Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.GHN.HMOL1.SM.OOGBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla molekularna
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Bioinżynieria, 1 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu scharakteryzowane zostaną metody laboratoryjne wykorzystywane w celu identyfikacji markerów molekularnych oraz podstawowe systemy identyfikacji markerów dominujących i kodominujących. Przedstawione zostaną zasady konstruowania genetycznych map sprzężeń, mapowania asocjacyjnego, analizy loci cech ilościowych (QTL), a także możliwości wykorzystania markerów molekularnych w procesie doskonalenia roślin uprawnych, w tym hodowla wspomagana markerami, krzyżowanie wsteczne wspomagane markerami, selekcja genomowa, ocena pokrewieństwa, czystości nasion odmian F1, itp.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Zmienność genetyczna na poziomie molekularnym, źródła zmienności

Podstawowe metody laboratoryjne (hybrydyzacja, PCR, elektroforeza)

Techniki identyfikacji arbitralnych markerów w oparciu o PCR (RAPD, AFLP)

Techniki wykorzystujące sekwencje powtarzalne tandemowo (mikrosatelity) i rozproszone (ruchome elementy genetyczne)

Wysokowydajne techniki genotypowania (platforma DArT, polimorfizmy pojedynczego nukleotydu – SNP)

Markery rejonów scharakteryzowanych sekwencyjnie (SCAR, CAPS)

Mapowanie genetyczne i mapowanie asocjacyjne, sprzężenie pomiędzy markerem i cechą, loci cech ilościowych (QTL)

Hodowla wspomagana markerami (MAS), krzyżowanie wsteczne wspomagane markerami (MABC), selekcja cykliczna wspomagana markerami (MARS), selekcja genomowa (GWS)

Ocena zróżnicowania genetycznego, fingerprinting, dystans genetyczny

Identyfikacja markerów molekularnych sprzężonych z cechą użytkową – studia przypadków

Identyfikacja markerów RAPD (założenie reakcji RAPD-PCR, elektroforeza w żelu agarozowym, wizualizacja)

Identyfikacja markerów AFLP (elektroforeza w żelu poliakrylamidowym, barwienie srebrowe)

Dystans genetyczny, komputerowe opracowanie i graficzna prezentacja wyników

Literatura:

Malepszy S. (red.) 2009. Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Michalik B. (red.) 2009. Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Wyjaśnia mechanizmy warunkujące powstanie zmienności genetycznej oraz jej znaczenie w procesie doskonalenia roślin uprawnych

Opisuje założenia podstawowych metod laboratoryjnych wykorzystywanych w celu identyfikacji polimorfizmów DNA

Charakteryzuje najpowszechniej używane systemy identyfikacji markerów molekularnych

Porównuje metody mapowania genomu – mapowanie genetyczne i mapowanie asocjacyjne

Uzasadnia znaczenie wspomagania hodowli roślin technikami molekularnymi

Umiejętności

Zakłada reakcję łańcuchową polimerazy (PCR)

Wykonuje elektroforezę produktów powielania w żelach agarozowych i poliakrylamidowych

Interpretuje wyniki analiz molekularnych

Przygotowuje krótkie wystąpienie ustne na temat hodowli molekularnej

Kompetencje społeczne

Formułuje obiektywne opinie na temat znaczenia technik molekularnych w doskonaleniu roślin uprawnych

Metody i kryteria oceniania:

raport z ćwiczeń

esej

egzamin testowy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)