Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rolne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.PRR.SI.RROXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rolne
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Rolnictwo, 1 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Rolnictwo, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów kierunku Rolnictwo z podstawowymi problemami prawa rolnego zarówno na polu prawa cywilnego jak i prawa publicznego a także stosowania norm tych dziedzin prawa w życiu codziennym, w szczególności w działalności oraz planowaniu działalności wytwórczej w rolnictwie i pozarolniczej działalności gospodarczej.

Cel przedmiotu: Wytworzenie umiejętności rozpoznania tematyki objętej uregulowaniami prawa oraz odszukania odpowiedniej normy prawnej.

Pełny opis:

1 – Prawo rolne - wprowadzenie (systemy prawa, gałęzie prawa, dziedziny prawa, prawo rolne jako prawo publiczne, prawo rolne jako prawo cywilne); język prawny a język prawniczy (ćwiczenia czytania tekstów prawnych ze zrozumieniem) - 2 godz.

2 - Rolnik a przedsiębiorca - definicja rolnika w prawie polskim (cywilnym i publicznym), definicje: gospodarstwa rolnego, nieruchomości rolnej i leśnej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, różnice między rolnikiem a przedsiębiorcą, katalog alternatywnych źródeł dochodów dla rolników, kwestie otwarte w prawie polskim: przedsiębiorstwo rolne, rolnik jako przedsiębiorca - 2 godz.

3 - Unia Europejska a Rolnictwo - powstanie i rozwój UE, (źródła prawa i instytucje UE, Komisja Europejska i Komisarz ds. Rolnictwa), Wspólna Polityka Rolna (rolnictwo jako sektor gospodarki, samowystarczalność, gospodarstwo rodzinne + art. 39 TFUE), Rynki Rolne UE (art. 40 TFUE), Pomoc publiczna (postępowanie notyfikacyjne), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 2 godz.

4 - Administracja rolna cz. 1 - Administracja rządowa i administracja samorządowa (województwo, powiat, gmina), centralne organy rządowej administracji rolnej, Państwowe agencje rolne (Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego), Inspekcje rolne - 2 godz.

5 - Administracja rolna cz. 2 - postępowanie administracyjne, zakończenie postępowania administracyjnego = wydanie aktu administracyjnego, elementy a. adm. (art. 107 kpa), nieważność a. adm. (art. 156 kpa), wznowienie postępowania administracyjnego (art. 145 kpa), środki odwoławcze (terminy i organy, do których się wnosi środki odwoławcze), sądowa kontrola decyzji administracyjnych - 1 godz.

6 - Administracja rolna cz. 3 - Planowanie przestrzenne, Ochrona gruntów rolnych (grunt rolny, gleba, nieużytki rolne), postępowanie dotyczące wyłączenia gruntu spod produkcji rolnej (wszczęcie, przebieg, zezwolenia, opłaty, zakończenie postępowania, środki odwoławcze), Scalanie i wymiana gruntów (analiza postępowania, wszczęcie, etapy, środki odwoławcze w trakcie postępowania scaleniowego, zakończenie, środki odwoławcze) - 2 godz.

7 - Ziemia rolna - Prawo własności (charakterystyka na podstawie kodeksu cywilnego), sposoby nabycia/utraty własności nieruchomości (na podstawie kodeksu cywilnego i innych ustaw), ograniczone prawa rzeczowe (na podstawie kodeksu cywilnego), księgi wieczyste i hipoteka; obrót nieruchomościami rolnymi i nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - 2 godz.

8 - Ubezpieczenie społeczne rolników, podatki w rolnictwie, współdziałanie producentów rolnych i zrzeszanie rolników - 2 godz.

Literatura:

"Prawo rolne" pod red. naukową Pawła Czachowskiego, wyd. 5, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2019

Siuda, Wojciech, "Elementy prawa dla ekonomistów", wyd. 22, Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań 2013

Ustawy, m.in.:

Kodeks cywilny

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Ustawa Prawo przedsiębiorców

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa o działach administracji rządowej

Ustawa o samorządzie gminnym

Ustawa o samorządzie powiatowym

Ustawa o samorządzie wojewódzkim

Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomość najważniejszych pojęć i konstrukcji prawa rolnego (prawa cywilnego i prawa publicznego), dzięki czemu student osiągnie zdolność czytania ze zrozumieniem tekstów prawnych oraz stosowania prawa w sensie podporządkowania się jego dyspozycjom.

Umiejętności:

- czytanie ustaw ze zrozumieniem i umiejętność przyporządkowania stanu faktycznego odpowiedniej normie prawnej

- wybór adekwatnej do sytuacji normy prawnej i dostosowania postępowania do jej treści

Kompetencje społeczne:

- świadomość nasycenia życia społeczno-ekonomicznego problematyką prawną

- wytworzeniu nawyku poznawania treści prawa

- świadomość wielości źródeł prawa dotyczących pojedynczych instytucji prawnych

- umiejętność zorganizowania przedsięwzięcia rolniczego albo gospodarczego

- odpowiednia ostrożność, staranność i uczciwość prowadzonej na co dzień działalności

Metody i kryteria oceniania:

- zdolność odpowiedzi na proste pytania prawne, związane z sytuacjami życiowo-biznesowymi, sprawdzana poprzez kontakt na zajęciach oraz egzamin.

Forma zaliczenia wykładu: egzamin ustny

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 15 godz.

- egzamin końcowy – 2 godz.

- konsultacje – 3 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 10 godz.

- przestudiowanie podręczników do danego przedmiotu – 15 godz.

- wykonanie zadań domowych – 5 godz.

Razem godz. praktyczne: 50 godz. : 25 = 2 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Pijanowska
Prowadzący grup: Justyna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Pijanowska
Prowadzący grup: Justyna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.