Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.MIK.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Mikroekonomia (m) * Microeconomics (m)

Celem przedmiotu jest: zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej oraz teorią poszczególnych podmiotów gospodarczych, uwzględniające w szczególności procesy dostosowawcze oraz następujące prawa: rzadkości, substytucji, Engla, popytu i podaży, Gossena, malejącej krańcowej stopy substytucji dóbr, wydajności nieproporcjonalnej; ćwiczenie umiejętności interpretacji zjawisk rynkowych z uwzględnieniem zarówno ich przyczyn jak i skutków.

Pełny opis:

Mikroekonomia (m) * Microeconomics (m)

Wykłady (30h):

1. Istota nauki ekonomii i praprzyczyna jej konieczności w życiu społecznym; cele i definicje ekonomii oraz jej interdyscyplinarny charakter; (3h)

2. Ewolucja pojęcia rynku i jego klasyfikacja; struktury rynkowe i ich znaczenie; istota mechanizmu rynkowego; cenowe i pozacenowe determinanty popytu i podaży; (3h)

3. Prawo popytu i podaży - równowaga rynkowa; procesy dostosowawcze - modele pajęczyn; (3h)

4. Podstawy teorii zachowania konsumenta, gospodarstwo domowe jako podmiot o określonych funkcjach; (3h)

5. Założenia teorii użyteczności krańcowej (szkoła austriacka); rola i znaczenie praw Gossena; (3h)

6. Podstawy teorii krzywych obojętności (szkoła anglosaska); prawo malejącej krańcowej stopy substytucji dóbr; równowaga gospodarstwa domowego; (3h)

7. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy o zróżnicowanej formie; podstawy teorii zachowania producenta; (3h)

8. Funkcja produkcji i kategorie produkcyjności oraz prawo wydajności nieproporcjonalnej; (3h)

9. Kategorie kosztów w przedsiębiorstwie; przychody przedsiębiorstwa w różnych strukturach rynkowych; (3h)

10. Proces maksymalizacji zysku - analiza punktów strategicznych; równowaga przedsiębiorstwa. (3h)

Ćwiczenia (15h):

1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne - abecadło teorii gospodarki rynkowej; instrumentarium analizy ekonomicznej; charakterystyka systemu rynkowego - ruch okrężny dochodów i wydatków ludności w gospodarce rynkowej; (3h)

2. Obliczanie różnych elastyczności popytu i podaży; paradoksy rynkowe; procesy dostosowawcze - modele pajęczyn – zadania; (3h)

3. Prawo malejącej użyteczności krańcowej - przykłady arytmetyczne; prawo wyrównywania użyteczności krańcowych - optimum konsumenta; (3h)

4. Analiza arytmetyczna funkcji produkcji (krzywa Knight'a) w krótkim okresie; analiza arytmetyczna struktury kosztów w krótkim okresie; (3h)

5. Obliczanie poszczególnych kategorii przychodów w krótkim okresie; proces maksymalizacji zysku - analiza arytmetyczna punktów strategicznych; obliczanie zysku dla różnych struktur rynkowych w krótkim okresie – zadania. (3h)

Literatura:

Dach Z. 2000: Podstawy mikroekonomii; Wyd. Nauk. Synaba, Kraków.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 2000: Ekonomia – Mikroekonomia; PWE, Warszawa.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 2005: Ekonomia 1; Wyd. PWN, Warszawa.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 1989: Microeconomics – a Version of Economics; McGraw-Hill Book Company, New York.

Efekty uczenia się:

Student po zakończonym kursie:

a) wiedza:

- identyfikuje praprzyczynę nauki ekonomii i wyjaśnia jej konieczność w życiu społecznym,

- wskazuje podstawowe pojęcia ekonomiczne oraz wymienia cele i narzędzia ekonomii,

- definiuje cechy nauki ekonomii oraz poszczególne struktury rynkowe,

- charakteryzuje zjawiska równowagi: rynkowej, konsumenta oraz producenta ,

- opisuje mechanizmy rynkowe, uwzględniając determinanty popytu i podaży;

b) umiejętności:

- interpretuje zjawiska i procesy mikroekonomiczne występujące w gospodarce rynkowej i ocenia ich przyczyny oraz skutki,

- przedstawia poszczególne kategorie mikroekonomiczne oraz identyfikuje je w praktyce dnia codziennego,

- wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania podstawowych praw ekonomicznych w systemie rynkowym,

- oblicza: elastyczności popytu i podaży z uwzględnieniem procesów dostosowawczych (modele pajęczyny),

- oblicza kategorie użyteczności w ramach teorii zachowania gospodarstwa domowego,

- oblicza kategorie produkcyjności, kosztów, przychodów oraz zysków,

- rozróżnia i porównuje punkty strategiczne, wielkości optymalne w teorii konsumenta i producenta,

- wyjaśnia poszczególne etapy procesu maksymalizacji zysku w przedsiębiorstwie;

c) kompetencje społeczne:

- docenia rolę i znaczenie mechanizmów mikroekonomicznych kształtujących gospodarkę rynkową we współczesnym świecie,

- ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru nauk ekonomicznych,

- dostrzega przykłady zjawisk mikroekonomicznych w praktyce dnia codziennego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń (oceny formujące):

- uzasadnienie selekcji materiału do prezentacji,

- interpretacja procesów i zjawisk ekonomiczno-społecznych zachodzących w systemie rynkowym,

- umiejętność dyskusji na temat przykładów zjawisk mikroekonomicznych zauważalnych w dniu codziennym,

- oryginalność prezentacji.

Ocena końcowa: średnia z ocen cząstkowych.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen: dobrej (4,0 – średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 – średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 – średnio >90%).

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu pisemnego (polecenia dotyczą umiejętności kojarzenia i łączenia poszczególnych kategorii, zjawisk i procesów ekonomiczno-społecznych oraz prezentacji na wykresach podstawowych praw i zależności ekonomicznych w systemie rynkowym, obejmujących następujące teorie: rynku, konsumenta, producenta – ze szczególnym uwzględnieniem punktów i stref strategicznych oraz wielkości optymalnych).

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 30 godz.

- ćwiczenia – 15 godz.

- egzamin końcowy – 2 godz.

- konsultacje – 16 godz.

Razem: 63 godz. : 25 = 2.5 (czyli 3 pkt ECTS)

- przygotowanie się do ćwiczeń (do dyskusji, percepcja spectrum zagadnienia) – 15 godz.

- przygotowanie prezentacji multimedialnej – 30 godz.

- penetracja literatury (polskiej i obcojęzycznej) – 20 godz.

- wykonanie kalkulacji mikroekonomicznych (zapoznanie się z metodą obliczeń) – 15 godz.

- przygotowanie się do egzaminu – 25 godz.

Razem godz. praktyczne: 105 godz. : 25 = 4.2 (czyli 4 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 7 pkt ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.