Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Botanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.BIT.SI.RBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: BIOGOSPODARKA / ECTS:5 /semestr:1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: podstawowy

Wymagania wstępne: brak

Głównym celem przedmiotu jest poznanie budowy, sposobów rozmnażania i znaczenia użytkowego roślin okrytonasiennych oraz podstaw systematyki i zasad nomenklatury botanicznej.

Treści merytoryczne:

Budowa komórki eukariotycznej ze szczególnym uwzględnieniem swoistych cech komórki roślinnej. Strukturalne i funkcjonalne zróżnicowanie tkanek roślinnych. Formy życiowe roślin okrytonasiennych. Morfologia i anatomia organów wegetatywnych i generatywnych. Rozmnażanie bezpłciowe i płciowe. Rozwój zarodka i bielma. Typy owoców i nasion. Podstawy systematyki. Charakterystyka wybranych rodzin Angiospermae z wyróżnieniem przedstawicieli mających znaczenie użytkowe i gospodarcze.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Zakres przedmiotu, główne działy botaniki. Znaczenie użytkowe roślin okrytonasiennych. Kryteria podziału organizmów żywych. Różnice w budowie komórki prokariotycznej i eukariotycznej.

2-3. Swoiste cechy i pochodzenie komórki roślinnej. Podział komórki - mitoza, mejoza.

4. Klasyfikacja oraz zróżnicowanie funkcjonalne i strukturalne tkanek roślinnych.

5-6. Typy życiowe roślin okrytonasiennych. Morfologia i anatomia pędu (budowa pierwotna, wtórna).

7. Morfologia i anatomia korzenia (budowa pierwotna, wtórna).

8. Budowa oraz metamorfozy liści. Morfologiczno-anatomiczne cechy przystosowawcze w budowie liści do określonego środowiska.

9-10. Typy rozmnażania u roślin okrytonasiennych (rozmnażanie bezpłciowe i płciowe). Przemiana pokoleń. Kwiat - budowa oraz funkcje elementów wegetatywnych i generatywnych.

11-12. Mikro- i makrosporogeneza. Rozwój gametofitu męskiego i żeńskiego. Zapylenie i podwójne zapłodnienie. Rozwój bielma i embriogeneza. Specyficzne cechy budowy zarodka u traw.

13. Rodzaje kwiatostanów. Klasyfikacja i budowa owoców oraz nasion.

14-15. Podsumowanie najważniejszych różnic w budowie roślin jedno- i dwuliściennych. Podstawy klasyfikacji organizmów, jednostki systematyczne, zasady nomenklatury botanicznej. Charakterystyka wybranych rodzin Angiospermae z wyróżnieniem gatunków użytkowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Zasady mikroskopowania i przygotowania preparatów. Obserwacja struktur komórek roślinnych .

2. Przegląd wybranych tkanek roślinnych (część I).

3. Przegląd wybranych tkanek roślinnych (część II).

4. Budowa pierwotna pędu roślin jedno- i dwuliściennych.

5. Budowa pierwotna korzenia. Porównanie budowy anatomicznej korzenia roślin jedno- i dwuliściennych.

6. Budowa wtórna pędu i korzenia.

7. Liście pojedyncze i złożone – cechy morfologiczne, nazewnictwo. Różnice w budowie anatomicznej liści roślin jedno- i dwuliściennych.

8. Budowa kwiatu. Anatomia zalążni i główki pręcika. Budowa gametofitu męskiego i żeńskiego.

9. Rodzaje kwiatostanów. Klasyfikacja i budowa owoców. Typy nasion.

10. Komórka roślinna jako źródło cennych związków odżywczych (węglowodany, białka, lipidy).

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 65, ECTS 2,6

w tym:

wykłady 30 godz.

ćwiczenia i seminaria 30 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.

praca własna (2,4 ECTS) 60 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 2006. Botanika. Morfologia (tom 1), Botanika. Systematyka (tom 2). PWN, Warszawa

2. Jasnowska J, Jasnowski M, Radomski J. 1995. Botanika. Wyd. „BRASIKA”, Szczecin

3. Gorczyński T (red.). 1977. Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa

Uzupełniająca:

1. Joachimiak A, Smagowicz K, Gula R. Biologia w pigułce. Systematyka i ekologia. MOW Korona, Kraków

2. Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN, Warszawa

3. Stace CA. 1993. Taksonomia roślin i biosystematyka. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna swoiste cechy komórek i tkanek roślinnych

- posiada wiedzę na temat budowy i funkcji organów oraz sposobów rozmnażania roślin okrytonasiennych

- zna najważniejsze cechy użytkowe roślin o znaczeniu gospodarczym

Umiejętności:

- potrafi sporządzić roślinne preparaty mikroskopowe

- rozpoznaje tkanki roślinne oraz struktury anatomiczne na podstawie analizy mikroskopowej

- posiada umiejętność poprawnego wnioskowania

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy botanicznej i dyskutuje jej znaczenie dla biogospodarki

- potrafi rozwiązywać stawiane problemy i efektywnie pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - test wyboru i uzupełnienia tekstu, opisy rysunków

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Studenci samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych przygotowują preparaty mikroskopowe. Każdy student wykonuje rysunki spod mikroskopu, konieczne do uzyskania zaliczenia. Ocena podsumowująca z ćwiczeń jest średnią z ocen z trzech kolokwiów.

Ocena końcowa=0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kula
Prowadzący grup: Aleksandra Grabowska-Joachimiak, Magdalena Kasjaniuk, Adam Kula, Agnieszka Sutkowska, Tomasz Warzecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Grabowska-Joachimiak
Prowadzący grup: Aleksandra Grabowska-Joachimiak, Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.