Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.MIK.SL.RZAXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wprowadzenie: przedmiot i metoda ekonomii, narzędzia analizy ekonomicznej. Charakterystyka systemu rynkowego. Teoria rynku: prawo popytu i podaży, system cen i polityka cen, prawo Engla, sektor gosp. żywnościowej. Teoria gosp. domowego: teoria użyteczności krańcowej, teoria krzywych obojętności, równowaga i optimum konsumenta. Teoria przedsiębiorstwa: teoria produkcji, izokwanta i izokoszta, wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji, teoria kosztów produkcji w krótkim i długim czasie, analiza przychodów, zysk i jego maksymalizacja, równowaga przedsiębiorstwa. Teoria rynku czynników produkcji.

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami mikroekonomii, tak aby rozumieli funkcjonowanie mechanizmu rynkowego i decyzje ( wybory ) konsumentów oraz producentów, a także przygotownie ich do pełnienia funkcji zawodowych w gospodarce.

Pełny opis:

I. Wykłady ( 30 h )

1.Wprowadzenie: Rys historyczny rozwoju myśli.Przedmiot nauki ekonomii. Mikro -Makroekonomia. Ekonomia pozytywna i normatywna. Struktura i funkcjonowanie systemu gospodarczego (2h).

2. Metoda ekonomii i narzędzia analizy ekonomicznej (2h).

3. Ogólna charakterystyka systemu rynkowego . Historyczny rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej (2h).

4. Rynek, jego elementy i organizacja. Rodzaje rynków i podstawowe podmioty gospodarcze (2h).

5.Teoria rynku: prawo popytu i prawo podaży. Elastyczność cenowa popytu i podaży (2h).

6. Równowaga rynkowa. System cen i polityka cen(2h).

7. Prawo Engla. Elastyczność dochodowa popytu. Prognozowanie popytu (2h).

8.Teoria gospodarstwa domowego: Teoria użyteczności krańcowej. I i II prawo Gossena. Równowaga i optimum konsumenta (2h).

9.Teoria krzywych obojętności. Prawo malejącej krańcowej stopy substytucji. Równowaga i optimum gospodarstwa domowego (2h).

10.Teoria przedsiębiorstwa: teoria produkcji. Prawa produkcji i podziału dochodów (2h).

11.Metoda produkcji i krzywa jednakowego produktu - izokwanta (2h).

12.Linia jednakowego kosztu - izokoszta. Koszty produkcji w krótkim okresie. Koszty produkcji w długim okresie. Optimum produkcji i ścieżka rozwoju firmy (2h).

13.Analiza przychodów. Zysk i maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie (2h).

14.Teoria czynników produkcji: Kapitał i procent. Rynek kapitałowy. Ziemia i renta gruntowa. Rynek ziemi i cena ziemi (2h).

15. Praca i płaca. Rynek pracy i równowaga(2h).

II. Ćwiczenia (30h)

1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne i definicja przedmiotu ekonomii. Racjonalność i optymalizacja decyzji. Prawa i teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza. Gospodarka narodowa jako system (2h).

2. Metoda ekonomii i narzędzia analizy ekonomicznej - dane ekonomiczne, wskaźniki, wykresy, modele (2h).

3.Ogólna charakterystyka i rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej(2h).

4. Podstawowe podmioty gospodarki rynkowej (2h).

5. Determinanty popytu i podaży. Równowaga i mechanizm rynkowy. Wykreślanie krzywych popytu i podaży(2h).

6. Obliczanie współczynników elastyczności cenowej popytu i podaży i ich zastosowanie w analizie rynku rolno-żywnościowego. Model pajęczyny i cykle specjalne rolnictwie. Kolokwium z tematów I-V (2h).

7. Wykreślanie krzywych Engla. Obliczanie współczynników elastyczności dochodowej popytu i ich zastosowanie w prognozowaniu rynku rolno-żywnościowego (2h).

8. Teoria gospodarstwa domowego. Teoria użyteczności krańcowej. Wykreślanie krzywych kosztów i użyteczności dla żywności oraz określenie optimum i równowagi konsumenta(2h).

9. Teoria krzywych obojętnosci. Wykreślanie krzywych obojętności oraz linii budżetu konsumenta - optimum i nadwyżki konsumenta (2h).

10.Teoria przedsiębiorstwa: Teoria produkcji. Wyznaczanie oraz wykreślanie krzywych produktu całkowitego, przeciętnego i krańcowego. Zależność między poszczególnymi rodzajami produktu. Kolokwium z tematów VI-IX (2h).

11 .Analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa (2h).

12. Równowaga przedsiębiorstwa. Analityczne i graficzne wyznaczanie największego zysku firmy(2h).

13. Teoria czynników produkcji: Rynek kapitałowy - pojęcie, rodzaje, uczestnicy, instrumenty finansowe rynku kapitałowego(2h).

14. Giełdy i zasady ich funkcjonowania, rodzaje transakcji giełdowych, ryzyko inwestowania, wskaźniki opłacalności lokat w akcje i wskaźniki koniunktury giełdowej(2h).

15. Podsumowanie kursu i kolokwium z tematów X-XIV (2h).

Literatura:

A. Obowiązkowa:

1.Krugman P., Wells R. Mikroekonomia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2.Dach Z. Mikroekonomia dla studiów licencjackich. Wyd. "Synaba", Kraków 2007.

B. Uzupełniająca:

1. Dach Z. i inni. Zbiór zadań z mikroekonomii. PTE, Kraków 2009.

2. Elementarne zagadnienia ekonomii. Pr. zb. pod red. R. Milewskiego. Wyd. Naukowe PWN, W-wa 2006.

3.Marciniak S. Mikro- i makroekonomia. Podstawowe problemy.Wyd. PWN, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu ( wykłady + ćwiczenia ) student:

A/ wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia mikroekonomiczne,

- identyfikuje różnice modelowe między poszczególnymi rynkami, np. między rynkiem pszenicy a rynkiem gazu,

- opisuje mechanizm działania najważniejszych praw ekonomicznych,

- wskazuje teoretyczne podstawy racjonalnych decyzji rynkowych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

B/ umiejętności:

- ilustruje graficznie kluczowe zależności ekonomiczne ( cena - popyt i podaż, dochód - popyt, wielkość konsumpcji - użyteczność, nakłady - produkcja, sprzedaż - utarg i zysk ) oraz ograniczenia wyboru ( krzywa możliwości produkcyjnych, linia budżetu konsumenta czy linia jednakowego kosztu ),

- przewiduje skutki rynkowe ( cena i ilość równowagi, niedobór - nadmiar ) zmian determinant popytu i podaży oraz interwencji państwa,

- prognozuje zmiany popytu, podaży i ceny na podstawie znajomości elastyczności ( cenowej, dochodowej i mieszanej ),

- oblicza całkowite, przeciętne i krańcowe wielkości produkcji, kosztów, utargu i zysku przedsiębiorstwa.

C/ kompetencje społeczne:

- ma świadomość ciągłych zmian w gospodarce i wynikającej z tego konieczności nieustannej obserwacji rynku oraz permanentnego uczenia się,

- zna i rozumie odmienność interesów ekonomicznych głównych podmiotów gospodarki rynkowej oraz ich skutki społeczne ( napięcia, konflikty, nierówności ),

- umie wystąpić, argumentować i uzasadniać swoją odpowiedź przed grupą i rozwiązywać problemy ( zadania ) w 2-3 osobowych zespołach.

Metody i kryteria oceniania:

1.Zaliczenie ćwiczeń ( oceny cząstkowe ):

- 3 kolokwia pisemne, które wymagają oraz uczą systematycznej pracy i sprawdzają znajomość najważniejszych kategorii ekonomicznych, związków przyczynowo - skutkowych, a szczególnie umiejętność ich praktycznego zastosowania w konkretnych sytuacjach i zdarzeniach gospodarczych ( 2/3 punktów ) oraz umiejętność rozwiązywania prostych zadań i prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników ( 1/3 punktów możliwych do uzyskania,

- punkty za aktywność na zajęciach, pod warunkiem uzyskania ze sprawdzianów 50% punktów.

Skala ocen: Ocena pozytywna od 50%, każde kolejne 10 pkt. procentowych podwyższa ocenę o 0,5 stopnia.

2. Wykłady- egzamin pisemny, który sprawdza opanowanie i rozumienie teoretycznych podstaw funkcjonowania gospodarki rynkowej.

Skala ocen: Ocena pozytywna od 50%, każde kolejne 10 pkt. procentowych podwyższa ocenę o 0,5 stopnia.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady - 30 godz.

- ćwiczenia - 30 godz.

Razem: 60 godz. : 30 = 2,0 ( czyli 2 pkt ECTS )

- przygotowanie się do ćwiczeń - 35 godz.

- wykonanie zadań domowych ( obliczeniowych ) - 10 godz.

- dokończenie ćwiczeń - 10 godz.

- przygotowanie się do kolokwiów - 30 godz.

- przygotowanie się do egzaminu - 30 godz.

- konsultacje - 4 godz.

- egzamin - 1 godz.

Razem godz. praktyczne: 120 : 30 = 4,0 ( czyli 4 pkt ECTS )

OGÓŁEM: 6 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Paluch, Dagmara Zuzek
Prowadzący grup: Łukasz Paluch, Dagmara Zuzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Zuzek
Prowadzący grup: Beata Pater, Dagmara Zuzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.