Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modele wzrostu i rozwoju roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.MWR.SM.RROAP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modele wzrostu i rozwoju roślin
Jednostka: Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi modelami wzrostu i rozwoju roślin, możliwościami ich wykorzystania w praktyce rolniczej i ochronie środowiska rolniczego. Poznanie sposobów pozyskiwania i estymacji danych potrzebnych do wykonania symulacji komputerowych oraz ich przeprowadznie z wykorzystaniem wybranych modeli deterministycznych.

Program nauczania obejmuje szczegółową charakterystykę modeli wzrostu i rozowju rośli, zapoznanie się z aparaturą naukową, samodzielne i zespołowe wykonywanie symulacji wybranych procesów oraz sporządzenie prostych arkuszy kalkulacyjnych wykonujących obliczenia według zadanych algorytmów.

Pełny opis:

Wykłady

1.Wprowadzenie do modelowania

2.Podstawowe dane meteorologiczne w modelach pogoda - plon. Sposoby ich pozyskiwania i estymacji.

3.Charakterystyka wybranych modeli holenderskich (SUCROS,WOFOST i inne). Funkcjonowanie modelu WOFOST/produkcja limitowana niedoborem wody

4.Funkcjonowanie modelu WOFOST/produkcja limitowana niedoborem NPK

6.Kalibracja parametrów modelu WOFOST za pomocą modułu FSEOPT

7. Charakterystyka modelu CropSyst,

8. Generatory danych pogodowych

8.Charakterystyka modelu Daisy

9.Charakterystyka modelu DSSAT

10.Charakterystyka modeli EPIC i STICS

11. Charakterystyka modelu APSIM

12.Inne modele deterministyczne i stochastyczne (model EPM)

13.Charakterystyka modelu USLE

14. Model IRENE

15.Zastosowanie teledetekcji w modelowaniu

Ćwiczenia:

1.Ogólny schemat modelu roślinnego - cwiczenia wprowadzające

2-3. Zapoznanie się z aparaturą badawczą - LICOR Area Meter, Sunscan System, GreenSeeker i inne.

4-5.Sposoby obliczania ewapotranspiracji w modelach roślinnych.

6.Podstawowe parametry charakteryzujące właściwości glebowe oraz gatunki i odmiany roślin. Rozwój fenologiczny roślin

7.Obliczanie fotosyntezy i oddychania, rozdział asymilatów - przyrost powierzchni asymilacyjnej.

8. Sporządzenie arkusza dla algorytmów modelu QUEFTS

9.Obieg węgla organicznego i azotu w układzie gleba-roślina- atmosfera na podstawie modelu Daisy. Wykonanie symulacji komputerowej.

10.Wykonanie symulacji komputerowej - wpływ nawożenia organicznego na zawartość C i N w glebie

11.Obliczanie wpływu uszkodzeń powodowanych przez szkodniki na plonowanie

12.Przygotowanie danych do własnej symulacji wybranego problemu - ćwiczenia na sali komputerowej

13.Symulacja wykonana za pomocą wybranego modelu - ćwiczenia na sali komputerowej.

14.Wykonanie oceny działania modelu w oparciu o wybrane miary statystyczne (program IRENE)

15.Zaliczenie

Statystyka przedmiotu

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Podstawowa:

B.Kulig. 2010. Matematyczne modelowanie wzrostu i rozwoju roślin. Wydawnictwo UR w Krakowie

(materiały do ćwiczen i wykładów) - dostępne na stronie internetowej wykładowcy http://matrix.ar.krakow.pl/~bkulig

Uzupełniająca:

Stańko S., 1994. Prognozowanie w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.

Analiza stosowalności zagranicznych metod prognozowania plonów w warunkach Polski. IUNG Pulawy, 1996 (praca zbiorowa)

Capała W. 1996. Charakterystyka modeli wzrostu i rozwoju roślin SUCROS i WOFOST. IUNG, Puławy.

D.K. Benbi, R. Nieder. 2003. Handbook of processes an modeling in the soil plant system

Efekty uczenia się:

[Odniesienie do efektów kierunkowych/Forma zajęć/ocena formująca/ocena podsumowująca]

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

W01- zna podstawowe pojęcia z zakresu modelowania i teledetekcji w odniesieniu do modeli roślinnych [RO2_W07, RO2_W16/1/-/703]

W02- posiada wiedzę na temat funkcjonowania głównych modeli wzrostu i rozowju roślin [RO2_W11/1/-/703]

W03- zna podstawowe miary statystyczne wykorzystywane do weryfikacji modeli i umie je obliczać np. przy pomocy programu Excel lub IRENE [RO2_W02/22/201/703]

Umiejetności:

U01- potrafi obsługiwać aparaturę do pomiaru fotsyntezy, wielokości wskażnika LAI i indeksów wegetacyjnych [RO2_U07/22/201/-]

U02- przygotowywuje pliki danych pogodowych do modeli symulacyjnych oraz potrafi wykorzystywać generatory danych pogodowych [RO2_U04/22/201/-]

U03- samodzielnie symuluje wzrost wybranego gatunku roślin rolniczych za pomocą wybranego modelu oraz dokonuje statystycznej oceny efektów modelowania [RO2_U04, RO2_U07/22/201/-]

Kompetencje społeczne:

K01- potrafi rozwiązywać stawiane problemy i organizować pracę w zespole [RO2_K02/22/201/-]

K02- docenia znaczenie wiedzy interdycyplinarnej i stosowania technologii informacyjnych w naukach rolniczych [RO2_K01, RO2_K08/22/201/-]

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny - test i zadania obliczeniowe.

Cwiczenia: samodzielnie lub w zespołach dwuosbowych studenci wykonują symulację wybranych procesów na sali komputerowej lub wykorzystują arkusz do automatyzacji obliczeń - oceniana będzie poprawność i efektywność wykonania zadania, w tym współpraca w zespole, każde ćwiczenie kończy się oceną. Ocena końcowa jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu w własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.