Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.WEO.EKON2.SI.OOGZX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomiki ogrodnictwa, funkcjonowania podmiotów gospodarczych na tle ekonomicznych, prawnych i społecznych uwarunkowań

Pełny opis:

Ogrodnictwo w gospodarce narodowej

Skala produkcji i tendencje rozwojowe w ogrodnictwie polskim i światowym

Otoczenie w ogrodnictwie - instytucjonalne, społeczne i ekonomiczne

Struktura organizacyjna i funkcjonalna podmiotów gospodarczych - działalność produkcyjna, usługowa, obrót towarowy

Znaczenie organizacji producenckich dla rozwoju nowoczesnego ogrodnictwa

Ocena ekonomiczna wyników działalności gospodarczej

Analiza czynników produkcji w ogrodnictwie: waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, analiza czasu pracy, wydajność pracy, wprowadzenie zmian w organizacji dnia pracy, majątek trwały, kapitał finansowy

Podstawowe problemy rachunku kosztów: koszty jako element kontroli i wyceny produkcji, koszty do podejmowania decyzji i programowania produkcji, analiza kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

Rachunek efektywności i wykorzystania Śródków: analiza progu rentowności, wybór technologii produkcji, efektywność procesu produkcji

Wybrane zagadnienia z finansów: wyznaczanie podatków w rolnictwie, badanie zdolności kredytowej wnioskodawców, wyznaczanie poziomu dopłat np. bezpośrednich

Literatura:

Fereniec J., 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wyd. Key Text, Warszawa

Pr. zb. pod red. E. Makosza, 1997. Strategia rozwoju polskiego ogrodnictwa do 2010 roku. Wyd. Agrosan s.c., Sandomierz

Pr. zb. pod red. J. Żmiji i L. Strzelczaka, 1996. Podstawy ekonomiki rynku i marketingu w gospodarce żywnościowej. Wyd. AR Kraków

Siekierski, 2002. Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. Wyd. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Tarnów

Wawrzyniak J., 1999. Rachunek kosztów a zarządzanie w przedsiębiorstwach ogrodniczych. Wyd. PRODRUK, Poznań

Woś A., 1996. Agrobiznes makroekonomika. Wyd. Key Text, Warszawa

Woś A., 1996. Agrobiznes mikroekonomika. Wyd. Key Text, Warszawa

Żmija J., Strzelczak L., 1996. Podstawy ekonomiki rynku i marketingu w gospodarce żywnościowej. Wyd. AR Kraków

Efekty uczenia się:

Definiuje miejsce ogrodnictwa w agrobiznesie i w jego otoczeniu

Rozpoznaje czynniki produkcji

Rozpoznaje procesy produkcyjne w ogrodnictwie

Opisuje koszty produkcji w ogrodnictwie

Wyjaśnia rachunek efektywności wykorzystania zasobów

Rozróżnia możliwości finansowania ogrodnictwa i gospodarstw ogrodniczych

Umiejętności

Identyfikuje podmioty gospodarcze działające na rzecz ogrodnictwa

Analizuje czynniki produkcji i uwarunkowania ich działania

Porównuje organizację systemów produkcji w ogrodnictwie

Rozróżnia i analizuje koszty produkcji w poszczególnych gałęziach produkcji ogrodniczej

Analizuje wskaźniki ekonomicznej efektywności produkcji ogrodniczej

Oblicza podatki występujące w ogrodnictwie

Przygotowuje dokumentację dotyczącą dofinansowania ze środków UE

Kompetencje społeczne

Integruje przedsiębiorcze działania wykorzystując potrzeby rynku oraz całokształt czynników wpływających na efektywność ekonomiczną działań

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Brak wiedzy z zakresu ekonomiki ogrodnictwa, funkcjonowania podmiotów gospodarczych na tle ekonomicznych, prawnych i społecznych uwarunkowań

Nie potrafi wykonać obliczeń rachunkowych dotyczących podstawowych problemów ekonomicznych

Nie potrafi integrować przedsiębiorczych, ekonomicznie efektywnych działań

Na ocenę 3

Interpretuje wiedzę z zakresu ekonomiki ogrodnictwa i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, ale nie potrafi wykorzystać praktycznie

Ma trudności z wykonywaniem obliczeń rachunkowych dotyczących podstawowych problemów ekonomicznych

Rozpoznaje integrowanie przedsiębiorczych, efektywnych ekonomicznie działań z problemami

Na ocenę 4

Interpretuje wiedzę z zakresu ekonomiki ogrodnictwa i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, ale nie w pełni wykorzystuje w praktyce

Wykonuje obliczenia rachunkowe dotyczące podstawowych problemów ekonomicznych, ale ma trudności z interpretowaniem wyników

Rozpoznaje przedsiębiorcze działania, ale nie ogarnia całokształtu czynników wpływających na efektywność ekonomiczną działań

Na ocenę 5

Interpretuje wiedzę z zakresu ekonomiki ogrodnictwa i funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz w pełni wykorzystuje w praktyce

Wykonuje obliczenia rachunkowe dotyczące podstawowych problemów ekonomicznych oraz je właściwie interpretuje

Rozpoznaje przedsiębiorcze działania i dostrzega całokształt czynników wpływających na efektywność ekonomiczną

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)