Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych z elementami rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.EOG.SP.RDA.IPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych z elementami rachunkowości
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: SP ROLNICTWO / ECTS: ... / semestr: ...

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SP

Status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z makro i mikro ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania rolnictwa i agrobiznesu. Studenci zapoznają się z prawami i prawidłowościami funkcjonowania rolnictwa i agrobiznesu, w tym z teorią czynników produkcji i systemem podatkowym. Uczą się obliczać kategorie produkcji i dochodu oraz wielkości ekonomicznej gospodarstw. Poznają istotę i znaczenia rachunkowości w przedsiębiorstwie (gosp. rolnym), a także podstawowe zasady i funkcje tego sytemu. Potrafią identyfikować majątek i źródła jego finansowania. Nabywają umiejętność prawidłowego ewidencjonowania zaszłości gospodarczych w jednostce.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Funkcje rolnictwa w gospodarce narodowej - 2 godz.

3-4. Teoria czynników produkcji - 2 godz.

5-6. Przedmiot, podmiot i podstawowe zasady rachunkowości. Zasoby majątkowe i źródła ich pochodzenia - 2 godz.

7-8. System podatkowy w rolnictwie - 2 godz.

9-10. Wprowadzenie do organizacji gospodarstw rolnych - 2 godz.

11-12. Podstawowe sprawozdania finansowe w przedsiębiorstwie - 2 godz.

13-14. Metody ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego - 2 godz.

15-16. Analiza kosztów w gospodarstwie (przedsiębiorstwie) rolniczym - 2 godz.

17-18. Podstawy oceny efektywności inwestycji w gospodarstwie (przedsiębiorstwie) rolnym - 2 godz.

19. Teoria rent z ziemi a zmiany struktury agrarnej - 1 godz.

20. Sukcesja gospodarstw rolnych - 1 godz.

Ćwiczenia:

1-4. Podatki w rolnictwie - zadania obliczeniowe - 4 godz.

5-8. Operacje gospodarcze i ich wpływ na układ bilansu oraz rachunku zysków i strat - zadania obliczeniowe - 4 godz.

9-12. Metody kalkulacji kosztów jednostkowych - zadania obliczeniowe - 4 godz.

13-14. Ocena efektywności inwestycji w gospodarstwie (przedsiębiorstwie) rolnym - zadania obliczeniowe - 2 godz.

15-16. Zaliczenie ćwiczeń - 2 godz.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 44 ECTS** 1,5

w tym:

wykłady - 20 godz.

ćwiczenia i seminaria - 18 godz.

konsultacje - 4 godz.

udział w badaniach - 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże - 0 godz.

udział w egzaminie - 2 godz.

praca własna (... ECTS**) - ... godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Wojewodzic T. 2019. Wybrane zagadnienia z ekonomiki i organizacji rolnictwa. Skrypt dla studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (materiał w przygotowaniu do druku, udostępniony studentom w wersji roboczej)

2. Materiały do wykładów i ćwiczeń udostępnione słuchaczom na stronie stronie internetowej wykładowców: http://matrix.ur.krakow.pl/~aplonka

3. Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z. 2004. Rachunkowość rolnicza. Difin. Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Fereniec J. 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa, Wydawnictwo KEY TEXT, Warszawa.

2. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. IERiGŻ w Warszawie (czasopismo naukowe)

3. Kmiecik-Kiszka Z., Szaro L., 2007. Rachunkowość od podstaw. AR w Krakowie. Kraków.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii ekonomiki i organizacji rolnictwa

- zna i rozumie podstawowe pojęcia stosowane w rachunkowości oraz w systemie zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych w gospodarstwach rolnych według zasad obowiązujących w polskim FADN

- zna najważniejsze wymogi prawne dotyczące rolnictwa

Umiejętności:

- potrafi kwalifikować koszty i posługiwać się metodami rachunku ekonomicznego

- ocenia i porównuje czynniki produkcji

- prowadzi ewidencję operacji gospodarczych

- analizuje podstawowe sprawozdania finansowe, ustala wynik finansowy oraz dokonuje interpretacji zapisów

Kompetencje społeczne:

- docenia potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy

- posiada świadomość potrzeby rejestrowania, zbierania i systematyzowania danych zasobowych i wynikowych w gospodarstwie rolnym w celu podejmowania racjonalnych decyzji,

- współpracuje w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - test

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia (średnia 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen: dobrej (4,0 - średni 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Sprawdzian pisemny obliczeniowy

Ocena końcowa = średnia ocen z powyższych ocen formujących, tj. (ocena z ćwiczeń + ocena z wykładów / 2)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kulig, Aleksandra Płonka, Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Aleksandra Płonka, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kulig, Aleksandra Płonka, Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Aleksandra Płonka, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Płonka, Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Aleksandra Płonka, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Płonka, Wojciech Szewczyk, Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Aleksandra Płonka, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.