Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza instrumentalna w diagnostyce żywienia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.URN.9ANIN.SM.OOGXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna w diagnostyce żywienia roślin
Jednostka: Zakład Żywienia Roślin
Grupy: Ogr, Agroekologia i ochrona roślin, 2 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Ogr. z marketingiem (rośliny ozdobne), 2 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Ogr. z marketingiem (sadownictwo), 2 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Ogr. z marketingiem (warzywnictwo), 2 sem, stacj. mag. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel kursu: Zapoznanie studentów z technikami analitycznymi stosowanymi w analizie gleby, podłoży, pożywek hydroponicznych i materiału roślinnego oraz metodami pobierania i przygotowywania próbek odpowiednich materiałów do analiz.

Tematyka: Uwzględnione w przedmiocie metody analiz chemicznych reprezentują szeroki zakres technik analitycznych powszechnie stosowanych w pracowniach agrochemicznych w diagnostyce żywienia roślin, tj. metody potencjometryczne, nefelometryczne, spektrofotometryczne (ASA, ICP) analizę przepływowo-wstrzykową (FIA).

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń

1. Etapy procesu analitycznego. Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy, przeprowadzanie próbek do roztworu. Techniki rozdzielania: ekstrakcja i mineralizacja („na sucho”, „na mokro”). Pomiar – metody bezwzględne i porównawcze (metoda krzywej wzorcowej). Ekstrakcja P i K z gleb mineralnych roztworem mleczanu wapnia według metody Egnera-Riehma.

2. Techniki oznaczeń spektrofotometrycznych w zakresie UV-VIS. Metoda krzywej wzorcowej. Oznaczanie P metodą molibdenową w ekstrakcie mleczanu wapnia na spektrofotometrze firmy UNICAM.

3. Spektralna analiza emisyjna. Technika oznaczania. Analiza ilościowa. Oznaczenie K na spektrometrze absorpcji atomowej firmy UNICAM Solar 969 Budowa i zasada działania spektrofotometu ICP firmy Teledyne Leeman Labs.

4. Absorpcyjna spektrometria atomowa. Podstawy teoretyczne metody. Budowa i zasada działania AAS. Oznaczenie przyswajalnych form mikroelementów (Mn, Zn) w glebie w ekstrakcie 1 M HCl według metody Rinkisa na spektrometrze absorpcji atomowej firmy UNICAM Solar 969.

5. Analiza przepływowo-wstrzykowa (FIA). Aparatura pomiarowa. Zastosowanie analizy przepływowo-wstrzykowej. Oznaczanie NO2-, NO3-, NH4+ w ekstrakcie glebowym uzyskanym metodą uniwersalną (z 0,03 M CH3COOH).

6. Podsumowanie metod spektrometrycznych. Interpretacja wyników.

7. Potencjometria. Aparatura potencjometryczna. Bezpośrednie pomiary potencjometryczne. Elektrody jonoselektywne. Oznaczanie stężenia jonów NO3, NH4+ w ekstraktach roślinnych uzyskanych według normy PN-92/A-75112.

8. Nefelometria. Metody prowadzania oznaczeń nefelomertrycznych. Oznaczenie siarczanów metodą nefelometryczną z BaCl2 w pożywkach hydroponicznych.

9. Organiczna analiza elementarna. Oznaczanie azotu w materiale roślinnym po mineralizacji mokrej w kwasie siarkowym metodą destylacyjną Kjeldahla.

Literatura:

1. Ewing G., 1980. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa

2. Szyszko E., 1982. Instrumentalne metody analityczne. PZWL, Warszawa

3. Szczepaniak W., 1985. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)