Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transgenika roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.ZGH.TRAN2.SM.OOGBY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transgenika roślin
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Bioinżynieria, 2 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie technik transformacji komórek roślinnych oraz metodyka uzyskiwania roślin genetycznie modyfikowanych. Poznane zostaną geny selekcyjne i markerowe oraz użytkowe wprowadzone do roślin, odmiany transgeniczne w doświadczeniach i uprawie. Przepisy prawne regulujące badania i obrót GM odmian. W czasie ćwiczeń studenci zapoznają się z wektorowymi technikami transformacji roślin z użyciem Agrobacterium, selekcji i regeneracji roślin transgenicznych oraz wykrywania transgenów.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Aktualny stan upraw GM odmian na świecie.

Geny markerowe i reporterowe, sekwencje regulatorowe.

Wektorowe i bezwektorowe metody transformacji roślin.

Kierunki transgenezy roślin rolniczych, warzywnych, ozdobnych i sadowniczych.

Wyciszanie genów.

Metody eliminacji transgenów

Koegzystencja odmian genetycznie modyfikowanych, konwencjonalnych i ekologicznych.

Regulacje prawne i aspekty etyczne oraz środowiskowe związane z badaniami i wprowadzeniem do uprawy roślin GM.

Detekcja i analiza molekularna transformantów.

Ocena ryzyka stosowania odmian GM i ich produktów.

Identyfikacja molekularna szczepów Agrobacterium z wprowadzonym plazmidem binarnym.

Transformacja roślin z użyciem A. tumefaciens i A. rhizogenes.

Transformacja in planta, ocena segregacji transgenów w pokoleniu T1.

Detekcja transformantów metodami molekularnymi.

Omówienie genów użytkowych wprowadzanych do roślin uprawnych, ozdobnych i sadowniczych.

Środowiskowe i etyczne aspekty badań i komercjalizacji odmian GM.

Literatura:

1. Maleszy S., 2009. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

2. Nester E, Gordon MP, Kerr A., 2005. Agrobacterium tumefaciens. APS Press, St. Paul

3. Mou B., Scorza R (red.) 2011. Transgenic Horticultural Crops. CRC Press Taylor & Francis Group

4 Kempken F. i Jung Ch (red) 2010. Genetic modification of plants. Springer, Heidelberg

Efekty uczenia się:

Wiedza

TrgRo_W01 Prezentuje aktualny stan wykorzystania GM odmian na świecie

TrgRo_W02 Opisuje biologiczne i genetyczne mechanizmy procesu modyfikacji genomu roślinnego

TrgRo_W03 Opisuje techniki modyfikacji genetycznych roślin i ich produkty

TrgRo_W04 Wyjaśnia zasady i znaczenie współistnienia odmian GM w środowisku rolniczym

TrgRo_W05 Odnosi się do obowiązujących przepisów prawnych

TrgRo_W06 Wyjaśnia efekty procesu transgenezy roślin w kontekście skutków dla zdrowia, środowiska i gospodarki

TrgRo_W07 Rozpoznaje metody detekcji i analizy transformantów

TrgRo_W08 Wyjaśnia proces oceny ryzyka stosowania odmian GM i ich produktów

Umiejętności

TrgRo_U01 Znajduje właściwe metody analizy i oceny badanego materiału biologicznego

TrgRo_U02 Projektuje proces udoskonalania roślin na drodze transgenezy

TrgRo_U03 Ocenia skuteczność metod selekcji materiału biologicznego o określonych właściwościach

TrgRo_U04 Wyjaśnia przykładowe modyfikacje genetyczne roślin

Kompetencje społeczne

TrgRo_K01 Współpracuje w zespole nad opracowaniem projektu

TrgRo_K02 Dyskutuje argumenty formułowane przez zwolenników i przeciwników upraw odmian GM i obrotu ich produktami

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

nie zna metod transgenezy roślin lub nie ma wiedzy o wykorzystaniu i znaczeniu GM odmian i ich produktów

nie umie stosować metod transformacji roślin i detekcji transformantów

nie potrafi współpracować

Na ocenę 3

zna przykłady metod transgenezy roślin i wykorzystania GM odmian i ich produktów oraz zna podstawowe metody detekcji transformantów, zna podstawowe aspekty prawne i oceny ryzyka GMO

umie stosować metody transformacji roślin

potrafi pracować w grupie

Na ocenę 4

zna metody transgenezy roślin i wykorzystanie GM odmian i ich produktów oraz sposoby ich detekcji i analizy molekularnej oraz zna przepisy prawne dotyczące GM odmian, zna zasady koegzystencji i oceny ryzyka

umie stosować metody transformacji roślin i umie oceniać ich skuteczności oraz identyfikować transformanty

potrafi aktywnie współpracować w grupie

Na ocenę 5

zna metody transgenezy roślin i wykorzystanie GM odmian i ich produktów oraz sposoby ich detekcji i wieloetapowej analizy molekularnej, a także zna przepisy prawne dotyczące GM odmian i koegzystencji oraz wyjaśnia efekty transgenezy w kontekście skutków dla zdrowia, środowiska i gospodarki

umie planować i stosować metody transformacji roślin i oceniać ich skuteczność oraz wykrywać produkty GM

potrafi aktywnie współpracować w grupie przyjmując różne role oraz dyskutować argumenty za i przeciw GMO

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.