Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Genetyka molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.ZGH.GENM5.SI.OOGBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka molekularna
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wykłady obejmują zagadnienia związane z zapleczem strukturalnym, powielaniem i ekspresją informacji genetycznej w komórkach pro- i eukariotycznych. Szczególny nacisk położono na aspekt regulacyjny omawianych procesów. Poszczególne zagadnienia są także rozpatrywane w kontekście ewolucyjnym, który spaja przekazywane treści. Wiele uwagi poświęcono genetyczno-molekularnym uwarunkowaniom wybranych zjawisk jak embriogeneza u Drosophila, morfogeneza kwiatu u Arabidopsis i nowotworzenie. Na ich przykładzie omawiane jest także znaczenie organizmów modelowych we współczesnej biologii. Oddzielny blok wykładów poświęcony jest warsztatowi biologii molekularnej, co stanowi uzupełnienie wiedzy zdobywanej w czasie ćwiczeń.

W toku ćwiczeń studenci zapoznają się z podstawowymi metodami analizy kwasów nukleinowych: preparatyką, technikami elektroforetycznymi i hybrydyzacyjnymi, amplifikacją DNA oraz analizą danych sekwencyjnych.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Budowa i własności makrocząsteczek biologicznych

Organizacja genomów

Replikacja DNA

Transkrypcja u organizmów prokariotycznych

Transkrypcja u organizmów eukariotycznych

Translacja

Mutageneza i reparacja DNA

Rekombinacja i ruchome elementy genetyczne

Dziedziczenie pozajądrowe

Podstawy genetyczne procesów rozwojowych

Molekularne aspekty wybranych procesów i zjawisk

Molekularne podstawy ewolucji

Praktyczne wykorzystanie osiągnięć genetyki molekularnej

Metodyka genetyki molekularnej

Preparatyka genomowego DNA z tkanki roślinnej

Elektroforeza DNA w poliakrylamidzie w warunkach niedenaturujących

Plazmidy bakteryjne – izolacja i własności elektroforetyczne

Infekcja bakterii Escherichia coli fagiem M13

Mutagenne działanie promieniowania UV na komórki bakteryjne

Technika PCR – powielenie wybranych sekwencji pochodzenia roślinnego

Hybrydyzacja Southern – transfer kapilarny i detekcja sygnałów

Komputerowa analiza sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych

Literatura:

1) Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. (2009). Biologia molekularna - Krótkie wykłady. Wyd. 3. Wydawnictwo Naukowe PWN

2) Brown T. A. (2009) Genomy. Wyd. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN

3) Węgleński P. (red.) (2006) Genetyka Molekularna. Wyd. 6. Wydawnictwo Naukowe PWN

4) Krebs J.E., Goldstein E.S, Kilpatrick S.T. (2011) Lewin’s Genes X. 10th Ed. Jones and Bartlett Publishers

Efekty uczenia się:

Wiedza

GeMol_W01 Opisuje podstawowe cechy makrocząsteczek biologicznych i genomów

GeMol_W02 Charakteryzuje procesy obejmujące przepływ informacji genetycznej w komórce

GeMol_W03 Wyróżnia i charakteryzuje procesy prowadzące do powstania zmienności genetycznej

GeMol_W04 Objaśnia podstawy dziedziczenia pozajądrowego

GeMol_W05 Charakteryzuje podłoże molekularne wybranych procesów - w tym procesów rozwojowych

GeMol_W06 Definiuje główne etapy ewolucji molekularnej

GeMol_W07 Wskazuje przykłady praktycznego wykorzystania osiągnięć genetyki molekularnej

GeMol_W08 Opisuje najpowszechniej wykorzystywane metody genetyki molekularnej

Umiejętności

GeMol_U01 Przygotowuje preparaty DNA genomowego i plazmidowego

GeMol_U02 Przeprowadza elektroforezę DNA w żelu agarozowym i poliakrylamidowym

GeMol_U03 Wykonuje proste modyfikacje genetyczne komórek bakteryjnych i szacuje ich efektywność

GeMol_U04 Wykorzystuje amplifikację i hybrydyzację DNA oraz interpretuje wyniki tych eksperymentów

GeMol_U05 Posługuje się wybranymi programami komputerowymi do analizy sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych

Kompetencje społeczne

GeMol_K01 Posiada zdolność do pracy w zespole

GeMol_K02 Wykazuje dbałość o przestrzeganie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej

GeMol_K03 Wykazuje świadomość związku pomiędzy rozwojem społeczeństwa i osiągnięciami genetyki molekularnej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie rozumie zagadnień związanych z zapleczem strukturalnym, powielaniem i ekspresją informacji genetycznej.

Nie potrafi wykonać podstawowych analiz cząsteczek DNA.

Nie wykazuje świadomości w zakresie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej.

Na ocenę 3

Rozumie zagadnienia związane z zapleczem strukturalnym, powielaniem i ekspresją informacji genetycznej.

Potrafi wykonać podstawowe analizy cząsteczek DNA.

Wykazuje świadomość w zakresie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej.

Na ocenę 4

Rozumie zagadnienia związane z zapleczem strukturalnym, powielaniem i ekspresją informacji genetycznej. Potrafi opisać przebieg podstawowych procesów stanowiących przedmiot zainteresowań genetyki molekularnej.

Potrafi wykonać podstawowe analizy cząsteczek DNA i zinterpretować uzyskane wyniki.

Wykazuje świadomość w zakresie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej oraz związku pomiędzy rozwojem społecznym i osiągnięciami genetyki molekularnej.

Na ocenę 5

Rozumie zagadnienia związane z zapleczem strukturalnym, powielaniem i ekspresją informacji genetycznej. Potrafi opisać przebieg oraz metody badania podstawowych procesów stanowiących przedmiot zainteresowań genetyki molekularnej.

Potrafi wykonać podstawowe analizy cząsteczek DNA, zinterpretować uzyskane wyniki oraz zaprojektować podobne eksperymenty.

Wykazuje świadomość w zakresie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej oraz związku pomiędzy rozwojem społecznym i osiągnięciami genetyki molekularnej. Potrafi pracować w zespole.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)