treści motywacji (Maslowa, Herzberga, ERG, XY Mc Gregora, Mc Clellanda), modyfikacja zachowań Skinnera-2h.

7.Ocena sprawności działań menedżerskich. Controlling – główne obszary kontroli, etapy procesu, podział (prewencyjna, sterująca, ex post), techniki kontroli operacyjnej, kontrola materiałowa i kontrola jakości-2h.

8.Zarządzanie informacją – podział danych, źródła pozyskiwania.System Informowania Kierownictwa – cele, funkcje, rola systemów komputerowych. Proces przetwarzania danych. Sposoby przetwarzania, wspomaganie decyzji, symulacje-2h.

9.Zasoby ludzkie – percepcja, potencjał, osobowość. Formalne i nieformalne grupy pracownicze. Homo i heterogeniczność, stabilność i niestabilność grup. Kultura organizacji. Elementy etyki biznesu-2h.

10.Rozwijanie umiejętności menedżerów. Kompetencje, planowanie i kontrola czasu pracy.Delegowanie uprawnień.Zarządzanie współuczestniczące. Teoria Z i zarządzanie japońskie-2h.

11.Podnoszenie wydajności - kluczowe zasady, pomiar wykorzystania zasobów, miary i metody oszczędności. Przestrzenne organizowanie procesów pracy-2h.

12.Procesy decyzyjne w zarządzaniu.Identyfikacja i zdefiniowanie problemu. Proces analizy racjonalnej. Tworzenie wariantów decyzyjnych i kryteria ich oceny-2h.

13. Przegląd koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem. Reengeneering - rekonstrukcja i wdrożenie procesu, benchmarking - wewnętrzny, konkurencyjny, funkcjonalny i ogólny-2h.

14. Zastosowanie lean management, zarządzanie zasobami w ramach outsourcingu. time based management-2h.

15. Time based management. Model organizacji opartej na wiedzy. Zarządzanie potencjałem ludzkim-2h.

Plan ćwiczeń:

1.Zarządzanie w skali ponadnarodowej-2h.

2.Szkoła klasyczna, behawioralna i ilościowa.Zarządzanie w kontekście zmian. Case study – linie lotnicze-2h.

3.Prognozowanie w planowaniu – metody, zastosowanie.Case study – dystrybucja kosmetyków-2h.

4.Rozpiętość kierowania.Case study – przedsiębiorstwo przemysłu drzewnego-2h.

5.Skuteczność komunikacji poziomej i pionowej.Przekaz werbalny i niewerbalny-2h.

6.Przywództwo w zarządzaniu – determinanty skuteczności, koncepcje podstawowe (skala ciągła, przywództwo dwuwymiarowe) i rozwinięte.Case study – firma software-2h.

7.Kontrola finansowa – obszar i przedmiot analiz; kontrola zasobów ludzkich – podstawowe techniki.Case study – produkcja sprzętu turystycznego-2h.

8.Interpretacja danych w zarządzaniu-2h.

9.Normy i role w grupach pracowniczych.Istota zarządzania zespołami ludzkimi.Case study – firma ubezpieczeniowa-2h.

10.Zachowania organizacyjne.Case study - funkcjonowanie agencji reklamowej-2h.

11.Metody i techniki upraszczania pracy w zarządzaniu produkcją.Automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych.Doskonalenie organizacji,koła jakości. Case study - branża papiernicza-2h.

12.Zarządzanie ryzykiem decyzyjnym.Zastosowanie tabeli korzyści i drzew decyzyjnych.Case study - bank-2h.

13.Wprowadzenie do zarządzania strategicznego. Poziomy strategii (Thompson i Strickland)-2h.

14.Zarządzanie strategią przedsiębiorstwa - analiza portfelowa (BCG),strategia jednostki gospodarczej - 2h.

15. Planowanie strategiczne w małych przedsiębiorstwach i organizacjach non-profit- 2h

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 66 ECTS**2,2

w tym: wykłady (podać liczbę godzin) 30 godz.

ćwiczenia i seminaria (podać liczbę godzin) 30 godz.

konsultacje (podać liczbę godzin) 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże (podać liczbę godzin) 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu (podać liczbę godzin 3 godz.

praca własna (2,8 ECTS**) 84 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1.Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2017.

2.Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE. Warszawa 2001.

3. Drucker P., Praktyka zarządzania,MT Biznes, 2017.

Uzupełniająca:

1. Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.

2. Zieniewicz K. Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.

3. Martyniak Z. Nowe metody i koncepcje zarządzania, AE Kraków, 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- student zna genezę i ewolucję teorii zarządzania,

- potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania,

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi opisać kluczowe elementy procesu zarządzania organizacją,

- identyfikuje zasadnicze procesy organizacyjne współczesnych przedsiębiorstw,

- ocenia, analizuje i rozwiązuje praktyczne problemy zarządcze w przykładowych jednostkach gospodarczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- posiada umiejętność planowania pracy w zespole

- docenia potrzebę wymiany informacji i dzielenia się wiedzą

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny z całości materiału.

Ćwiczenia:

1. Oceny z okresowych sprawdzianów wiadomości (1-2) w formie kolokwium.

2. Aktywność podczas rozwiązywania studium przypadków.

Przyjęto procentową skalę oceny kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0) zostaje wystawiona w sytuacji, gdy co najmniej jedna z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia zostanie oceniona poniżej 55% efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0) zostaje wystawiona w sytuacji, gdy w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) uzyskane zostanie minimum 55% efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5) zostaje wystawiona na podstawie wyliczenia średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia, dla wartości znajdującej się w przedziale 61-70%.

4.Analogicznie jak w punkcie 3 wyliczona zostaje wartość dla oceny dobrej (4,0 – średnia 71-80%), ponad dobrej (4,5 – średnia 81-90%) oraz bardzo dobrej (5,0 – średnia powyżej 90%).

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cymanow
Prowadzący grup: Piotr Cymanow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cymanow
Prowadzący grup: Piotr Cymanow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cymanow
Prowadzący grup: Piotr Cymanow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cymanow
Prowadzący grup: Piotr Cymanow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)