Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.OWI.SI.RROXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Rolnictwo, 1 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 1 / semestr 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów wymienionego powyżej kierunku studiów z podstawowymi problemami prawa własności intelektualnej, czyli prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, a także stosowania norm tych dziedzin prawa w życiu codziennym (np. rozpoznawanie sytuacji plagiatu, naruszenia prawa do wizerunku).

Cel przedmiotu: Wytworzenie umiejętności rozpoznania tematyki objętej uregulowaniami prawa oraz odszukania odpowiedniej normy prawnej.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Prawo polskie: rys historyczny, systemy prawa, gałęzie prawa, dziedziny prawa

2. Język prawny a język prawniczy

3. Źródła prawa autorskiego, modele prawa autorskiego, utwór, autor, (katalog osobistych praw autorskich i majątkowych praw autorskich

4. Treść osobistych praw autorskich i ich ochrona, treść majątkowych praw autorskich i ich ochrona, dozwolony użytek, domena publiczna

5. Naruszenie praw autorskich, roszczenia

6. Utwór audiowizualny, program komputerowy, wizerunek i korespondencja, prawa pokrewne

7. Prawo własności przemysłowej (Wynalazek i patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy)

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 18 godz. = 0,72 ECTS

w tym:

- wykłady – 15 godz.

- ćwiczenia i seminaria - 0 godz.

- konsultacje – 1 godz.

- udział w badaniach - 0 godz.

- obowiązkowe praktyki i staże - 0 godz.

- udział w egzaminie i zaliczeniu – 2 godz.

- praca własna – 7 godz. = 0,28 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

2. Ustawa prawo własności przemysłowej

Uzupełniająca:

1. Prawo własności intelektualnej pod red. naukową Joanny Sieńczyłło-Chlabicz, wyd. 2, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna najważniejsze instytucje prawa własności intelektualnej (prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej)

Umiejętności:

- ma umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów prawnych

- ma umiejętność stosowania prawa w sensie podporządkowania się jego dyspozycjom

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość nasycenia życia społeczno-ekonomicznego problematyką prawną

- nabywa nawyk poznawania treści prawa i uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Mimo wykładowej formy prowadzenia zajęć nie wyklucza ona rozmaitych interakcji pomiędzy prowadzącym zajęcia a studentami w tym zadawania pytań tak by student sam doszedł do prawidłowej oceny sytuacji życiowo-prawnej. Pozwala to na ustalenie z jednej strony zainteresowania studenta wybranym kierunkiem studiów i jego przydatności, jak też ustalenia stopni wiedzy i kultury w relacjach gospodarczo-prawnych.

Podsumowaniem i sprawdzeniem wiedzy studenta jest egzamin pisemny polegający na rozwiązywaniu kazusów samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla oceny dobrej (4,0 - średnio 71-80%), oceny ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i oceny bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu i w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Pijanowska
Prowadzący grup: Justyna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Pijanowska
Prowadzący grup: Justyna Pijanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.