Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.MAT.NI.RROXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO/ECTS: 5/ semestr 1

Profil:ogólnoakademicki/ Forma i poziom: NL

status: podstawowy

Celem kształcenia jest uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności studenta z zakresu metod matematycznych w szczególności rachunku różniczkowego i przydatnych w analizie danych i w zastosowaniach w naukach rolniczych.

Pełny opis:

Wykłady:

1 i 2. Funkcja definicja, własności. Funkcje elementarne i ich cechy, podstawowe typy równań i nierówności.Funkcje cyklometryczne.

3 i 4. Ciąg i jego granica, podstawowe twierdzenia ułatwiające wyznaczanie granic. Liczba Eulera.

5. Granica funkcji - definicja i podstawowe własności, twierdzenia ułatwiające wyznaczanie granic.

6. Ciągłość funkcji-definicja, własności funkcji ciągłych i ich zastosowania.

7 i 8. Pochodna funkcji- definicja, interpretacja geometryczna. Styczna do wykresu funkcji w punkcie.

9 i 10. Podstawowe wzory rachunku różniczkowego. Zastosowanie pochodnych do badania właściwości funkcji (monotoniczność)

Ćwiczenia:

1.Funkcje elementarne - powtórzenie i uzupełnienie wiadomości. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna - 2h.

2.Funkcja złożona. Granica ciągu. - 2h.

3. Badanie ciągłości funkcji - 2h.

5.Obliczanie pochodnej, równanie stycznej. - 2h

6-7. Badanie monotoniczności funkcji. Ekstrema lokalne - 2h.

8.Wklęsłość, wypukłość, punkty przegięcia. - 1h.

Struktura aktywności studenta::

zajęcia zrealizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 30, ECTS 1,2

w tym:

wykłady 10 godz.

ćwiczenia 15 godz.

konsultacje 2 godz

udział w egzaminie i zaliczeniach 3 godz.

praca własna 65 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. E.Badach, D.Bogocz, J.Krawontka, K.Kukuła "Wybrane zagadnienia matematyki w zadaniach", AR w Krakowie, skrypt.

2. Ptak M., Matematyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych Akademia Rolnicza, Kraków 2007.

3. W.Krysicki, L.Włodarski "Analiza matematyczna w zadaniach", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Leitner R., Matuszewski W. Rojek Z. Zadania z matematyki wyższej

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- student zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego (potrafi przedstawić ich interpretację geometryczną)

- zna podstawowe metody i narzędzia rozwiązywania zadań z zakresu podstaw rachunku różniczkowego

Umiejętności:

- student oblicza proste granice ciągów i funkcji, pochodne, całki nieoznaczone i oznaczone,

- rozwiązuje proste zadania z zakresu badania przebiegu zmienności funkcji

- rozwiązuje wybrane problemy praktyczne w oparciu o poznane metody matematyczne.

Kompetencje społeczne:

- student jest świadomy użyteczności poznanych metod w zagadnieniach praktycznych do obliczeń, oszacowań i prognoz, w szczególności finansowych i ekonomicznych,

- umie współdziałać i pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest wynik sprawdzianu pisemnego oraz odpowiedzi ustnych.

Ocena końcowa na zaliczenie ćwiczeń jest średnią ważoną uzyskanych ocen.

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Badach
Prowadzący grup: Elżbieta Badach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Grygierzec
Prowadzący grup: Wiesław Grygierzec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.