Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza instrumentalna w genetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.GHN.AING2.SM.OOGBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna w genetyce
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Ogr, Bioinżynieria, 2 sem. stacj. mag. obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z nowoczesną metodyką badań genetycznych. Cześć teoretyczna kursu (wykłady) będzie poświęcona trzem technologiom - amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym, wysokoprzepustowemu sekwencjonowaniu DNA oraz mikromacierzom. W części praktycznej (ćwiczenia) studenci wykonają eksperyment amplifikacji cDNA w czasie rzeczywistym.

Pełny opis:

Wykłady

Amplifikacja DNA w czasie rzeczywistym - aparatura, metody detekcji amplikonów, wykresy amplifikacji, wartość Ct, krzywe topnienia, metody oznaczeń.

Wysokoprzepustowe sekwencjonowanie DNA - konstrukcja bibliotek, tworzenie klastrów, sekwencjonowanie, analiza bioinformatyczna.

Techniki mikromacierzowe - sondy, produkcja mikromacierzy, analizowane próby i sposoby ich znakowania, etapy analizy, obróbka danych.

Ćwiczenia

Względne oznaczenie poziomu akumulacji RNA metodą ilościowego (kinetycznego) PCR.

Literatura:

1. Kocjan R. (red.). 2002. Chemia analityczna. Tom 2. Analiza instrumentalna. 2 Wydanie. PZWL

2. Primrose S.B., Twyman R.M. 2003. Principles of Genome Analysis and Genomics. 3rd Edition. Blackwell Publishing

3. Skoog D.A., Crouch S.R., Holler F.J. 2006. Principles of Instrumental Analysis. 6th edition. Cengage Learning

4. BioTechniques – Eaton Publishing

5. Postępy Biochemii - Polskie Towarzystwo Biochemiczne

Efekty uczenia się:

Wiedza

Objaśnia sposoby oznaczania liczby kopii sekwencji docelowych metodą amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym.

Charakteryzuje etapy wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA.

Tłumaczy zasady eksperymentu mikromacierzowego.

Umiejętności

Przeprowadza eksperyment amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym oraz interpretuje jego wyniki.

Kompetencje społeczne

Posiada zdolność do pracy w zespole.

Wykazuje świadomość w zakresie znaczenia nowoczesnej genetyki dla rozwoju społeczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - test wielokrotnego wyboru

Ćwiczenia - sprawdzian wiedzy

Kryteria - osiągnięcie zamierzonych efektów kształcenia

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)