Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.O.SEMD2.SM.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 2
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Agroekologia i ochrona roślin, 2 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Bioinżynieria, 2 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 2 sem, stacj. mag. obowiązkowe
Ogr, Sadownictwo, 2 sem, stacj. mag. obowiązkowe
Rośliny ozdobne, 2 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Rośliny warzywne, 2 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Sztuka ogrodowa, 2 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest nabycie umiejętności korzystania ze specjalistycznych danych bibliograficznych oraz konstruowania i pisania pracy dyplomowej w zakresie nauk rolniczych

Pełny opis:

Treści kształcenia

Prezentacja wybranych zagadnień związanych z pracą magisterską oraz dyskusja

Literatura:

1. Gambarelli G., Łucki Z., 2001. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Universitat, Kraków.

1. Szkutnik Z., 2005. Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Poznań.

2. Weiner J., 2006. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Umiejętności

Semgr_U01 Korzysta ze źródeł bibliograficznych służących przygotowaniu pracy magisterskiej

Semgr_U02 Objaśnia zasady konstrukcji pracy dyplomowej

Semgr_U03 Przygotowuje i prezentuje ustne wystąpienia, wykorzystując nowoczesne techniki prezentacji

Semgr_U04 Dokumentuje, interpretuje i dyskutuje wyniki własnych badań

Kompetencje społeczne

Semgr_K01 Docenia znaczenie badań naukowych na rzecz ogrodnictwa

Semgr_K02 Potrafi myśleć kreatywnie i bronić swoich racji

Semgr_K03 Pracuje i współdziała w grupie przyjmując role prezentującego, moderatora dyskusji i jej uczestnika

Semgr_K04 Potrafi obiektywnie oceniać wyniki badań eksperymentalnych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna zasad korzystania z bibliografii oraz planowania badań.

Nie korzysta z danych literaturowych, nie przygotowuje prezentacji.

Nie potrafi zebrać i przeanalizować wyników badań.

Nie potrafi dyskutować i uzasadniać swoich racji

Na ocenę 3

Zna zasady korzystania z bibliografii w stopniu podstawowym.

Pozyskane dane literaturowe wykorzystuje we własnej pracy dyplomowej w niewielkim stopniu, prezentuje je bez próby dyskusji.

Wyniki badań analizuje w stopniu podstawowym.

Jest świadomy znaczenia badań naukowych, potrafi współpracować w grupie, ale w dyskusji nie potrafi przekonująco uzasadnić swoich racji

Na ocenę 4

Zna zasady wykorzystania danych literaturowych oraz potrafi zaplanować własną pracę dyplomową.

Potrafi pozyskać potrzebne dane bibliograficzne, przygotować prezentację oraz podejmuje próbę dyskusji.

Dobrze analizuje wyniki własnych badań.

Jest świadomy znaczenia badań naukowych, potrafi współpracować w grupie, stara się bronić i uzasadniać swoje racje

Na ocenę 5

Kreatywnie korzysta z danych literaturowych, potrafi dobrze zaplanować własną pracę dyplomową.

Potrafi w pełni pozyskać potrzebne dane bibliograficzne, przygotować prezentację oraz swobodnie dyskutuje.

Wszechstronnie analizuje wyniki własnych badań.

Jest w pełni świadomy znaczenia badań naukowych

dla praktyki, potrafi współpracować w grupie, przekonywująco broni i uzasadnia swoje racje

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.