Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia rozwoju roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.ZGH.BIOR5.SI.OOGBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia rozwoju roślin
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z biologią rozwoju roślin oraz genetyczną kontrolą procesów rozwojowych. Wykłady obejmują całokształt przemian związanych ze wzrostem i rozwojem roślin, tworzeniem się tkanek i organów przystosowanych do pełnienia wyspecjalizowanych funkcji. Ponadto omówione zostaną struktury i fazy rozwojowe roślin okrytonasiennych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Organizmy modelowe oraz metody badawcze stosowane w biologii rozwoju

Wzrost i rozwój roślin, mechanizmy genetyczne, cytologiczne i fizjologiczne

Czynniki wpływające na wzrost i rozwój roślin (genetyczne, wewnętrzne i środowiskowe)

Różnicowanie się komórek, tkanek i organów. Powstawanie planu budowy roślin.

Powstawanie organów generatywnych, gamet, gametofitów.

Embriogeneza i powstawanie nasion, siewek i dojrzałego sporofitu

Tematyka ćwiczeń:

Budowa organów generatywnych na przykładzie wybranych gatunków roślin uprawnych – obserwacje makro- i mikroskopowe

Budowa zarodków zygotycznych i somatycznych na przykładach roślin ogrodniczych

Kiełkowanie nasion i budowa siewek, obserwacja merystemów wierzchołkowych pędu i korzenia

Organogeneza – różnicowanie się komórek, tkanek i organów

Przegląd bazy danych dotyczących mutantów rozwojowych roślin

Literatura:

1. Lack A.J., Evans D.E. 2003. Biologia roślin. PWN, Warszawa

2. Twyman R.M. 2003. Biologia rozwoju. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

BiolRo_W01 Definiuje problematykę i metody badawcze stosowane w biologii rozwoju

BiolRo_W02 Opisuje różnice między wzrostem i rozwojem roślin

BiolRo_W03 Charakteryzuje mechanizmy genetyczne, cytologiczne i fizjologiczne wzrostu i rozwoju roślin

BiolRo_W04 Objaśnia sposoby różnicowania się komórek, tkanek i organów

BiolRo_W05 Opisuje powstawanie organów generatywnych, gamet, gametofitów, zarodków, nasion, siewek i sporofitu

Umiejętności

BiolRo_U01 Obsługuje proste urządzenia optyczne jak mikroskop stereoskopowy i biologiczny

BiolRo_U02 Analizuje i weryfikuje budowę organów wybranych roślin okrytonasiennych na poziomie makro- i mikroskopowym

BiolRo_U03 Preparuje organy roślinne oraz sporządza preparaty mikroskopowe wybranych obiektów techniką rozgniotową

BiolRo_U04 Interpretuje wyniki analiz makro- i mikroskopowych

BiolRo_U05 Wykorzystuje zasoby internetowe on line

Kompetencje społeczne

BiolRo_K01 Potrafi współpracować w ramach małego zespołu

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna metod badawczych stosowanych w biologii rozwoju. Nie ma wiadomości na temat mechanizmów różnicowania się komórek, tkanek i organów. Nie umie opisać struktur i faz rozwojowych roślin

Nie identyfikuje budowy organów roślinnych, nie potrafi preparować organów roślinnych i wykonać preparatów mikroskopowych, nie interpretuje wyników analiz makro- i mikroskopowych

Nie potrafi pracować w grupie

Na ocenę 3

Zna pobieżnie metody badawcze stosowane w biologii rozwoju

Zna podstawowe mechanizmy różnicowania się komórek, tkanek i organów, ale nie analizuje wpływu czynników wewnętrznych i środowiskowych. Umie opisać większość struktur i faz rozwojowych roślin.

Ogólnie identyfikuje budowę organów roślinnych, preparuje je i wykonuje preparaty mikroskopowe, interpretuje wyniki analiz makro- i mikroskopowych z drobnymi błędami

Potrafi pracować w grupie

Na ocenę 3

Zna pobieżnie metody badawcze stosowane w biologii rozwoju

Zna podstawowe mechanizmy różnicowania się komórek, tkanek i organów, ale nie analizuje wpływu czynników wewnętrznych i środowiskowych. Umie opisać większość struktur i faz rozwojowych roślin.

Ogólnie identyfikuje budowę organów roślinnych, preparuje je i wykonuje preparaty mikroskopowe, interpretuje wyniki analiz makro- i mikroskopowych z drobnymi błędami

Potrafi pracować w grupie

Na ocenę 4

Zna dobrze metody badawcze stosowane w biologii rozwoju

Zna mechanizmy różnicowania się komórek, tkanek i organów łącznie z analizą wpływu czynników wewnętrznych i środowiskowych. Umie opisać wszystkie struktury i fazy rozwojowe roślin.

Analizuje budowę organów roślinnych, stosuje preparatykę mikroskopową, interpretuje wyniki analiz makro- i mikroskopowych

Potrafi pracować w grupie

Na ocenę 5

Zna szczegółowo metody badawcze stosowane w biologii rozwoju

Analizuje mechanizmy różnicowania się komórek, tkanek i organów łącznie z wpływem czynników wewnętrznych i środowiskowych. Umie opisać struktury i fazy rozwojowe roślin wraz z podaniem mechanizmów biorących udział w ich powstaniu.

Analizuje i interpretuje budowę organów roślinnych, dobiera prawidłowo technikę analizy do rozwiązania określonego problemu, prawidłowo interpretuje wyniki analiz makro- i mikroskopowych, wykorzystuje narzędzia internetowe do analizy mutacji rozwojowych

Potrafi pracować w grupie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)