Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.PGO.SM.REKZEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia 2 st., stacjon. ekonomika żywności - p. obowiazkowe, sem 1
Ekonomia II st., stacj. zarządzanie i marketing -p. obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA / ECTS: 4 / semestr 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów kierunku Ekonomia z podstawowymi problemami publicznego i prywatnego prawa gospodarczego.

Celem przedmiotu jest wytworzenie u studentów umiejętności w sferze prawnej organizacji działalności gospodarczej oraz zrozumienia treści istniejących aktów normatywnych prawa handlowego i dostosowania swej działalności gospodarczej do ich wymagań.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Prawo / Prawo gospodarcze - wprowadzenie (systemy prawa, gałęzie prawa, dziedziny prawa, publiczne a prywatne prawo gospodarcze)

2. Działalność gospodarcza (terminologia: przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, firma, konsument, spółka)

3. Działalność gospodarcza cz. 1. (Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, CEIDG, reglamentacja działalności gospodarczej, kontrola przedsiębiorców, zarządca sukcesyjny)

4. Działalność gospodarcza cz. 2. (Osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, KRS, reglamentacja działalności gospodarczej, spółki, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia)

5. Działalność gospodarcza cz. 3. - Prokura

6. Pomoc publiczna

7. Prawo zamówień publicznych

8. Partnerstwo publiczno-prywatne

9. Sąd gospodarczy

10. Spółka cywilna

11. Porównanie spółek osobowych i spółek kapitałowych

12. Spółki osobowe prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna

13. Spółki kapitałowe prawa handlowego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna

14. Przekształcenia spółek

15. Przedsiębiorstwo państwowe

16. Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, upadłość konsumencka

17. Prawo konkurencji

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 33 godz. = 1,32 ECTS

w tym:

- wykłady – 30 godz.

- ćwiczenia i seminaria - 0 godz.

- konsultacje – 2 godz.

- udział w badaniach - 0 godz.

- obowiązkowe praktyki i staże - 0 godz.

- udział w egzaminie i zaliczeniu – 1 godz.

- praca własna – 67 godz. = 2,68 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Olszewski, Jan (red.), Prawo gospodarcze. Kompendium, wyd. 6, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013

2. Prawo gospodarcze publiczne w pigułce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013

3. Prawo handlowe w pigułce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013

Uzupełniająca:

1. Prawo przedsiębiorców

2. Ustawa o CEiDG

3. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Kodeks cywilny

5. Kodeks spółek handlowych

6. Prawo upadłościowe

7. Prawo restrukturyzacyjne

8. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

9. Ustawa o partnerstwie publiczno-prawnym

10. Ustawa prawo zamówień publicznych

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna podstawowe pojęcia i instytucje prawa gospodarczego

- zna aktualnie obowiązujący stan prawny

Umiejętności:

- umie czytać ze zrozumieniem przepisy prawne

- umie przyporządkować stan faktyczny do odpowiedniej normy prawnej

- jest w stanie zorganizować przedsięwzięcie gospodarcze (umie wybrać właściwą dla planowanego przedsięwzięcia formę prawną, posiada wiedzę o niezbędnych formalnościach, jakie należy wypełnić)

Kompetencje społeczne:

- jest w stanie ustalić właściwe zachowanie w danej sytuacji prawnej

- posiada umiejętność takiego postępowania, by w sposób niezgodny z prawem nie naruszać interesów innych podmiotów

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Mimo wykładowej formy prowadzenia zajęć nie wyklucza ona rozmaitych interakcji pomiędzy prowadzącym zajęcia a studentami w tym zadawania pytań tak by student sam doszedł do prawidłowej oceny sytuacji życiowo-prawnej. Pozwala to na ustalenie z jednej strony zainteresowania studenta wybranym kierunkiem studiów i jego przydatności, jak też ustalenia stopni wiedzy i kultury w relacjach gospodarczo-prawnych.

Podsumowaniem i sprawdzeniem wiedzy studenta jest egzamin ustny.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla oceny dobrej (4,0 - średnio 71-80%), oceny ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i oceny bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu i w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Pijanowska
Prowadzący grup: Justyna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Pijanowska
Prowadzący grup: Justyna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.