Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.0s.CHS.SM.RJBSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia środowiska
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA / ECTS: 4 / semestr: 0

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: Przedmioty uzupełniające - I stopień

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przedstawienie ewolucji Ziemi; budowy atmosfery, hydrosfery i środowiska lądowego, relacji pomiędzy nimi oraz zjawiska chemiczne zachodzące w tych sferach; zakłócenia równowagi w środowisku pod wpływem zanieczyszczeń emitowanych w różnych rejonach świata oraz zmian globalnych na Ziemi na skutek antropopresji; gleby jako podstawa łańcucha troficznego; właściwości gleby i ich wpływ na odżywianie się roślin; oceny zasobności gleby w składniki pokarmowe; właściwości i zasady stosowania nawozów naturalnych, organicznych i mineralnych; oddziaływania nawozów na rośliny i środowisko; metody i techniki stosowane w laboratoriach kontrolujących stan środowiska; oceny składu chemicznego różnych materiałów środowiskowych; aktualnych rozporządzeń dotyczących polityki środowiskowej.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Charakterystyka przedmiotu, wymagania dotyczące jego zaliczania, literatura. Chemia środowiska pojęcia podstawowe. Teoria powstania i ewolucji Ziemi

2. Budowa i chemizm atmosfery, przemiany chemiczne zachodzące w atmosferze, atmosfera jako aerozol

3. Hydrosfera. Wody powierzchniowe i podziemne oraz ich właściwości

4. Budowa i chemizm środowiska lądowego, znaczenie materii organicznej i koloidów

5. Procesy zachodzące w systemach środowiskowych, zakłócenie obiegu substancji w ekosystemach (gleba, woda, powietrze => rośliny, zwierzęta) jako skutek antropopresji

6. CO2 i inne gazy cieplarniane, substancje niszczące ozon a zmiany globalne na Ziemi. Pierwotne i wtórne zanieczyszczenia powietrza, jakość powietrza zewnętrznego i wewnątrz pomieszczeń

7. Procesy gospodarcze powodujące zanieczyszczenie wód, kryteria oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych

8. Gleba jako podstawa łańcucha troficznego i przyczyny jej degradacji, właściwości gleby i ich wpływ na odżywianie się roślin

9. Kwasowość gleb i potrzeba regulacji odczynu, pojemność sorpcyjna, zdolności buforowe gleby

10. Formy składników pokarmowych i ich pobieranie przez rośliny – makroelementy

11. Formy składników pokarmowych i ich pobieranie przez rośliny – mikroelementy

12. Podstawowe prawa nawozowe. Nawożenie jako sposób równoważenia bilansu składników pokarmowych. Wymagania pokarmowe a potrzeby nawozowe. Klasyfikacja nawozów

13. Właściwości i stosowanie nawozów naturalnych i organicznych oraz ich oddziaływanie na rośliny i środowisko

14. Właściwości i stosowanie nawozów mineralnych i chemicznych, ich właściwości, stosowanie i wpływ na środowisko

15. Prognozy zmian chemicznych środowiska

Ćwiczenia:

1. Oznaczanie pH i przewodności elektrolitycznej próbek środowiskowych.

2. Oznaczenie kwasowości wymiennej i kwasowości hydrolitycznej gleby. Ocena potrzeby wapnowania gleby oraz obliczenie dawki wapna na podstawie kwasowości hydrolitycznej

3. Oznaczenie zdolności buforowych oraz pojemności sorpcyjnej gleby

4. Oznaczenie zdolności gleby do sorbowania fosforanów

5. Oznaczenie zawartości przyswajalnych form fosforu i potasu w glebie

6. Oznaczenie ogólnej zawartości węgla organicznego oraz frakcji węgla w próbkach środowiskowych

7. Oznaczenie ogólnej zawartości azotu w próbkach środowiskowych

8. Oznaczenie zawartości mineralnych form azotu w próbkach środowiskowych

9. Oznaczenie zawartości pierwiastków śladowych w próbkach środowiskowych (gleba, roślina, osad ściekowy, osad denny, pył, itp.)

10. Oznaczanie ChZT oraz zawartości tlenu rozpuszczonego i chlorków w wodzie

11. Analiza jakościowa próbek środowiskowych

12. Oznaczenie kwasowości superfosfatu oraz zawartości fosforanów rozpuszczalnych w wodzie w superfosfacie

13. Oznaczenie wymywalności różnych składników z odpadów

14. Obliczenie ładunku jonów wodorowych indukowanego w wyniku przemian nawozów w środowisku

15. Obliczenie ładunku pierwiastków śladowych wprowadzanego do gleby z nawozami

Ćwiczenia terenowe:

Zapoznanie z działalnością stacji chemiczno-rolniczej oraz prowadzeniem doświadczeń wegetacyjnych.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 83, ECTS: 3,4

w tym:

wykłady 30 godz.

ćwiczenia i seminaria 45 godz.

ćwiczenia terenowe 5 godz.

konsultacje 1 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

praca własna 87 godz. ECTS: 3,6

Literatura:

Podstawowa:

1. Grzebisz W. 2008. Nawożenie Roślin Uprawnych, 1. Podstawy Nawożenia. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 428 s.

2. Kociołek-Balawejder E., Stanisławska E. 2012. Chemia środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocław, 429 s.

3. VanLoon G.W., Duffy S.J. 2008. Chemia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 612 s.

Uzupełniająca:

1. Gorlach E., Mazur T. 2002. Chemia rolna. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 347 s.

2. Przewodnik do ćwiczeń z chemii rolnej. Praca zbiorowa pod red. E. Gorlacha, Wyd. III poprawione. 2003. Akademia Rolnicza w Krakowie, 162 s.

3. Laegreid M., Bockman O.C., Kaarstad O. Agriculture, Fertilizers and the Environment. CABI Publishing in association with Norsk Hydro ASA, Wallingford, UK, 1999, 294 p.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada wiedzę o budowie i chemizmie atmosfery, wód i środowiska lądowego Ziemi oraz ich wzajemnych oddziaływaniach

- zna źródła zanieczyszczenia i zagrożenia środowiska oraz potrafi zidentyfikować ich skutki

- zna podstawowe procedury analizy próbek środowiskowych i metody poprawy jakości środowiska

Umiejętności:

- potrafi poruszać się w obszarze wiedzy z zakresu chemii środowiska oraz ocenić interakcje pomiędzy środowiskiem abiotycznym i biosferą

- umie ocenić stan elementów środowiska na podstawie dostępnych danych z różnych źródeł

- potrafi samodzielnie wykonać podstawowe analizy próbek środowiskowych i je zinterpretować

Kompetencje społeczne:

- potrafi organizować pracę w zespole i współdziałać w celu realizacji powierzonych zadań

- rozumie potrzebę dbałości o stan środowiska oraz ustawicznej aktualizacji swojej wiedzy

- potrafi zinterpretować i przekazać innym osobom wyniki oceny jakości środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Wykłady:

egzamin testowy lub ustny (pytania problemowe)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

studenci wykonują indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych ćwiczenia analityczne różnych próbek środowiskowych - będzie oceniane przygotowanie się do ćwiczeń, współpraca w zespole, poprawność wykonania analizy i obliczeń, umiejętność zinterpretowania wyników oraz 2 sprawdziany w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,5•ocena z egzaminu + 0,5•ocena podsumowująca ćwiczenia (w tym 0,2•ocena z przygotowania do ćwiczeń + 0,3•ocena ze sprawdzianów).

--

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Wiśniowska-Kielian
Prowadzący grup: Jerzy Wieczorek, Barbara Wiśniowska-Kielian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.