Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań środowiskowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.MBS.SM.RJBSY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań środowiskowych
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Jakość i bezpieczeństwo środowiska, 1 sem. stacj. mgr. obowiazkowe - analiza środowiskiem
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA / ECTS 4 / SEMESTR 1.

Profil ogolnoakademicki / Forma i poziom SM.

Status: specjalnościowy / obligatoryjny.

Wymagania wstępne: brak.

Celem zajęć jest przedstawienie metod i technik analizy statystycznej oraz interpretacji wyników uzyskanych w doświadczeniach naukowych. Podczas zajęć zaprezentowane oraz omówione zostaną zasady planowania i zakładania doświadczeń o zróżnicowanej tematyce, prowadzonych w różnorodnych warunkach w oparciu o zagadnienia z zakresu ochrony środowiska. Zademonstrowane będą techniki analizy statystycznej układów doświadczalnych o narastającym stopniu złożoności ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji uzyskanych z nich wyników. Ponadto analizowane będą interakcje między podstawowymi elementami środowiska abiotycznego i biotycznego; emisje i ich skutki dla jakości środowiska wodnego, atmosfery, gleby i organizmów oraz metody badania jakości tych sfer Ziemi.

Pełny opis:

Wykłady:

1 Podstawowe metody poznania naukowego, ogólna charakterystyka i klasyfikacja badań naukowych oraz metod badawczych

2 Technika pozyskiwania i gromadzenia informacji. Podstawowe pojęcia w badaniach

3 Kryteria klasyfikacji i rodzaje doświadczeń

4 Metody planowania i zakładania doświadczeń

5 Metody obserwacji i oznaczeń laboratoryjnych

6 Porównanie dwóch prób

7 Analiza doświadczeń czynnikowych

8 Analiza korelacji i regresji

9 Analiza badań ankietowych

10 Metody testowe stosowane w badaniach środowiskowych (woda, gleba, materia organiczna).

Ćwiczenia:

1 Porównanie dwóch średnich arytmetycznych

2 Układ całkowicie rozlosowany - doświadczenia jedno- i dwuczynnikowe

3 Układ losowanych bloków - doświadczenia jedno- i dwuczynnikowe

4 Analiza korelacji i regresji

5 Badania ankietowe

6 Oznaczanie zapylenia oraz zmieniany chemizmu opadów - ocena ładunku jonów wodorowych w depozycji mokrej jako skutek emisji amoniaku oraz tlenków azotu i siarki do powietrza.

7 Oznaczanie podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych wody: odczyn, przewodność elektrolityczna, zawartość chlorków, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.

8 Oznaczenie ładunku jonów wodorowych jaka skutek przemian nawozów w środowisku oraz ładunku pierwiastków śladowych wprowadzanego do gleby z nawozami

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego: godz. 35, 1,4 ECTS,

w tym:

wykłady 15 godz.,

ćwiczenia i seminaria 15 godz.,

konsultacje 2 godz.,

udział w badaniach 0 godz.,

obowiązkowe praktyki 0 godz.,

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.,

praca własna 65 godz., 2,6 ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

Elandt R. 1964. Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwa rolniczego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Poskrobko B. 2012. Metody badań naukowych z przykładami ich zastosowania, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok,

Andrew J.E., Brimblecombe P., Jickells T.D., Liss P.S. 1999. Wprowadzenie do chemii środowiska. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 236 s.

Uzupełniająca:

Gorlach E., Mazur T. 2002. Chemia rolna. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 347 s.

Trętowski J., Wojcik A.R. 1991. Metodyka Doświadczeń rolniczych. WSRP Siedlce.

Stanisz A. 2006. Przystępny kurs statystyki. StatSoft Polska Sp.z o.o. Kraków.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna zagadnienie planowania i metodyki doświadczeń prowadzonych w warunkach sztucznych oraz naturalnych

- zna i utrwala niezbędne terminy statystyczne

- zna zagrożenia środowiska i ich skutki oraz procedury analiz próbek środowiskowych i opracowania wyników

Umiejętności

- planuje eksperyment dobierając właściwą metodę do jego realizacji

- precyzuje określony cel badawczy poprzez postawienie poprawnej hipotezy oraz przeprowadza statystyczną analizę wyników

- formułuje logiczne wnioski płynące z analizy statystycznej

Kompetencje społeczne:

- rozumie znaczenie statystycznej interpretacji wyników badań i poszerzania na ich podstawie wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych

- potrafi współdziałać i pracować w grupie w celu wykonania określonego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test z wyboru i uzupełnienia + zadania obliczeniowe)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań na poszczególnych ćwiczeniach lub symulacje komputerowe na bieżąco oceniane przez prowadzących pod względem poprawności ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole.

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)