Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.MIK.NI.ROSOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 6 / semestr 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Zajęcia z mikrobiologii mają na celu zaznajomienie studentów ze światem drobnoustrojów, wskazanie ich roli w najważniejszych procesach biologicznych przebiegających na kuli ziemskiej związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach wodnych i lądowych. Wykłady umożliwią lepsze zrozumienie znaczenie mikroorganizmów w funkcjonowaniu biocenoz, przemianach biogenów oraz o wzajemnym wpływie drobnoustrojów na siebie i inne organizmy żywe. Zajęcia mają przedstawić zarówno pożyteczną, jak i szkodliwą rolę drobnoustrojów w przyrodzie oraz wskazać na ścisłe powiązania świata mikroorganizmów ze światem roślin, zwierząt i ludzi.

Pełny opis:

Wykłady (15h):

1. Zaznajomienie studentów ze światem drobnoustrojów oraz ich miejscem w przyrodzie. Podstawy klasyfikacji i zarys systematyki drobnoustrojów. Ewolucja i podstawy genetyki drobnoustrojów. Historia mikrobiologii - najważniejsze osiągnięcia L. Pasteura i R. Kocha.(2h).

2. Bioróżnorodność mikroorganizmów w środowiskach glebowych. Morfologia drobnoustrojów (Priony, Virales, Archebacteria, Procaryota i Eucariota). Budowa i ultrastruktura mikroorganizmów.(2h).

3. Promieniowce - morfologia, występowanie i ich znaczenie w środowisku glebowym. Antybiotyki - produkcja i ich oddziaływanie na mikro i makroorganizmy.(2h).

3. Grzyby mikroskopowe jako organizmy eukariotyczne - budowa, właściwości fizjologiczne i ich funkcja w środowisku. Znaczenie mikoryzy w środowisku glebowym. (1h).

5. Ekologia drobnoustrojów i interakcje między mikroorganizmami w biocenozie oraz mikroorganizmami a roślinami (np. symbioza, mikoryza, synergizm, antagonizm itd.). Wpływ czynników fizykochemicznych środowiska na procesy życiowe drobnoustrojów. (1h).

6. Najważniejsze procesy biochemiczne przeprowadzane przez drobnoustroje i ich udział w krążeniu biogenów w przyrodzie. Drobnoustroje wiążące azot atmosferyczny i biorące udział w jego przemianach (proteoliza, amonifikacja, nitryfikacja, denitryfikacja).(2h).

7. Główne produkty metabolizmu drobnoustrojów: antybiotyki. mykotoksyny, alkohole, kwasy, witaminy, enzymy etc. (1h)

8. Mikrobiologia środowisk naturalnych i antropogenicznych (gleba, woda, powietrze, nawozy organiczne).(3h).

9. Charakterystyka bakterii chorobotwórczych.

Chorobotwórczość drobnoustrojów. Zdolność wytwarzania endo- i egzotoksyn, przez drobnoustroje chorobotwórcze. ŹWrażliwość bakterii chorobotwórczych na antybiotyki. (1h)

Ćwiczenia (15h):

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy na ćwiczeniach z mikrobiologii. Podstawowe wyposażenie pracowni mikrobiologicznej. Sterylizacja, pasteryzacja i dezynfekcja. Izolacja bakterii ze środowiska. Wykonanie preparatów bakteriologicznych (2h).

2. Teoretyczne podstawy barwienia drobnoustrojów. Barwniki i ich sporządzanie. Barwienie proste pozytywne sporządzonych preparatów. Morfologia bakterii. Podstawy mikroskopowania pod imersją. Oglądanie preparatów i oznaczanie układów morfologicznych bakterii (2h).

3. Badanie ruchu bakterii metodą kropli wiszącej. Barwienie bakterii metodą prostą negatywną (2h).

4.Barwienie złożone metodą Grama. Porównanie bakterii Gram + i Gram - i ich charakterystyka (2h).

5. Charakterystyka promieniowców i barwienie ich metodą prostą pozytywną. (1h).

6. Morfologia drożdży i wykonanie próby na żywotność i odżywianie. Morfologia grzybów pleśniowych. Zasady diagnostyki grzybów (3h).

7. Sposoby liczenia drobnoustrojów.. Analiza mikrobiologiczna gleby (2h).

8. Odczyt analizy gleby. Zaliczenie ćwiczeń (1h).

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 26 ECTS** 0,9

w tym:

wykłady 10 godz.

ćwiczenia i seminaria 10 godz.

konsultacje 4 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

praca własna (5,1 ECTS**) 154 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Paul E.A., Clark F.E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

2. Zmysłowska J. 2002. Mikrobiologia ogólna i środowiskowa. Teoria i ćwiczenia. Wydawnictwo Uniwersytetu War. - Mazurskiego, Olsztyn.

3. Kunicki-Goldfinger W. 1998. Życie bakterii. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Rozporządzenia, normy, aktualne publikacje z zakresu mikrobiologii ogólnej i środowiskowej

2. Grabińska-Łoniewska A. 1996. Ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii ogólnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki warszawskiej, Warszawa.

3. Szember A. 1995. Zarys Mikrobiologii Rolniczej. Wydawnictwo AR, Lublin.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student posiada ogólną wiedzę z zakresu mikrobiologii środowiskowej

- Definiuje i opisuje najważniejsze procesy i zależności zachodzące w środowisku naturalnym z udziałem różnych mikroorganizmów w tym drobnoustrojów saprofitycznych i chorobotwórczych

- Oceni znaczenie drobnoustrojów w przemianach biogenów, patogenezie ludzi, zwierząt i roślin, potrafi wyjaśnić znaczenie drobnoustrojów w ochronie środowiska naturalnego

Umiejętności:

- Student, który zaliczył przedmiot: interpretuje i samodzielnie wykorzysta zdobytą wiedzę z zakresu mikrobiologii drobnoustrojów do celów praktycznego ich wykorzystania w życiu codziennym

- Oceni zagrożenia i objaśni korzyści płynące z znajomości podstawowych przemian mikrobiologicznych i funkcji drobnoustrojów mających wpływ na życie roślin, zwierząt i ludzi

- Student samodzielnie posługuje się podstawową aparaturą i sprzętem laboratoryjnym.

Kompetencje społeczne:

- Organizuje pracę w małym laboratorium celem wykonania podstawowych analiz

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu mikrobiologii i potrafi ją połączyć z innymi dyscyplinami naukowymi.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie pisemne

Ćwiczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest obecność i czynny udział w zajęciach laboratoryjnych oraz pisemne zaliczenie z wiedzy teoretycznej

Udział ćwiczeń i wykładów w końcowej ocenie:

50% wykłady i 50% ćwiczenia

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Chmiel
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wolny-Koładka
Prowadzący grup: Katarzyna Wolny-Koładka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.