Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uprawa roślin rolniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.URN.9URRO.SI.OOGXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa roślin rolniczych
Jednostka: Zakład Żywienia Roślin
Grupy: Ogr, Agroekol. i ochr. rośl, 3 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Agroekol. i ochr. rośli, 6 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Bioinżynieria, 6 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Ogrod. z market, 6 sem. stacj. inż fakultatywne
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 6 sem, stacj. inż. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady obejmują systematykę, charakterystykę biologiczną, wymagania klimatyczno-glebowe, agrotechnikę oraz znaczenie gospodarcze roślin: zbożowych, okopowych bulwiastych i korzeniowych, motylkowatych drobno i grubonasiennych, roślin oleistych i włóknistych oraz chmielu, tytoniu i traw.

Pełny opis:

Wykłady

- Struktura upraw rolniczych w Polsce i na świecie.

- Biologia rozwoju roślin zbożowych. Systematyka użytkowa i botaniczna zbóż.

- Pszenica. Systematyka i charakterystyka botaniczna, wymagania glebowe i klimatyczne, agrotechnika. Właściwości technologiczne plonu i wartość odżywcza.

- Żyto i pszenżyto. Systematyka i charakterystyka botaniczna, wymagania glebowe i klimatyczne, agrotechnika. Właściwości technologiczne plonu i wartość odżywcza.

- Jęczmień i owies. Systematyka i charakterystyka botaniczna, wymagania glebowe i klimatyczne, agrotechnika. Właściwości technologiczne plonu i wartość odżywcza.

- Kukurydza – pochodzenie i historia uprawy. Znaczenie gospodarcze i kierunki użytkowania. Systematyka i charakterystyka botaniczna, wymagania glebowe i klimatyczne, agrotechnika.

- Proso zwykłe i gryka siewna. Znaczenie gospodarcze. Charakterystyka biologiczna. Agrotechnika.

- Rośliny okopowe bulwiaste (ziemniak i słonecznik bulwiasty). Znaczenie gospodarcze. Systematyka i charakterystyka botaniczna, wymagania glebowe i klimatyczne, agrotechnika. Kierunki użytkowania

- Rośliny okopowe korzeniowe (burak cukrowy, burak pastewny, cykoria, marchew, brukiew, rzepa). Znaczenie gospodarcze. Charakterystyka biologiczna. Agrotechnika.

- Rośliny strączkowe grubonasienne (łubin, groch, bobik, wyka, soczewica, soja i fasola). Klasyfikacja botaniczna: typy kiełkowania, typy systemu korzeniowego, współżycie z bakteriami azotowymi, budowa łodygi. Znaczenie gospodarcze. Charakterystyka biologiczna. Agrotechnika.

- Rośliny motylkowe drobnonasienne (koniczyny, lucerna, nostrzyk, komonica, esparceta). Znaczenie gospodarcze. Charakterystyka biologiczna. Agrotechnika.

- Rośliny oleiste (mak siewny, słonecznik, len i konopie). Znaczenie gospodarcze. Charakterystyka biologiczna. Agrotechnika.

- Rośliny specjalne (chmiel i tytoń). Znaczenie gospodarcze. Charakterystyka biologiczna. Agrotechnika. Trawy w uprawie polowej. Agrotechnika. Właściwości technologiczne plonu i wartość odżywcza. Klasyfikacja botaniczna. Poplony, międzyplony, siew z rośliną główną – płodozmian.

Umiejętności

- Ocena wartości siewnej ziarna: czystość, zdolność kiełkowania, masa 1000 ziaren, zawartość wody, wartość użytkowa nasion.

- Zapoznanie z morfologią wybranych roślin rolniczych – zboża, okopowe, motylkowate, oleiste, włókniste, specjalne i trawy.

- Rozpoznawanie nasion oraz siewek roślin z omówionych gatunków.

Literatura:

1. Jakubicz A, Nelken D., 1998. Produkcja roślinna. PWRiL.

2. Jasińska Z., Kotecki A., 1999. Szczegółowa uprawa roślin. Tom I i II. Wrocław.

3. Kotecki A., Parylak D, Zimny L., 1999. Zagadnienia uprawy roli i roślin. Wrocław.

4. Krzywy E., 2000. Nawożenie gleb i roślin. AR Szczecin.

5. Ziółek E., Grzywnowicz I., Lipińska M., 1981. Szczegółowa uprawa roślin. Skrypt AR Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna strukturę upraw rolniczych w Polsce i na świecie.

2. Ma wiedzę z zakresu systematyki i charakterystyki botanicznej, wymagań glebowych i klimatycznych oraz agrotechniki podstawowych roślin zbożowych.

3. Ma wiedzę z zakresu systematyki i charakterystyki botanicznej, wymagań glebowych i klimatycznych oraz agrotechniki podstawowych roślin okopowych korzeniowych i bulwiastych.

4. Ma wiedzę z zakresu systematyki i charakterystyki botanicznej, wymagań glebowych i klimatycznych oraz agrotechniki podstawowych roślin motylkowych drobno- i grubonasiennych.

5. Ma wiedzę z zakresu systematyki i charakterystyki botanicznej, wymagań glebowych i klimatycznych oraz agrotechniki podstawowych roślin oleistych, włóknistych, specjalnych i traw.

6. Opisuje znaczenie gospodarcze i kierunki użytkowania głównych grup roślin rolniczych. Wartość biologiczna plonów.

Umiejętności

- Potrafi rozpoznać nasiona wybranych gatunków roślin rolniczych.

- Ocenia wartość siewną i użytkową ziarna. Wylicza normę wysiewu nasion zbóż.

- Rozpoznaje niektóre cechy morfologiczne wybranych gatunków roślin rolniczych.

Kompetencje społeczne

- Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem. Posiada odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadanie.

- Posiada świadomość zagrożeń działalności rolniczej oraz odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jakości produkowanej żywności.

Metody i kryteria oceniania:

701 - test jednokrotnego wyboru

202 - zaliczenie projektu

403 - esej, praca pisemna

Na ocenę 2

Wiedza:

- Nie zna systematyki i charakterystyki botanicznej, wymagań glebowych i klimatycznych oraz agrotechniki podstawowych roślin rolniczych.

- Nie potrafi rozpoznać nasiona wybranych gatunków roślin rolniczych.

Umiejętności:

- Nie potrafi ocenić wartości siewnej i użytkowej ziarna. Nie wylicza normy wysiewu nasion zbóż.

- Nie rozpoznaje niektóre cechy morfologiczne wybranych gatunków roślin rolniczych.

Kompetencje społeczne:

-Nie jest świadomy zagrożeń środowiskowych spowodowanej działalnością rolniczą.

Na ocenę 3

Wiedza:

-Zna systematykę i charakterystykę botaniczną, wymagania glebowe i klimatyczne oraz agrotechnikę niektórych roślin rolniczych.

-Potrafi rozpoznać nasiona niektórych gatunków roślin rolniczych.

Umiejętności:

-Ocenia wartość siewną i użytkową ziarna. Nie potrafi wyliczyć normy wysiewu nasion zbóż.

-Rozpoznaje niektóre cechy morfologiczne wybranych gatunków roślin rolniczych.

Kompetencje społeczne:

-Zna zagrożenia środowiskowe spowodowanej działalnością rolniczą, ale nie uwzględnia ich w praktycznym działaniu

Na ocenę 4

Wiedza:

-Zna systematykę i charakterystykę botaniczną, wymagania glebowe i klimatyczne oraz agrotechnikę podstawowych roślin rolniczych.

-Potrafi rozpoznać nasiona większości gatunków roślin rolniczych.

- Ocenia wartość siewną i użytkową ziarna. Wylicza normę wysiewu nasion zbóż.

Umiejętności:

-Rozpoznaje cechy morfologiczne wybranych gatunków roślin rolniczych.

Kompetencje społeczne:

-Jest świadomy zagrożeń środowiskowych spowodowanej działalnością rolniczą i częściowo uwzględnia w działaniach.

Na ocenę 5

Wiedza:

-Zna systematykę i charakterystykę botaniczną, wymagania glebowe i klimatyczne oraz agrotechnikę wszystkich omawianych roślin rolniczych.

-Potrafi bezbłędnie rozpoznać nasiona wszystkich poznanych gatunków roślin rolniczych.

KUmiejętności:

-Ocenia wartość siewną i użytkową ziarna. Wylicza normę wysiewu nasion zbóż. Potrafi zastosować wyniki obliczeń w praktyce.

-Rozpoznaje cechy morfologiczne wybranych gatunków roślin rolniczych i potrafi określić ich wpływ na wartość użytkową plonu.

Kompetencje społeczne:

-Jest świadomy zagrożeń środowiskowych spowodowanych działalnością rolniczą, przypisuje im znaczącą wagę i uwzględnia w działaniach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)