Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia odporności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FZR.9FODP.SI.OOGXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia odporności
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy: Ogr, Agroekol. i ochr. rośli, 6 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Bioinżynieria, 6 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Ogrod. z market, 6 sem. stacj. inż fakultatywne
Ogr, Sztuka ogrodowa, 6 sem. stacj. inż. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka obejmuje charakterystykę związków wtórnych uczestniczących w reakcjach odpornościowych, reakcje roślin na stresy środowiskowe wywołane czynnikami abiotycznymi (stres wodny, termiczny, radiacyjny, solny, oksydacyjny), reakcje roślin na działanie patogenów i szkodników, wzajemne oddziaływanie roślin i owadów, zjawiska allelopatii).

Pełny opis:

Wykłady:

Charakterystyka związków wtórnych uczestniczących w reakcjach odpornościowych (polifenole, izprenoidy, alkaloidy)

Pojęcie stresu, unikanie i tolerancja na stres, ogólne reakcje roślin na stresy, stres wodny. Mechanizmy odporności i tolerancji na stres termiczny, radiacyjny, zasolenia, oksydacyjny oraz zanieczyszczenia środowiska. Ogólna charakterystyka odporności roślin na czynniki biotyczne. Odporność bierna i odporność indukowana.

Indukowane mechanizmy obronne. Reakcja nadwrażliwości. Charakterystyka fitoaleksyn i białek PR. Bariery strukturalne.

Wzajemne oddziaływanie patogen-roślina. Elicytory, supresory, cząsteczki sygnałowe. Enzymy i toksyny wydzielane przez patogen

Wzajemne oddziaływanie roślin wyższych, podstawy allelopatii

Mechanizmy odporności roślin na szkodniki. Odporność bierna i czynna.

Interakcje pomiędzy rośliną a szkodnikiem, oddziaływanie hormonalne w relacji roślina-owad.

Ćwiczenia:

Oznaczanie przepuszczalności błon lipidowo-białkowych w wyniku stresu temperatur ujemnych. Przygotowanie doświadczenia dotyczącego stresu mechanicznego uszkodzenia korzeni marchwi.

Oznaczanie związków fenolowych i zawartości izokumaryny (fitoaleksyny) w mechanicznie uszkodzonych korzeniach marchwi.

Pomiar zawartości praliny w tkance roślinnej poddanej stresowi zasolenia.

Literatura:

Kozłowska M., Konieczny G.Biologia odporności na patogenny i szkodniki. AR Poznań 2003

J.B. Harborme. Ekologia biochemiczna. PWN 1997

Wojciech-Wojtkowiak D., Politycka B., Weyman-Kaczmarkowa W. Allelopatia. AR Poznań 1998.

Płażek A. Patofizjologia roślin. UR Kraków 2011

Efekty uczenia się:

Ocena ndst:

Nie zna istoty podstawowych reakcji odpornościowych. Nie zna metod badawczych stosowanych, nie potrafi interpretować eksperymentów i dokonywać obliczeń. Nie przestrzega zasad pracy laboratoryjnej oraz w zespole.

Ocena dst:

Rozpoznaje podstawowe reakcje odpornościowe, ale ich nie analizuje wystarczająco. Wymienia metody i zna ich zasadę; oblicza ze znaczącymi błędami. Podporządkowuje się pracy w zespole i przepisom BHP.

Ocena db:

Zna i analizuje reakcje odpornościowe na poziomie molekularnym i ocenia zależności pomiędzy nimi. Potrafi szerzej interpretować metody badawcze i przeprowadza obliczenia z niewielkimi błędami.

Ma świadomość wzajemnego oddziaływania czynników biotycznych i abiotycznych środowiska.

Ocena bdb:

Uzasadnia mechanizmy funkcjonowania procesów odpornościowych na poziomie molekularnym, podsumowuje ich znaczenie. Prawidłowo dobiera metodę, w pełni interpretuje uzyskane wyniki, oblicza je bez błędów. Twórczo podchodzi do możliwości kontrolowania czynników środowiska i ich wpływu na odporność roślin.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

1) Definiuje i rozpoznaje związki wtórne odpowiedzialne za reakcje odpornościowe w roślinie.

2) Wyjaśnia powiązania fizjologiczne pomiędzy patogenem a rośliną na poziomie molekularnym.

3) Ma pogłębioną wiedzę na temat reakcji obronnych rośliny na poziomie molekularnym.

5) Interpretuje zagadnienia dotyczące reakcji rośliny na abiotyczne stresy środowiskowe.

Umiiejętności:

1) Wykonuje eksperymenty laboratoryjne z zastosowaniem nowoczesnych metod.

2) Opisuje i interpretuje rezultaty eksperymentu.

3) Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się w formie werbalnej i pisemnej.

4) Wykazuje umiejętności wyszukiwania danych literaturowych korzystając z internetowych baz danych.

Kompetencje społeczne:

1) Przestrzega bezpieczeństwa zasad pracy laboratoryjnej.

2) Potrafi pracować w zespole.

3) Ma świadomość oddziaływania czynników abiotycznych i biotycznych na środowisko.

4) Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (studia II stopnia, podyplomowe).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)