Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.PPR.NL.REKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia, 1 sem, niestacjonarne licencjat, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA / ECTS: 5 / semestr 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NL

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Wykład zapewnia podstawową wiedzę o prawie i zrozumienie najbardziej znanych pojęć, zasad i sytuacji prawnych, dzięki czemu studenci będą w stanie zrozumieć otaczającą rzeczywistość polityczno-prawną, podejmować bardziej racjonalne decyzje, zgodne zarazem z wymogami stawianymi przez prawo.

Celem przedmiotu jest wytworzenie zdolności oceny sytuacji także przez pryzmat przepisów prawa.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Prawo - wprowadzenie (systemy prawa, dziedziny prawa)

2. Rys historyczny prawa w Polsce

3. Źródła prawa

4. Język prawny a język prawniczy

5. Prawo prywatne - podmioty prawa (osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy, konsumenci, itd.), zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

6. Prawo prywatne - stosunek prawny: czynności prawne / oświadczenia woli (treść i forma czynności prawnych), wady oświadczenia woli

7. Prawo administracyjne: administracja, akt administracyjny (decyzja, postanowienie)

8. Zadanie praktyczne - sporządzanie odwołania od decyzji

9. Prawo karne (zasady odpowiedzialności karnej), proces karny

10. Prawom cywilne: Prawo rzeczowe

11. Prawo cywilne: Prawo zobowiązań

12. Zadanie praktyczne - sporządzanie umów

13. Postępowanie cywilne: proces i postępowanie nieprocesowe

14. Zadanie praktyczne - sporządzanie pozwów i odpowiedzi na pozwy

15. Prawo cywilne: Prawo rodzinne i opiekuńcze

16. Prawo cywilne: Prawo spadkowe

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 33 godz. = 1,32 ECTS

w tym:

- wykłady – 30 godz.

- ćwiczenia i seminaria - 0 godz.

- konsultacje – 2 godz.

- udział w badaniach - 0 godz.

- obowiązkowe praktyki i staże - 0 godz.

- udział w egzaminie i zaliczeniu – 1 godz.

- praca własna – 92 godz. = 3,68 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Siuda, Wojciech, Elementy prawa dla ekonomistów, wyd. 22, Wydawnictwo Naukowe Contact, Warszawa 2013

2. Prawo cywilne w pigułce, 2. wyd., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014

Uzupełniająca:

1. Kodeks cywilny

2. Kodeks postępowania cywilnego

3. Kodeks karny

4. Kodeks postępowania karnego

5. Kodeks postępowania administracyjnego

6. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

7. Prawo przedsiębiorców

8. Ustawa o CEiDG

9. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna podstawowe wybrane pojęcia i instytucje prawa prywatnego, publicznego i karnego

- zna podstawowe narzędzia potrzebne do aktywnego i bezpiecznego udziału w obrocie gospodarczym

Umiejętności:

- jest w stanie stwierdzić, że ma do czynienia z sytuacją objętą regulacjami prawa

- jest w stanie wyszukać aktualne regulacje dotyczące tej sytuacji

- jest w stanie dostosować swoje postępowanie do obowiązujących reguł

Kompetencje społeczne:

- jest w stanie ustalić właściwe zachowanie w danej sytuacji prawnej

- posiada umiejętność takiego postępowania, by w sposób niezgodny z prawem nie naruszać interesów innych podmiotów

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Podsumowaniem i sprawdzeniem wiedzy studenta jest egzamin ustny.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów student uzyska przynajmniej 55% efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla oceny dobrej (4,0 - średnio 71-80%), oceny ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i oceny bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu i w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Pijanowska
Prowadzący grup: Justyna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.