Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Agroekologia i ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.AOS.NI.RROAX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Agroekologia i ochrona środowiska
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, 1 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie współczesnego zakresu problematyki i badań agroekologii i ochrony środowiska: podstawowe pojęcia i cele badań, czynniki warunkujące rozmieszczenie organizmów w agroekosystemach, tolerancja ekologiczna, bioindykacja w waloryzacji stanu środowiska, znaczenie oddziaływań między populacjami, rola różnych populacji w agrocenozie. Biocenoza i jej funkcjonowanie. Różnice pomiędzy biocenozami naturalnymi i sztucznymi (agrocenozami) oraz przejawy i ekologiczne skutki ingerencji człowieka w biocenozie i ekosystemie, w tym rodzaje i źródła zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, bezpośrednie i pośrednie skutki tych zanieczyszczeń (np.: efekt cieplarniany, dziura ozonowa), a także sposoby przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym. Omówione zostanie zagadnienie ochrony środowiska przed odpadami. Przedstawione zostaną aktualne akty prawne z zakresu ochrony środowiska. W trakcie zajęć zostaną również zaprezentowane wybrane metody analiz próbek środowiskowych.

Pełny opis:

Wykłady 15 godz.:

1. Podstawowe pojęcia i przedmiot badań ekologii i agroekologii.

2-3. Nieożywione czynniki siedliska, ich wpływ na organizmy oraz

możliwości regulacji w warunkach agroekosystemu.

4. Ożywione czynniki i ich wpływ na organizmy.

5. Wybrane zagadnienia z ekologii organizmów: autotrofy i heterotrofy i ich znaczenie w ekosystemie.

6. Wybrane zagadnienia z ekologii populacji: pojęcie populacji, czynniki regulujące liczebność populacji, ekologiczna rola populacji występujących w agrocenozie.

7-8. Wybrane zagadnienia z zakresu biocenologii: struktury decydujące o trwałości biocenoz, najważniejsze różnice pomiędzy biocenozami naturalnymi i sztucznymi (agrocenozami), zagrożenia dla trwałości agrocenoz i możliwości zwiększania ich stabilności.

9. Wprowadzenie do zagadnień ochrony środowiska – rys historyczny, podstawowe pojęcia związane z przedmiotem. Prawo ochrony środowiska – podstawowy dokument prawny.

10. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego – zanieczyszczenia pyłowe, zanieczyszczenia gazowe. Wtórne skutki zanieczyszczenia powietrza.

11. Hałas.

12. Zanieczyszczenie wód – zasoby wodne Polski, charakterystyka wód, żródła zanieczyszczenia wód, rodzaje zanieczyszczeń wód, klasy czystości wód.

13. Ścieki – podział i charakterystyka, stan oczyszczania ścieków w Polsce, charakterystyka osadów ściekowych.

14. Gospodarka odpadami.

15. Dewastacja i degradacja gruntów. Zanieczyszczenie chemiczne gleb w Polsce – źródła i rodzaje zanieczyszczeń.

Ćwiczenia laboratoryjne / projektowe - 30 godz.:

1-2. Tolerancja ekologiczna organizmu i jej wykorzystanie w bioindykacji - metody autekologiczne i synekologiczne - organizmy jako bioindyktory, fitoindykacja.

3-5. Wykorzystanie autekologicznej metody Ellenberga do oceny warunków siedliskowych pól uprawnych - indywidualne projekty waloryzacyjne dla różnych gleb (gleby kwaśne, gleby węglanowe)

6-8. Ocena warunków siedliskowych pól uprawnych zlokalizowanych w różnych warunkach glebowych (gleby kwaśne, gleby węglanowe) metodą synekologiczną (grupy ekologiczno-socjologiczne Hilbiga) - indywidualne projekty waloryzacyjne

9-10. Waloryzacja warunków glebowych pól uprawnych - porównanie rezultatów uzyskanych różnymi metodami, wskaźnikowe gatunki chwastów, wskaźnikowe grupy gatunków

11-12. Metody oceny liczebności i zagęszczenia populacji roślin i zwierząt i ich zastosowanie w agroekologii - zadania

13-14. Ocena produkcji pierwotnej agrocenozy - produkcja pierwotna pola

15-16. Obliczanie wskaźników jakości powietrza na podstawie danych monitoringu.

17-18. Oznaczanie zawartości azotanów(V) w wodzie i ściekach.

19-20. Oznaczanie ChZT chromianowego w wodzie i ściekach.

21-22. Oznaczanie zdolności sorbentów mineralnych do chemicznego wiązania fosforu.

23-27. Oznaczanie zawartości metali ciężkich w glebie i roślinach, obliczanie wskaźników bioakumulacji i translokacji wybranych metali.

28-29. Obliczanie ilości emisji metanu ze składowisk odpadów komunalnych o zadanych parametrach morfometrycznych i eksploatacyjnych.

30. Zaliczenie ćwiczeń.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 150; ECTS: 6

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 45; ECTS: 1,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 30; ECTS: 1,2

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 80; ECTS: 4,2

Literatura:

1. St. Wiąckowski. Ekologia ogólna. Wyd. Branta 1998.

2. J. Banaszak., H. Wiśniewski. Podstawy ekologii. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003

3. M. Markow. Agrofitocenologia - nauka o zbiorowiskach roślinnych pól uprawnych. PWRiL, W-wa 1978.

4. J. Prończuk. Podstawy ekologii rolniczej. PWN, W-wa 1982.

5. E. Stupnicka-Rodzynkiewicz, T. Dąbkowska. Ekologia. Podręcznik do wykładów i ćwiczeń. Wyd. UR w Krakowie, 2011.

6. Górka K., Poskrobko B., Radecki W. 2001. Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

7. Jasiewicz Cz., Niemiec M., Baran A. 2010. Ochrona środowiska. Przewodnik do ćwiczeń. Wyd. UR w Krakowie, Kraków.

8. Karaczun Z., Indeka L. 1999. Ochrona środowiska. ARIES, Warszawa.

9. Klimiuk E., Łebkowska M. 2004. Biotechnologia w ochronie środowiska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

10. Zabłocki Z., Fudali E., Podlasińska J., Kiepas-Kokot A. 1998. Pozarolnicze obciążenia środowiska. Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin.

Literatura uzupełniająca:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku "prawo ochrony środowiska" Dz.U. nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku "O odpadach" Dz. U. Nr 62, poz. 628.

3. Aktualne Rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczące ochrony środowiska.

4. Aktualny Rocznik Statystyczny "Ochrona Środowiska", Wyd. GUS

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- słuchacz zna podstawowe elementy nieożywione i konsekwencje ich wpływu na warunki bytowania organizmów żywych oraz możliwości regulacji w warunkach produkcji rolniczej,

- zna komponenty ożywione biocenoz oraz zależności występujące pomiędzy populacjami w biocenozie pola uprawnego i innych biocenozach oraz rolę jaką w nich spełniają,

- identyfikuje cechy biocenoz naturalnych i sztucznych oraz ocenia wpływ tych układów na środowisko nieożywione oraz zna i rozumienie konsekwencje wpływu człowieka na zjawiska zachodzące w agroekosystemie,

- definiuje podstawowe pojęcia związane z ochroną środowiska,

- wymienia zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności gospodarczej i bytowej człowieka,

-wymienia najważniejsze akty prawne z zakresu ochrony środowiska.

Umiejętności:

- potrafi zastosować w praktyce stosowane w badaniach rolniczych i ochronie przyrody autekologiczne i synekologiczne metody waloryzacji siedlisk za pomocą roślin jako bioindykatorów,

- potrafi zastosować podstawowe metody oceny liczebności i zagęszczenia populacji roślin i zwierząt, przydatne w badaniach rolniczych,

- potrafi ocenić wielkość produkcji pierowotnej pola uprawnego metodą żniwną,

- zna podstawowe przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska,

- gospodaruje w sposób racjonalny odpadami pochodzenia komunalnego,

- wykonuje analizy przedstawione na zajęciach laboratoryjnych i interpretuje uzyskane wyniki.

Kompetencje społeczne:

- czuje się odpowiedzialny za stan środowiska,

- jest świadomy konsekwencji działań rolnika dla agrocenozy i biotopu w warunkach rolnictwa,

- rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego,

- realizuje pracę w małych zespołach w celu wykonania określonego zadania,

- rozumie konieczność ciągłego dokształcania się, wynikającą z postępu technologicznego i metodycznego oraz zmian w ustawodawstwie.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane obliczenia i działania realizowane indywidualnie i w małych zespołach w trakcie prac nad sprawozdaniami z ćwiczeń. Wyznacznikiem będzie poprawność wykonanego zadania oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych, organizacja zespołu.

2. Oceny ze sprawdzianów wiedzy - odrębnych z każdego działu (agroekologia i ochrona środowiska)

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

uzyskanych z poszczególnych działów

Wykłady:

egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach, w formie 2-częściowego testu wyboru; minimalna liczba punktów do zaliczenia każdej części wynosi 60%. Ocena końcowa jest średnią z uzyskanych ocen cząstkowych.

Uwaga: brak zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu w regulaminowym terminie jest równoznaczny z brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

Zasada ta jest stosowana konsekwentnie w każdym z kolejnych terminów poprawkowych

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)