Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Koncepcje zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.KOZ.NM.REKMX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Koncepcje zarządzania
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia II st., niestacj. zarządzanie i marketing - p. obowiazkowe, 1 sem.
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA / ECTS: 6 / semestr: 1

Profil ogólnoakademicki / Forma i poziom: NM

status :przedmiot specjalizacyjny, obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Istotą przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z istotą tworzenia organizacji w różnych formach prawno - organizacyjnych i własnościowych. Szczególny nacisk położony zostanie na zrozumienie podstaw teoretycznych, form, oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji. Intencją prowadzących kurs jest zapoznanie studentów ze współczesnymi sposobami rozumienia organizacji, a także ukazanie, w jaki sposób można nimi zarządzać i pojmować twórczo.

Kurs posiada następujące główne cele dydaktyczne:

1. Wykształcić w studentach umiejętność kojarzenia teorii organizacji i zarządzania z praktyką.

2. Wyrobić w studentach umiejętność korzystania z najnowszego dorobku dyscypliny i zapewnić wiedzę potrzebną do podjęcia studiów podyplomowych z zarządzania.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1.Wprowadzenie do przedmiotu.

2. Cechy organizacji przyszłości. Struktury organizacyjne ery postindustrialnej.

3. Założenia nurtu inżynierskiego szkoły klasycznej.

4. Założenia nurtu uniwersalistycznego szkoły klasycznej.

5. Założenia nurtu humanizacyjnego szkoły klasycznej.

6. Szkoła matematyczna – geneza, cechy, zastosowanie, modele decyzyjne..

7. Szkoła systemowa – pojęcie systemu, cechy organizacji systemowej, nurty badawcze. Podejście sytuacyjne w zarządzaniu.

8. Szkoła neoklasyczna, TQM, PDCA, korzyści, zalety, wady, zastosowanie.

9. Benchmarking – obiekty, zastosowanie, rodzaje, etapy postępowania.

10. Podejście procesowe – charakterystyka, cechy, zasady budowania, dojrzałość procesowa organizacji.

11. Nowa Fala, 7S, cechy doskonałych przedsiębiorstw.

12. Szkoła zasobowa, kryteria podziału zasobów, kompetencje kluczowe, konkurencyjność organizacji.

13. Zarządzanie wiedzą, wiedza jawna i ukryta, konwersja wiedzy. Organizacja ucząca się i organizacja inteligentna.

14. Organizacja sieciowa i wirtualna. Zasady tworzenia sieci, cechy, zastosowanie.

15. Teoria interesariuszy, Społeczna odpowiedzialność organizacji. Zarządzanie partycypacyjne.

Plan ćwiczeń:

1.Wprowadzenie do przedmiotu. Zarządzanie klasyczne na tle rewolucji przemysłowej

2. Prekursorzy nurtu inżynierskiego szkoły klasycznej.

3. Prekursorzy nurtu uniwersalistycznego szkoły klasycznej.

4. Prekursorzy nurtu humanizacyjnego szkoły klasycznej.

5. Przedstawiciele zarządzania szkoły behawioralnej.

6. Przedstawiciele zarządzania szkoły ilościowej.

7. Współcześni praktycy biznesu ery postindustrialnej.

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 20 ECTS** 0,7

w tym: wykłady (podać liczbę godzin) 10 godz.

ćwiczenia i seminaria (podać liczbę godzin) 5 godz.

konsultacje (podać liczbę godzin) 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże (podać liczbę godzin) 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu (podać liczbę godzin 3 godz.

praca własna (5,3 ECTS**) 159 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Zieniewicz K. Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.

2. Martyniak Z. Nowe metody i koncepcje zarządzania, AE Kraków, 2002.

3. Przedsiębiorstwo przyszłości, pr. zb. W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, Wyd. Delfin, Warszawa 2000.

Uzupełniająca:

1. G.Stonehouse, J,Hamill, D.Campbell, T.Purdie, Globalizacja, Strategia i zarządzanie, Wydawnictwa Felberg SJA, Warszawa 2001.

2. Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2000.

3. Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- student posiada podstawową wiedzę o współczesnych koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwem a także podejściach ewoluujących wraz z rozwojem teorii organizacji i zarządzania

- zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i podejmowaniu decyzji menadżerskich

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi diagnozować bieżące problemy organizacyjne w zakresie kluczowych procesów zarządzania

- tworzy alternatywy decyzyjne i potrafi oszacować ich przydatność w rozwiązaniu konkretnego problemu decyzyjnego

- aktywnie analizuje źródła wiedzy w organizacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- organizuje pracę w małym zespole i planuje jego zadania

- docenia potrzebę pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych

- posiada umiejętność partycypacji celów i zdolność dzielenia się wiedzą

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny z całości materiału.

Ćwiczenia:

1. Oceny z okresowych sprawdzianów wiadomości (1-2) w formie kolokwium.

2. Aktywność podczas rozwiązywania studium przypadków.

Przyjęto procentową skalę oceny kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0) zostaje wystawiona w sytuacji, gdy co najmniej jedna z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia zostanie oceniona poniżej 55% efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0) zostaje wystawiona w sytuacji, gdy w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) uzyskane zostanie minimum 55% efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5) zostaje wystawiona na podstawie wyliczenia średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia, dla wartości znajdującej się w przedziale 61-70%.

4.Analogicznie jak w punkcie 3 wyliczona zostaje wartość dla oceny dobrej (4,0 – średnia 71-80%), ponad dobrej (4,5 – średnia 81-90%) oraz bardzo dobrej (5,0 – średnia powyżej 90%).

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cymanow
Prowadzący grup: Piotr Cymanow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cymanow
Prowadzący grup: Piotr Cymanow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.