Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki oceny jakości surowców roślinnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.RWZ.TOSR1.SM.OOGLY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki oceny jakości surowców roślinnych
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 1 sem, stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Elementy jakości surowców roślinnych i metody oznaczania najważniejszych składników, określających ich jakość biologiczną, bezpieczeństwo, wartości odżywcze i lecznicze. Znaczenie analizowanych składników w metabolizmie roślinnym i działanie w organizmie człowieka.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Czynniki jakości surowców roślinnych w powiązaniu z Polskimi Normami

Skład mineralny roślin, składniki o dużym znaczeniu dla funkcjonowania organizmu ludzkiego, zasady mineralizacji prób roślinnych, metody oznaczania składników mineralnych

Przygotowanie prób roślinnych do oznaczania składników organicznych, ekstrakcja, usuwanie składników przeszkadzających w oznaczeniu

Kwasowość jako istotny element oceny sensorycznej. Kwasy organiczne ja częściej spotykane w surowcach roślinnych.

Węglowodany w surowcach warzywnych: cukry rozpuszczalne, skrobia, pektyny, celuloza, błonnik. Znaczenie w żywieniu człowieka, zasady oznaczania.

Kwas askorbinowy, jego własności i znaczenie. Rośliny jako główne źródło tej witaminy.

Barwniki warzyw: antocyjaniny i betacyjaniny jako ważne czynniki jakości oraz źródło aktywnych biologicznie substancji.

Glukozynolany - substancje czynne roślin krzyżowych

Przygotowanie materiału roślinnego do oznaczeń z materiału świeżego i suchego

Mineralizacja roślin różnymi metodami

Oznaczanie składu mineralnego

Oznaczanie kwasowości ogólnej

Ekstrakcja węglowodanów z materiału roślinnego

Oznaczanie cukrów rozpuszczalnych

Oznaczanie kwasu askorbinowego

Oznaczanie cyjanidyny i betaniny

Oznaczanie izotiocyjanów

Przygotowanie raportów z oznaczeń poszczególnych składników

Literatura:

Pinta M. Absorpcyjna spektrometria atomowa.

Krełowska-Kułas M. Badanie jakości produktów spożywczych.

Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J. Podstawy analizy żywności.

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Ocenia właściwości surowców roślinnych i umie ją powiązać z przyjętymi kryteriami jakości

Wyjaśnia zasady funkcjonowania organizmów roślinnych i wpływ czynników okresu wegetacji na skład produkowanych roślin

Tłumaczy znaczenie najważniejszych składników roślin ogrodniczych w żywieniu i dla zdrowia człowieka

Ocenia wpływ środowiska przyrodniczego i jego zrównoważonego wykorzystywania dla bezpieczeństwa produkowanej żywności

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu chemii pozwalające na zrozumienie zasady wykonywanej analizy

Umiejętności

Wykonuje analizy ważnych składników surowców roślinnych i potrafi je interpretować

Rozróżnia typowe techniki analityczne

Znajduje odpowiednie metody analityczne dobrze dopasowane do określenia jakości konkretnego gatunku i odmiany

Kompetencje społeczne

Organizuje pracę w grupie ćwiczeniowej aktywnie działając dla osiągnięcia wyniku

Przewiduje ryzyko pracy z odczynnikami toksycznymi i żrącymi i oceniać skutki ewentualnej awarii

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)