Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.MIK.SL.REKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia, 1 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej oraz teorią podmiotów gospodarczych.Wprowadzenie: przedmiot i metoda ekonomii, narzędzia analizy ekonomicznej. Charakterystyka systemu rynkowego. Teoria rynku: prawo popytu i podaży, system cen i polityka cen, prawo Engla, sektor gosp. żywnościowej. Teoria gosp. domowego: teoria użyteczności krańcowej, teoria krzywych obojętności, równowaga i optimum konsumenta. Teoria przedsiębiorstwa: teoria produkcji, izokwanta i izokoszta, wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji, teoria kosztów produkcji w krótkim i długim czasie, analiza przychodów, zysk i jego maksymalizacja, równowaga przedsiębiorstwa. Teoria rynku czynników produkcji.

Pełny opis:

Wykłady (30 godz.)

Wykład 1.Wprowadzenie

Rys historyczny rozwoju myśli. Koncepcje przyszłościowego rozwoju społeczno-gospodarczego - 2 godz.

Wykład 2.Przedmiot nauki ekonomii. Definicja 1. Mikro- i Makroekonomia - 2 godz.

Wykład 3. Przedmiot nauki ekonomii. Definicja 2. Ekonomia pozytywna i normatywna - 2 godz.

Wykład 4. Przedmiot ekonomii. Definicja 3. Struktura i funkcjonowanie systemu gospodarczego - 2 godz.

Wykład 5. Metoda ekonomii i narzędzia analizy ekonomicznej

- 2 godz.

Wykład 6. Ogólna charakterystyka systemu rynkowego i jego organizacja: Historyczny rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej. Rynek, jego elementy i organizacja - 2 godz.

Wykład 7.Rodzaje rynków i podstawowe podmioty. Ruch okrężny dochodów i wydatków - 2 godz.

Wykład 8.Mechanizmy i modele rynkowe. Równowaga Steckelberga

- 2 godz.

Wykład 9.Teorie rynku:

Popyt, prawo popytu i elastyczność cenowa - 2 godz.

Wykład 10.Model pajęczyny. Równowaga rynkowa. System cen. Polityka cen - 2 godz.

Wykład 11.Prawo Engla. Elastyczność dochodowa popytu. Prognozowanie - 2 godz.

Wykład 12.System (sektor) gospodarki żywnościowej i polityka rolno-żywnościowa. Obszary wiejskie w świetle ekorozwoju - 2 godz.

Wykład 13.Teoria gospodarstwa domowego:

Teoria użyteczności krańcowej. I i II prawo Grossena. Równowaga i optimum konsumenta - 2 godz.

Wykład 14.Teoria krzywych objętości. Prawo malejącej krańcowej stopy substytucji. Równowaga i optimum gospodarstwa domowego - 2 godz.

Wykład 15.Nadwyżka konsumenta i marshallowska teoria konsumenta.Koncepcja działalności - 2 godz.

Ćwiczenia (30 godz.)

Ćwicz.1.Wprowadzenie:

Wprowadzenie do przedmiotu - 2 godz.

Ćwicz.2.Podstawowe pojęcia ekonomiczne i Definicja 1 przedmiotu ekonomii. Racjonalność i optymalizacja decyzji

- 2 godz.

Ćwicz.3.Przedmiot ekonomii. Definicja 2 i 3. Prawa i teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza - 2 godz.

Ćwicz.4.Metoda ekonomii i narzędzia analizy ekonomicznej (dane4 ekonomiczne, wskaźniki, wykresy, modele) - 2 godz.

Ćwicz.5.Ogólna charakterystyka systemu rynkowego i jego organizacja:

Ogólna charakterystyka i rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej - 2 godz.

Ćwicz.6.Podstawowe podmioty gospodarki rynkowej - 2 godz.

Ćwicz.7.Rodzaje rynków, podstawowe struktury (modele) rynkowe - 2 godz.

Ćwicz.8. Teoria produkcji, izokwany, izokoszty, ścieżka produkcji - 2 godz.

Ćwicz. 9 Teoria kosztów - 2 godz.

Ćwicz. 10 Przychody w przedsiębiorstwie - 2 godz

Ćwicz 11. Zyski w przedsiębiorstwie - 2 godz.

Ćwicz. 12 Teoria nieożywionych czynników produkcji - 2 godz.

Ćwicz.13 Rynek Kapitałowy - 2 godz.

Ćwicz.14 Giełda papierów wartościowych - 2 godz.

Ćwicz.15 Zaliczenie przedmiotu - 2 godz.

Literatura:

Obowiązkowa: Begg. D. i inni. Ekonomia T.1. Mikroekonomia. PWE, W-wa 2000.

Dach Z. Podstawy mikroekonomii. Wyd. "Synaba" 2000.

Uzupełniająca: Kamerschen D.R. i inni. Ekonomia. Wyd. Fundacja Gosp. NSZZ "Solidarność" Gdańsk, 1994.

Samuelson O.A. W.D. Nordhaus. Ekonomia 1.Wyd. PWN, W-wa, 2005

Marciniak S. Mikro- i makroekonomia. Podstawowe problemy. Wyd. PWN, Warszawa, 2001

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć (wykłady + ćwiczenia) student:

a) wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia mikroekonomiczne

- opisuje mechanizm działania praw ekonomicznych

- wskazuje teoretyczne podstawy racjonalnych decyzji rynkowych zarówno od strony konsumentów jak i producentów

b) umiejętności:

- ilustruje graficznie kluczowe zależności ekonomiczne - popyt, cena, podaż, użyteczność, utarg, zysk, krzywa możliwości produkcyjnych

- przewiduje skutki rynkowe zmian determinantów popytu i podaży

- oblicza podstawowe wielości ekonomiczne (koszty, utargi, zyski, całkowite, przeciętne i krańcowe wielkości produkcji)

c) kompetencje społeczne

- ma świadomość ciągłych zmian w gospodarce

-zna i rozumie odmienność interesów ekonomicznych głównych podmiotów gospodarki rynkowej

Metody i kryteria oceniania:

oceny formujące (ćwiczenia)

- oceny za kolokwia podsumowujące dany obszar badawczy jak również oceny z zadań obliczeniowych i problemowych wykonywanych samodzielnie podczas zajęć.

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady: egzamin pisemny (zadania problemowe)

Ocena niedostateczna (2,0) - wystawiana jest wtedy, gdy w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązkowych efektów dla danej składowej

Ocena dostateczna (3,0) - wystawiana jest wtedy, gdy w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązkowych efektów dla danej składowej

Ocena ponad dostateczna (3,5) - wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 61-70%)

Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio > 90%)

Bilans nakładu pracy studenta:

Mikroekonomia 7 punktów ECTS - 175 godz.

wykłady30 godz

ćwiczenia 30 godz

egzamin końcowy 1 godz

konsultacje 4 godz

przygotowanie do ćwiczeń 25 godz

przygotowanie do kolokwiów 25 godz

wykonywanie zadań domowych 15 godz

przygotowanie do egzaminu 25 godz

przestudiowanie podręczników do mikroekonomii 15 godz

przygotowanie referatów 5 godz

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Zuzek
Prowadzący grup: Łukasz Paluch, Dagmara Zuzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Zuzek
Prowadzący grup: Łukasz Paluch, Dagmara Zuzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.