Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Agrotechnika i płodozmiany w systemie ekologicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.AGP.SP.EKO.OUR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Agrotechnika i płodozmiany w systemie ekologicznym
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie słuchaczy z funkcjami płodozmianu w systemie konwencjonalnym, integrowanym i ekologicznym. Podczas zajęć zostaną przekazane informacje dotyczące przyrodniczych podstaw zmianowania, chorób płodozmianowych, elementówv zmianowania. Osobny cykl zajęć zostanie przeznaczony na omówienie agrotechniki roślin uprawnych, w tym uprawy roli i roślin w systemie rolnictwa ekologicznego.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Pojęcia dotyczące zagadnień płodozmianowych w rolnictwie ekologicznym

2. Przyrodnicze podstawy zmianowania

3. Elementy zmianowania

4. Polskim system płodozmianowy

5. Typy płodozmianów

6. Ważniejsze czynniki agrotechniczne w konstruowaniu płodozmianów

7. Teoretyczne podstawy uprawy roli w rolnictwie ekologicznym

8. Technologia uprawy roli

9. Orka i uprawy spulchniające

10. Całokształt uprawy roli pod roślinę w ogniwie zmianowania

11. Wpływ gospodarki płodozmianiowej i uprawy roli na środowisko

Ćwiczenia:

1. Konstruowanie płodozmianów ekologicznym

2. Zasady wykonania orki w rolnictwie ekologicznym

3. Rodzaje orek

4. Zespoły uprawek

5. Całokształt uprawy roli pod rośliny jare, okopowe, ozime, międzyplony w rolnictwie ekologicznym.

Literatura:

Podstawowa:

Świętochowski B., Jabłoński B., Radomska M., Krężel R. 1996. Ogólna uprawa roli i roślin. PWRiL, Warszawa

Domańska H., Droeze H., Gawrońska-Kulesza A., Kowalski S., Roszak W., Śmierzchalski L., Trzecki S. 1978. Ogólna uprawa roli i roślin, materiały pomocnicze do ćwiczeń. PWN, Warszawa

Uzupełniająca

Klima K. 2006. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. MAAR Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna podstawowe pojęcia dotyczące płodozmianów

- posiada wiedzę nt. miejsca i roli płodozmianów w rolnictwie ekologicznym

- zna technologie uprawy roli w rolnictwie ekologicznym

Umiejętności:

- potrafi dobierać rośliny i konstruować płodozmiany ekologiczne

- posiada wiedzę dotyczącą uprawy roli w rolnictwie ekologicznym

- zna zespoły uprawek

Kompetencje społeczne:

- potrafi rozwiązywać stawiane problemy

- posiada świadomość wpływy gospodarki płodozmianowej i uprawy roli na środowisko

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - test lub pytania problemowe

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0); wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia słuchacz uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej .

2. Ocena dostateczna (3,0); wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia słuchacz uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5); wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyj eto dla ocen dobrej (4,0 średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio ponad 90%)

Ćwiczenia:

samodzielnie lub w zespołach słuchacze studiów podyplomowych konstruują płodozmiany oraz planują uprawę roli w skonstruowanych płodozmianach. Oceniana będzie poprawność i efektywność wykonania zadania, w tym współpraca w zespole.Każde ćwiczenie kończy się oceną. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru. Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca z ćwiczeń.

Uwaga: Prowadzący zajęcia na podstawie stopnia opanowania przez słuchacza studiów podyplomowych obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

W ramach realizacji programu nie zaplanowano praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Lepiarczyk
Prowadzący grup: Kazimierz Klima, Marek Kołodziejczyk, Andrzej Lepiarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Lepiarczyk
Prowadzący grup: Andrzej Lepiarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Lepiarczyk, Joanna Puła
Prowadzący grup: Kazimierz Klima, Marek Kołodziejczyk, Andrzej Lepiarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Lepiarczyk, Joanna Puła
Prowadzący grup: Kazimierz Klima, Marek Kołodziejczyk, Andrzej Lepiarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.