Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie projektowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.GHN.9KWP2.NM.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Ogrodnictwo 1 sem. niestacjon. mag. fakultatywne
Rośliny ozdobne, 1 sem. niestacj. mag. fakultatywne
Sztuka ogrodowa, 2 sem. niestacj. mag. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel kursu: Zapoznanie studentów z graficznymi programami komputerowymi wspomagającymi projektowanie, poznanie podstaw rysowania w specjalistycznym programie AutoCAD firmy Autodesk i wykorzystanie go w procesie projektowania terenów zieleni.

Tematyka: Praca w środowisku programów Garden Composer 3D Plus, AutoCAD oraz Google SketchUp. Zastosowanie powyższych programów do tworzenia projektów terenów zieleni.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Praca w środowisku programu Garden Composer 3D Plus: projektowanie terenu i zabudowań, wyszukiwanie, dobór i wstawianie roślin, obserwacja zmian dynamicznych, wirtualny spacer po ogrodzie. Samodzielne wykonanie tematycznego projektu terenu zieleni z uwzględnieniem doboru właściwych roślin oraz efektownej wizualizacji projektu.

Praca w środowisku programu AutoCAD: filozofia pracy w programie, funkcje elementów okna, sposoby komunikacji. Omówienie rodzajów współrzędnych i układów współrzędnych.

Przyswojenie przez studentów wiedzy i praktycznych umiejętności przekazanych na zajęciach.

Rysowanie obiektów płaskich, zmienianie właściwości obiektów, wykorzystanie narzędzi do rysowania precyzyjnego, modyfikowanie parametrów trybu rysowania precyzyjnego. Modyfikowanie kształtu obiektów.

Samodzielne wyćwiczenie biegłości w rysowaniu i modyfikacji kształtów z zachowaniem precyzji.

Tworzenie bloków, ustawianie parametrów wstawiania bloku do rysunku. Tworzenie warstw, zmiana statusów, przemieszczanie obiektów między warstwami i obserwacja zmiany cech. Tworzenie widoków i zarządzanie nimi. Wymiarowanie.

Samodzielne projektowanie bloków przydatnych do wstawienia do projektu ogrodu, z uwzględnieniem stosowania warstw, wymiarów, cech elementów tworzących blok.

Wykonanie projektu rabaty kwiatowej przy pomocy podstawowych obiektów rysunkowych oraz utworzonych własnych bloków, z wykorzystaniem opcji rysowania precyzyjnego.

Zapoznanie się z programem do projektowania przestrzennego Google SketchUp, rysowanie przestrzennych brył przydatnych do zamieszczenia w projekcie ogrodu. Poszukiwanie w Internecie bibliotek bloków SketchUp.

Tworzenie nowego projektu terenu zieleni z zastosowaniem poznanych zasad rysowania w programie AutoCAD:

- Założenia: jednostki, granice, siatka, skoku kursora, warstwy, podkład geodezyjny. Wrysowywanie granic terenu oraz obiektów stałych. Utworzenie LUW.

- Centrum Danych Projektowych: przeszukiwanie zasobów lokalnych i internetowych w poszukiwaniu potrzebnych elementów rysunku: bloków, warstw, stylów linii, tekstu, wymiarowania i kreskowania. Wstawianie wyszukanych w Internecie oraz samodzielnie zaprojektowanych bloków do rysunku.

- Kreskowanie powierzchni. Utworzenie własnych stylów wymiarowania oraz stylów tekstu w przestrzeni modelu. Zwymiarowanie elementów projektu oraz wstawienie etykiet opisowych .

- Utworzenie widoków, rzutni na arkuszach wydruku, rozmieszczenie widoków w rzutniach, ustalenie skali wydruku w rzutniach. Opis widoku i jego skali w rzutni. Wydruk projektu.

Rysowanie prostych brył przestrzennych w AutoCAD, oglądanie rysunku w przestrzeni. Operacje logiczne na bryłach. Cieniowanie i renderowanie brył.

Samodzielne zaprojektowanie gadżetu ogrodowego 3D.

Literatura:

1. Jaskólski Andrzej, 2009. AutoCAD 2009/LT2009+. PWN, Warszawa

2. Pikoń Andrzej, 2008. AutoCAD 2008 i 2008 PL. Wydawnictwo Helion

3. Finkelstein Ellen, AutoCAD 2010 & AutoCAD LT 2010 Bible, JOHN WILEY & SONS INC

4. Pomoc w stosowanych aplikacjach.

5. Zasoby Internetu

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Zdobywa wiedzę z zakresu grafiki wektorowej: projektowej i wizualizacyjnej na potrzeby projektowania terenów zieleni.

Zna zasady tworzenia dobrego projektu komputerowego.

Poznaje formaty i właściwości oraz możliwości konwersji plików graficznych stosowanych w projektowaniu zieleni.

Poznaje udostępniane w Internecie biblioteki segmentów graficznych (bloków) stosowanych w projektach terenów zieleni.

Poznaje komputerowe bazy roślin użyteczne w doborze roślinności na projektowanym obszarze.

Umiejętności

Potrafi dobrać właściwe oprogramowanie do szczególnych potrzeb projektowych w zakresie ogrodnictwa .

Rysuje płaskie elementy składowe projektu zgodnie ze sztuką poprawnego rysowania w aplikacjach graficznych.

Wykorzystuje opcje rysowania precyzyjnego, warstwy oraz bloki w celu usprawnienia projektowania.

Przygotowuje rzutnie i widoki do wydruku projektu terenu zieleni w różnych skalach, fragmentach i układach.

Wykorzystuje wyszukiwarki internetowe w celu zlokalizowania udostępnionych bibliotek bloków, warstw, stylów.

Potrafi przeprowadzić pełny proces projektowania terenu zieleni na podłożu podkładu geodezyjnego, przy wykorzystaniu programowych narzędzi wspomagających, zakończony pełną dokumentacją graficzną.

Projektuje średnio skomplikowane detale w wymiarze 3D.

Kompetencje społeczne

Docenia rolę wykorzystywania aplikacji komputerowych w procesie projektowania terenów zieleni.

Rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.

Wykorzystuje i współdzieli biblioteki zasobów projektowych z innymi projektantami w sieci Internet.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student wykonał dwa wymagane projekty:

- projekt rabaty kwiatowej z wypełnieniem typu jednolite pól rabaty. Student wykazał mniej niż 5 operacji wymagających zastosowania opcji rysowania precyzyjnego oraz narzędzi edycyjnych. Projekt wykazuje niedokładność.

- projekt graficzny terenu zieleni zawierający:

warstwy, podkład geodezyjny w formie bitmapy prawidłowo skalibrowanej, zagospodarowanie obszaru blokami własnymi (mniej niż 4) oraz wyszukanymi w bibliotekach bloków, kreskowanie, nie umie zdefiniować widoków ani rzutni w obszarze wydruku. Nie wykonał podziału na obszary funkcjonalne, wymiarowania, nie umie optymalnie wyskalować widoku w rzutni do optymalnej podziałki.

W całości projekt świadczy o słabym przyswojeniu przez studenta wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania projektowania.

Na ocenę 3

Student wykonał dwa wymagane projekty:

- projekt rabaty kwiatowej z wypełnieniem typu jednolite pól rabaty. Student wykazał co najmniej 5 operacji wymagających zastosowania opcji rysowania precyzyjnego oraz narzędzi edycyjnych. Projekt zachowuje symetrię ale zdarzają się niedokładności.

- projekt graficzny terenu zieleni zawierający:

warstwy, podkład geodezyjny w formie bitmapy prawidłowo skalibrowanej, zagospodarowanie obszaru blokami własnymi (co najmniej 4) oraz wyszukanymi w bibliotekach bloków, kreskowanie, zdefiniowanie widoków (co najmniej 2), rzutni w obszarze wydruku (co najmniej 2), widoków w rzutniach. Nie wykonał podziału na obszary funkcjonalne, wymiarowania, nie umie optymalnie wyskalować widoku w rzutni do optymalnej podziałki.

W całości projekt świadczy o niezbyt dobrym przyswojeniu przez studenta wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania projektowania.

Na ocenę 4

Student wykonał trzy wymagane projekty:

- projekt rabaty kwiatowej z wypełnieniem typu jednolite pól rabaty. Student wykazał co najmniej 8 operacji wymagających zastosowania opcji rysowania precyzyjnego oraz narzędzi edycyjnych. Projekt zachowuje symetrię i doskonałą dokładność oraz wywołuje pozytywne wrażenie estetyczne.

- pełny projekt graficzny terenu zieleni zawierający:

warstwy, podkład geodezyjny w formie bitmapy prawidłowo skalibrowanej, określenie obszarów funkcjonalnych, zagospodarowanie obszarów funkcjonalnych blokami własnymi (co najmniej 6) oraz wyszukanymi w bibliotekach bloków, kreskowanie, wymiarowanie, zdefiniowanie widoków (co najmniej 3), rzutni w obszarze wydruku (co najmniej 3), widoków w rzutniach prawidłowo wyskalowanych do optymalnej podziałki. Nie wykonał wymiarowania.

W całości projekt świadczy o dobrym przyswojeniu przez studenta wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania projektowania.

- uproszczony projekt 3D gadżetu ogrodowego z zastosowaniem co najmniej 4 brył i 3 operacji logicznych na bryłach.

Na ocenę 5

Student wykonał trzy wymagane projekty:

- projekt rabaty kwiatowej z wypełnieniem typu jednolite pól rabaty. Student wykazał co najmniej 10 operacji wymagających zastosowania opcji rysowania precyzyjnego oraz narzędzi edycyjnych. Projekt zachowuje symetrię i doskonałą dokładność oraz wywołuje pozytywne wrażenie estetyczne.

- pełny projekt graficzny terenu zieleni zawierający:

warstwy, podkład geodezyjny w formie bitmapy prawidłowo skalibrowanej, określenie obszarów funkcjonalnych, zagospodarowanie obszarów funkcjonalnych blokami własnymi (co najmniej 10) oraz wyszukanymi w bibliotekach bloków, kreskowanie, wymiarowanie, zdefiniowanie widoków (co najmniej 4), rzutni w obszarze wydruku (co najmniej 4), widoków w rzutniach prawidłowo wyskalowanych do optymalnej podziałki.

W całości projekt świadczy o znakomitym przyswojeniu przez studenta wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania projektowania i znajomości zasad tworzenia dobrego projektu komputerowego.

- uproszczony projekt 3D gadżetu ogrodowego z zastosowaniem co najmniej 6 brył i 3 operacji logicznych na bryłach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)