Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza finansowa gospodarstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.AFG.SM.RROEZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa gospodarstw
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Rolnictwo, sp. ekonomika rolnictwa, 2 sem. II stopień, stacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest opanowanie przez studenta metod i narzędzi stosowanych w analizie finansowej dotyczącej funkcjonowania gospodarstwa rolniczego. Nabyta wiedza w tym zakresie ma im ułatwić w przyszłości podejmowanie decyzji w bieżącym kierowaniu gospodarstwem w oparciu o rzetelne dane w celu eliminowania błędów w podejmowaniu decyzji.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Źródła informacji o gospodarstwie rolnym (1 godz.)

2. Podstawowe kategorie nakładów, kosztów, produkcji i dochodów. Rachunek dochodu z gospodarstwa rolnego (1 godz.)

3. Wartość pieniądza w czasie. Prosta analiza dynamiczna wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego (1 godz.)

4. Efektywność wykorzystania czynników produkcji (1 godz.)

5. Wycena wynagrodzenia pracy własnej w gospodarstwie rolnym (1 godz.)

6. Analiza struktury kosztów w gospodarstwie (1 godz.)

7. Wycena składników majątku gospodarstwa (1 godz.)

8. Pozioma analiza bilansu gospodarstwa rolnego (1 godz.)

9. Pionowa analiza bilansu gospodarstwa rolnego (1 godz.)

10. Analiza rentowności (1 godz.)

11. Analiza płynności finansowej (1 godz.)

12. Analiza wypłacalności (1 godz.)

13. Analiza przepływów finansowych (1 godz.)

14. Analiza progu rentowności i ocena efektywności inwestycji w gospodarstwie rolnym (1 godz.)

15. Podsumowanie zajęć (1 godz.)

Ćwiczenia:

1. Zajęcia organizacyjne (1 godz.)

2. Podstawowe kategorie nakładów, kosztów, produkcji i dochodów. Rachunek dochodu z gospodarstwa rolnego - zadania (1 godz.)

3. Wartość pieniądza w czasie. Prosta analiza dynamiczna wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego - zadania (1 godz.)

4. Efektywność wykorzystania czynników produkcji - zadania (1 godz.)

5. Wycena wynagrodzenia pracy własnej w gospodarstwie rolnym - zadania (1 godz.)

6. Analiza struktury kosztów w gospodarstwie - zadania (1 godz.)

8. Pozioma analiza bilansu gospodarstwa rolnego - zadania (1 godz.)

9. Pionowa analiza bilansu gospodarstwa rolnego - zadania (1 godz.)

10. Analiza rentowności - zadania (1 godz.)

11. Analiza płynności finansowej - zadania (1 godz.)

12. Analiza wypłacalności - zadania (1 godz.)

13. Analiza przepływów finansowych - zadania (1 godz.)

14. Analiza progu rentowności i ocena efektywności inwestycji w gospodarstwie rolnym - zadania (1 godz.)

15. Zaliczenie przedmiotu (1 godz.)

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 75; ECTS: 3

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 45; ECTS: 1,8

Literatura:

Literatura:

Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE. warszawa 2007.

Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z.: Rachunkowość rolnicza. Difin. Warszawa 2004.

Waśniewski T. , Skoczylas W.:Zasady analizy finansowej w praktyce. Fundacja Rozwoju Rachunkowości. Warszawa 2002.

Wyszkowska Z.: Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych. Difin. Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza;

- student zna podstawowe pojęcia dotyczące finansów gospodarstwa,

- student posiada wiedzę z zakresu metod i technik analizy finansowej gospodarstwa,

Umiejętności;

- student potrafi wykonać bilans majątkowy na podstawie zapisów zaszłości w gospodarstwie,

- student potrafi wykonać obliczenia wskaźników analizy finansowej i je zinterpretować,

Kompetencje społeczne;

- student potrafi doradzić i poinstruować rolnika indywidualnego w zakresie wykonania analizy finansowej gospodarstwa i pomóc wyciągnąć wnioski z tej analizy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne z materiału wykładowego.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności na ćwiczeniach oraz zaliczenie pisemne w postaci sprawdzenia umiejętności wykonania obliczeń i interpretacji wyników.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.