Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warzywa i zioła w ogrodach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.RWZ.WAZI6.SI.OOGZY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warzywa i zioła w ogrodach
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaprezentowanie różnych założeń ogrodowych wykorzystujących rośliny warzywne i zielarskie. Student pozna zasady doboru gatunków i odmian zależnie od warunków środowiskowych, planowanego przeznaczenia i tematu ogrodu, w powiązaniu z biologią i wymaganiami uprawowymi roślin. Uwzględnione zostaną zasady pielęgnacji roślin w założeniach ogrodowych o funkcjach czysto dekoracyjnych bądź użytkowych.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Historia ogrodów warzywnych i zielarskich. Omówienie światowych i polskich przykładów założeń ogrodowych wykorzystujących rośliny warzywne i zielarskie.

Cel i temat ogrodu użytkowego. Kryteria doboru gatunków roślin w odniesieniu do adresata ogrodu.

Zasady ustalania płodozmianu i wyboru systemu uprawy warzyw i ziół w ogrodach.

Klasyfikacje roślin i surowców oraz ich przydatność w wyborze gatunków do planowanych założeń ogrodowych.

Oddziaływanie roślin zielarskich i warzywnych na organizm człowieka.

Różnorodność form morfologicznych roślin warzywnych i zielarskich.

Różnorodność biologii rozwoju roślin warzywnych i zielarskich a planowanie czasowe ich uprawy w ogrodach.

Omówienie gatunków i odmian warzyw i ziół wykorzystywanych w dekoracjach roślinnych.

Projektowanie warzywno-zielarskich założeń ogrodowych - wybór tematu (celu) i lokalizacji

Przedstawienie planu doboru gatunków zgodnie z celem / tematem ogrodu ziołowego i/lub warzywnego i jego uzasadnienie. Dyskusja nad jego prawidłowością i weryfikacja

Przedstawienie rozmieszczenia przestrzennego roślin wybranych gatunków zgodnie z lokalizacją i warunkami środowiska planowanego ogrodu. Dyskusja nad jego prawidłowością i weryfikacja

Omówienie planu uprawy wytypowanych do projektu roślin (plan czasowy), zapewniającego utrzymanie dekoracyjności założenia ogrodowego. Dyskusja nad jego prawidłowością i weryfikacja

Opracowanie planu realizacji projektu warzywnego i/lub ziołowego – źródło i ilość materiału rozmnożeniowego, sposób i czas przygotowania stanowiska uprawy

Opracowanie planu pielęgnacji zaprojektowanego ogrodu. Dyskusja nad jego prawidłowością i weryfikacja

Prezentacja całości planu i omówienie wartości użytkowej ogrodu.

Literatura:

Hobhouse P. 2005. Historia ogrodów. Arkady, Warszawa.

Rumińska A., Ożarowski A. 1990. Leksykon roślin leczniczych. PWRiL, Warszawa.

McVicar J. 2004. Księga ziół. SOLIS, Warszawa

Bremness L. 1991. Wielka księga ziół. Wiedza i Życie, Warszawa.

Biggs M. 1998. Warzywa. Muza S.A., Warszawa

Sikora E. 2009. Warzywnik – zakładanie i pielęgnacja. Mulico. Warszawa.

Bauer K. 2007. Ogród warzywny. KDC, Warszawa.

Kołota M. (red.) 2000. Polowa uprawa warzyw. Brasika, Szczecin.

Efekty uczenia się:

Wiedza

KWwzo_W01 Opisuje warzywne i zielarskie założenia ogrodowe i dekoracje roślinne.

KWwzo_W02 Wyjaśnia dobór gatunków roślin warzywnych i zielarskich dla konkretnego założenia ogrodowego.

KWwzo_W03 Posiada wiedzę na temat rozwoju i uprawy warzyw i ziół.

Umiejętności

KWwzo_U01 Umie wyszukiwać szczegółowe informacje na temat oddziaływania warzyw i ziół na organizm człowieka.

KWwzo_U02 Posiada zdolność doboru roślin do warunków środowiska.

KWwzo_U03 Organizuje przestrzenne i czasowe rozmieszczenie roślin w założeniu ogrodowym.

Kompetencje społeczne

KWwzo_K01 Ma świadomość potrzeby przekazywania odbiorcom ogrodu informacji na temat korzyści i zagrożeń wynikających z kontaktu i wykorzystania roślin zielarskich i warzywnych.

KWwzo_K02 Potrafi sprostać wymaganiom adresata użytkowego ogrodu warzywno-ziołowego.

KWwzo_K03 Ma świadomość znaczenia etycznej odpowiedzialności za wskazanie sposobów uzyskiwania warzyw i ziół o wysokiej jakości.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie wymienia gatunków roślin warzywnych i zielarskich dla konkretnego założenia ogrodowego.

Nie zna kryteriów klasyfikacji roślin warzywnych i zielarskich, nie wyjaśnia zasad doboru roślin do warunków środowiska

Nie jest świadomy zagrożeń nieumiejętnego wykorzystania roślin zielarskich

Na ocenę 3

Wymienia gatunki roślin warzywnych i zielarskich dla konkretnego założenia ogrodowego, ale nie uzasadnia ich wyboru.

Nie dobiera właściwych informacji odnośnie oddziaływania warzyw i ziół oraz ich wymagań co do warunków środowiska, planuje ze znaczącymi błędami rozmieszczenie roślin w ogrodzie

Jest świadomy zagrożeń nieumiejętnego użycia roślin zielarskich, ale nie przypisuje temu należytej wagi

Na ocenę 4

Wymienia gatunki roślin warzywnych i zielarskich dla konkretnego założenia ogrodowego, wyjaśnia poprawność ich wyboru. Nie proponuje dobrych sposobów prowadzenia ogrodu

Dobiera właściwe informacje odnośnie oddziaływania warzyw i ziół oraz ich wymagań co do warunków środowiska, ale nie analizuje powyższe informacje dla modyfikacji proponowanych rozwiązań, planuje z drobnymi błędami rozmieszczenie roślin w ogrodzie

Jest świadomy zagrożeń nieumiejętnego użycia roślin zielarskich, przypisuje niewielką wagę do przekazywania wiedzy na temat znaczenia warzyw i ziół w życiu człowieka, nie uwzględnia w działaniach dbałości o wysoką jakość płodów roślinnych

Na ocenę 5

Wymienia gatunki roślin warzywnych i zielarskich dla konkretnego założenia ogrodowego, wyjaśnia poprawność ich wyboru, proponuje właściwy sposób prowadzenia ogrodu.

Dobiera właściwe informacje odnośnie oddziaływania warzyw i ziół oraz ich wymagań co do warunków środowiska, analizuje powyższe informacje dla modyfikacji proponowanych rozwiązań, planuje bez błędów rozmieszczenie roślin w ogrodzie

Jest świadomy zagrożeń nieumiejętnego użycia roślin zielarskich, przypisuje znaczącą wagę do przekazywania wiedzy na temat znaczenia warzyw i ziół w życiu człowieka, dba o zapewnienie wysokiej jakości płodów roślinnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)