Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.EME.NM.REKZX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia II st., niestacj. ekonom. gosp. zywnoś. - p. obowiazkowe, 1 sem.
Ekonomia II st., niestacj. zarządzanie i marketing - p. obowiazkowe, 1 sem.
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Makroekonomia (M) * Macroeconomics (M)

Celem przedmiotu jest: zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami makroekonomicznymi dotyczącymi zatrudnienia, inflacji, dochodu narodowego oraz podaży pieniądza; wskazanie wpływu takich procesów jak globalizacja czy integracja na gospodarkę świata jak również determinant procesów oddziaływań międzynarodowych; ukazanie i przedyskutowanie przyczyn i skutków różnych zjawisk makroekonomicznych z uwzględnieniem faz i punktów strategicznych cyklu koniunkturalnego.

Pełny opis:

Makroekonomia (M) * Macroeconomics (M)

Wykłady (15h):

1. Ogólna charakterystyka systemu rynkowego; podstawowe cele i narzędzia makroekonomii; główne problemy gospodarki polskiej i światowej; (3h)

2. Bezrobocie jako problem ekonomiczno-społeczny, rodzaje i determinanty oraz struktura; (3h)

3. Cykl koniunkturalny - jego struktura oraz rola i znaczenie we współczesnej gospodarce rynkowej; (3h)

4. Proces globalizacji – przyczyny i skutki; (3h)

5. Międzynarodowa integracja gospodarcza. (3h)

Ćwiczenia (15h):

1. Podstawowe kategorie makroekonomiczne; restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie; wzrost gospodarczy w Polsce i na świecie – determinanty; (3h)

2. Rynek walutowy na świecie; Polska a strefa euro – analiza SWOT, rola i znaczenie WTO i OECD dla integracji gospodarczej w świecie; międzynarodowe instytucje finansowe (MFW, BŚ, EBOR); (3h)

3. Dochód narodowy – kategorie, determinanty, statystyki polskie i światowe, sposoby obliczania; (3h)

4. Bezrobocie i jego skutki, bezrobocie w Polsce i na świecie - statystyki; inflacja – rodzaje, determinanty i skutki; inflacja w Polsce i na świecie; (3h)

5. Bezrobocie a inflacja – zależności (krzywa Phillips’a); Polska na tle UE, Europy i świata – rankingi społeczno-gospodarcze. (3h)

Literatura:

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 2000: Ekonomia – Makroekonomia; PWE, Warszawa.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 2005: Ekonomia 2; Wyd. PWN, Warszawa.

Chamberlin G., Yueh L. 2006: Macroeconomics; Thomson Learning, London, United Kingdom.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 1989: Macroeconomics – a Version of Economics; McGraw-Hill Book Company, New York.

Efekty uczenia się:

Student po zakończonym kursie:

a) wiedza:

- identyfikuje praprzyczynę nauki ekonomii i wyjaśnia jej konieczność w życiu społecznym,

- wskazuje podstawowe cele i narzędzia makroekonomii,

- charakteryzuje ogólne problemy gospodarki polskiej,

- wymienia rodzaje i determinanty, bezrobocia, inflacji oraz dochodu narodowego,

- opisuje podstawowe procesy makroekonomiczne zachodzące w gospodarce światowej;

b) umiejętności:

- interpretuje zjawiska makroekonomiczne, mające skutki społeczne - występujące w gospodarce rynkowej,

- przedstawia przyczyny i skutki bezrobocia i inflacji oraz zależności pomiędzy nimi (krzywa Phillips’a),

- rozróżnia i porównuje fazy i punkty strategiczne w strukturze klasycznego cyklu koniunkturalnego,

- szacuje na podstawie zgromadzonej wiedzy gospodarcze szanse rozwojowe poszczególnych regionów świata,

- wyjaśnia strukturę zatrudnienia na przykładzie gospodarki Polski,

- oblicza: stopę bezrobocia, współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia,

- hierarchizuje główne problemy gospodarki polskiej i światowej;

c) kompetencje społeczne:

- docenia rolę i znaczenie cyklu koniunkturalnego w gospodarce rynkowej we współczesnym świecie,

- ma świadomość oddziaływania procesów: światowej globalizacji oraz regionalnej integracji,

- dostrzega kompleksowość i współzależność problemów makroekonomicznych gospodarki światowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń (oceny formujące):

- uzasadnienie selekcji materiału do prezentacji,

- interpretacja procesów i zjawisk makroekonomicznych zachodzących w globalnej gospodarce rynkowej,

- umiejętność dyskusji na zadany temat,

- oryginalność prezentacji.

Ocena końcowa: średnia z ocen cząstkowych.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen: dobrej (4,0 – średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 – średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 – średnio >90%).

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu pisemnego (polecenia dotyczą umiejętności kojarzenia i łączenia poszczególnych kategorii, zjawisk i procesów makroekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem cyklu koniunkturalnego oraz zależności pomiędzy bezrobociem a inflacją).

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 15 godz.

- ćwiczenia – 15 godz.

- egzamin końcowy – 2 godz.

- konsultacje – 10 godz.

Razem: 42 godz. : 25 = 1.7 (czyli 2 pkt ECTS)

- przygotowanie się do ćwiczeń (do dyskusji, percepcja spectrum zagadnienia) – 15 godz.

- przygotowanie prezentacji multimedialnej – 30 godz.

- penetracja literatury (polskiej i obcojęzycznej) – 20 godz.

- wykonanie kalkulacji makroekonomicznych – 5 godz.

- przygotowanie się do egzaminu – 15 godz.

Razem godz. praktyczne: 85 godz. : 25 = 3.4 (czyli 3 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 5 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pink
Prowadzący grup: Małgorzata Pink
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pisulewski
Prowadzący grup: Andrzej Pisulewski, Joanna Szarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.