Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy produkcji surowców owocowo-warzywnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.PPSOW.SI.TTWTX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy produkcji surowców owocowo-warzywnych
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Sposoby zapewnienia optymalnych warunków dla uzyskania owoców i warzyw wysokiej jakości. Wpływ metody uprawy oraz czynników glebowo-klimatycznych oraz agrotechnicznych na wielkość i jakość plonu owoców i warzyw.

Pełny opis:

Sposoby zapewnienia optymalnych warunków dla uzyskania owoców i warzyw wysokiej jakości. Wpływ metody uprawy oraz czynników glebowo-klimatycznych oraz agrotechnicznych na wielkość i jakość plonu owoców i warzyw.

Literatura:

Pieniążek S. 2000. Sadownictwo. PWN , Warszawa

Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej. T1 i 2. 2011. PWN Warszawa.

Knaflewski M. 2007. Ogólna uprawa warzyw. PWRiL.

Kołota E. 2000. podstawy Ogrodnictwa. WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Świętochowski B., Jabłoński B., Radomska M., Krężel R. 1996. Ogólna uprawa roli i roślin. PWRiL.

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Charakteryzuje specyfikę produkcji sadowniczej i wymienia główne kierunki zagospodarowania owoców.

Wyjaśnia wpływ czynników klimatyczno - glebowych na rejonizację upraw sadowniczych.

Opisuje analityczne i sensoryczne metody oceny jakości owoców.

Opisuje budowę, charakteryzuje cechy użytkowe oraz wyróżniki jakości owoców. Wymienia znaczenie owoców dla zdrowia i życia człowieka.

Opisuje technologie uprawy drzew i krzewów sadowniczych w odniesieniu do jakości plonu. Określa wpływ zabiegów agrotechnicznych na jakość owoców.

Wymienia gatunki i najważniejsze odmiany uprawne drzew i krzewów owocowych.

Opisuje metody rozmnażania drzew i krzewów owocowych i ich wpływ na jakość uzyskanych plonów

Interpretuje jakość uzyskanych plonów owoców w odniesieniu do tradycyjnych i ekologicznych metod uprawy

Zna części użytkowe warzyw, grupy użytkowe warzyw uprawianych w Polsce. Wskazuje na gospodarcze znaczenie warzyw i kierunki zagospodarowania plonów roślin warzywnych.

Opisuje przydatność agronomiczną gleb do uprawy warzyw. Rozumie znaczenie rejonizacji produkcji warzywniczej.

Posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw uprawy roli. Opisuje wpływ uprawy roli na właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby.

Definiuje i interpretuje wymagania pokarmowe roślin i ich potrzeby nawozowe. Zna podstawowe nawozy mineralne, naturalne i organiczne. Opisuje techniki stosowania nawozów.

Zna zasady planowania płodozmianu. Wyjaśnia funkcje płodozmianu.

Zna metody uprawy warzyw polowych, pielęgnacji roślin w polu (odchwaszczanie, spulchnianie, nawadnianie, przerywanie) oraz zbioru i przechowywania warzyw do obrotu.

Rozróżnia czynniki wpływające na zmiany jakości warzyw ze szczególnym uwzględnieniem: terminu zbioru, sposobu traktowania plonów po zbiorze i przechowywania.

Umiejętności

Rozróżnia elementy budowy roślin sadowniczych i ich owoców oraz charakteryzuje ich cechy użytkowe

Stosuje tradycyjne i nowoczesne metody rozmnażania drzew i krzewów owocowych.

Stosuje technologie uprawy roślin gatunków ziarnkowych i pestkowych.

Stosuje technologie uprawy roślin gatunków jagodowych.

Używa sensorycznych i analitycznych metod do oceny jakości owoców

Potrafi podać budowę morfologiczną, wymienić cechy rozpoznawcze i użytkowe gatunków

i odmian warzyw

Rozróżnia technologie uprawy ważniejszych gospodarczo gatunków warzyw w uprawie gruntowej i pod osłonami.

Posiada umiejętność wyznaczania potrzeb wapnowania oraz bilansowania potrzeb nawozowych w oparciu o wyniki analiz chemicznych gleby.

Dokonuje identyfikacji podłoży ogrodniczych i nawozów mineralnych. Dokonuje wyboru tych materiałów do metod uprawy.

Interpretuje wyniki analiz chemicznych gleby i materiału roślinnego. Formuje wnioski dotyczące potrzeb nawożenia i terminów stosowania nawozów.

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem. Posiada odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadanie.

Posiada świadomość odpowiedzialności oraz ryzyka skutków ekonomicznych działalności rolniczej.

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobowego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie wymienia technologii uprawy oraz gatunków i odmian roślin sadowniczych i warzyw.

Nie zna metod rozmnażania roślin sadowniczych oraz analitycznych i sensorycznych metod oceny jakości owoców.

Nie oblicza bilansu potrzeb nawozowych w oparciu o wyniki analiz chemicznych gleby.

Nie jest świadomy odpowiedzialności oraz ryzyka skutków ekonomicznych działalności rolniczej.

Na ocenę 3

Wymienia technologie uprawy oraz gatunki i odmiany roślin sadowniczych i warzyw, ale nie analizuje wpływu stosowanych technologii na jakość uzyskiwanych plonów.

Opisuje metody rozmnażania roślin sadowniczych oraz analityczne i sensoryczne metody oceny jakości owoców.

Oblicza bilans potrzeb nawozowych w oparciu o wyniki analiz chemicznych gleby ze znaczącymi błędami.

Zna zagrożenia środowiskowe wynikające z działalności rolniczej, ale nie uwzględnia ich w praktycznym działaniu.

Na ocenę 4

Wymienia technologie uprawy oraz gatunki i odmiany roślin sadowniczych i warzyw, analizuje wpływ stosowanych metod i technologii na jakość uzyskiwanych plonów.

Stosuje metody rozmnażania roślin sadowniczych oraz analityczne i sensoryczne metody oceny jakości owoców.

Oblicza bilans potrzeb nawozowych w oparciu o wyniki analiz chemicznych gleby z drobnymi błędami.

Jest świadomy zagrożeń środowiskowych wynikających z działalności rolniczej i częściowo uwzględnia w swoich działaniach

Na ocenę 5

Wymienia technologie uprawy oraz gatunki i odmiany roślin sadowniczych i warzyw, analizuje wpływ stosowanych metod i technologii na jakość uzyskiwanych plonów. Proponuje modyfikacje

Dobiera i ocenia metody rozmnażania roślin sadowniczych oraz analityczne i sensoryczne metody oceny jakości owoców.

Oblicza bilans potrzeb nawozowych w oparciu o wyniki analiz chemicznych gleby bez błędów.

Jest świadomy zagrożeń środowiskowych wynikających z działalności rolniczej, przypisuje im znaczącą wagę i uwzględnia w swoich działaniach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)