Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integrowana ochrona roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.IOR.SM.RROAP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integrowana ochrona roślin
Jednostka: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się studentów z podstawowymi zasadami integrowanej ochrony roślin uprawnych. Omówione zostaną regulacje prawne Integrowanej Produkcji (IP) w Polsce oraz zasady certyfikacji i kontroli gospodarstw prowadzących IP. Studenci zostaną zapoznani z metodami ochrony roślin stosowanymi w IP oraz ze szczegółowymi metodykami IP roślin rolniczych, sadowniczych i warzywniczych.

Pełny opis:

Wykłady

1. Podstawowe założenia programów integrowanej produkcji. [W_01/1/1/2/-/711]

2-5. Metody ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji - metody chemiczne. Techniki stosowania środków ochrony roślin. Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. [W_01, W_03/1/4/6/-/711]

6-7. Metody ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji - metody biologiczne. Ochrona agrocenoz a integrowana ochrona roślin. [W_01, W_03/1/2/3/-/711]

8-9. Metody ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji - metody agrotechniczne. [W_01, W_03/1/2/3/-/711]

10. Metody ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji - metody fizyczne. [W_01, W_03/1/1/1/-/711]

11-12. Organizmy pożyteczne i ich ochrona. [W_01, W_03/1/2/3/-/711]

13-14. Kontrola integrowanej produkcji. [W_01, W_02/1/2/3/-/711]

15. Ekonomiczne aspekty integrowanej produkcji. [W_01/1/1/2/-/711]

Ćwiczenia

1-2. Projekt programu integrowanej ochrony roślin dla zbóż i traw. Projekt (ćwiczenia 1-14) dotyczący programów integrowanej ochrony roślin. Praca wykonywana w dwu- trzyosobowych zespołach w oparciu o przyjęte założenia. [W_01, U_01, K_01/21/4/4/202, 203/-]

3. Projekt programu integrowanej ochrony roślin strączkowych. [W_01, U_01, K_01/21/1/2/202, 203/-]

4. Projekt programu integrowanej ochrony ziemniaka. [W_01, U_01, K_01/21/1/2/202, 203/-]

5. Projekt programu integrowanej ochrony buraków. [W_01, U_01, K_01/21/1/1/202, 203/-]

6. Projekt programu integrowanej ochrony rzepaku. [W_01, U_01, K_01/21/1/2/202, 203/-]

7. Projekt programu integrowanej ochrony kukurydzy. [W_01, U_01, K_01/21/1/2/202, 203/-]

8. Projekt programu integrowanej ochrony jabłoni. [W_01, U_01, K_01/21/1/2/202, 203/-]

9-10. Projekt programu integrowanej ochrony pozostałych rośliny sadowniczych. [W_01, U_01, K_01/21/2/3/202, 203/-]

11-12. Projekt programu integrowanej ochrony roślin warzywniczych. [W_01, U_01, K_01/21/2/2/202, 203/-]

13. Projekt programu integrowanej ochrony przed szkodnikami magazynowymi. [W_01, U_01, K_01/21/1/1/202, 203/-]

14. Projekt ochrony organizmów pożytecznych w gospodarstwach z integrowaną ochroną roślin. [W_01, U_02, K_01/21/1/1/202, 203/-]

15. Zaliczenie przedmiotu w oparciu o indywidualnie przygotowane programy integrowanej ochrony wybranych upraw. [W_01, U_01, K_01/21/1/1/202, 203/-]

Statystyka przedmiotu

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 75; ECTS: 3

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 45; ECTS: 1,8

Literatura:

1. Boczek J. 1992: Niechemiczne metody zwalczania szkodników roślin. Wydawnictwo SGGW.

2. Borecki Z. 2001: Nauka o chorobach roślin. PWRiL, Warszawa.

3. Hani F., Popow G, Reinhard H., Schwarz A., Tanner K, Vorlet M., 1998: Ochrona roslin w uprawie integrowanej. PWRiL Warszawa.

4. Integrowane programy ochrony (pszenicy, rzepaku, buraków, kukurydzy). Wydawnictwo Plantpress. Kraków 2005.

5. Kochman J., Węgorek W. 1997: Ochrona roślin. Wyd. Plantpress. Kraków.

6. Kodeks dobrej praktyki rolniczej. MRiRW, MOŚ, Warszawa 2002.

7. Metodyki Integrowanej Produkcji (buraka, ziemniaka, kapusty głowiastej, marchwi, cebuli) www.piorin.gov.pl

8. Zalecenia ochrony roślin część II i III. IOR - Poznań 2009/2010

Efekty uczenia się:

wiedza:

W_01 posiada zaawansowaną wiedzę teoretyczna i praktyczną o integrowanych programach ochrony roślin uprawnych.

W_02 zna zasady certyfikacji i kontroli gospodarstw prowadzących integrowaną produkcję rolniczą.

W_03 zna zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin i zapobiegania negatywnym skutkom stosowania pestycydów dla środowiska.

umiejętności:

U_01 potrafi opracować plan integrowanej ochrony roślin uprawnych.

U_02 potrafi zidentyfikować i chronić organizmy pożyteczne występujące w agrocenozach.

kompetencje społeczne:

K_01 współpracuje w zespole w celu wykonania zadania,

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Oceny formujące: Oceny za wykonanie zadań - opracowanie programów integrowanej ochrony dla wybranych upraw (w zespołach 2-3 osobowych). Podczas oceniania uwzględniana będzie poprawność rozwiązania, umiejętność organizacji pracy i współpracy w zespole, stopień wykorzystania literatury przedmiotu.

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

Wykłady: Egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach - zadanie problemowe.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-75%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu w własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.