Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktikum z florystyki-rośliny naczyniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FZ.PFN.SI.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktikum z florystyki-rośliny naczyniowe
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest rozszerzenie wiedzy studentów dotyczącej wybranych grup roślin naczyniowych, co umożliwi lepsze przygotowanie do studiowania przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych na następnych semestrach. Studenci, zapoznając się z istotnymi cechami diagnostycznymi roślin, będą doskonalili umiejętność poprawnego stosowania terminologii z dziedziny botaniki, a także nauczą się interpretować znaczenie bioróżnorodności tej grupy organizmów. Równocześnie nauczą się postrzegać określone taksony, zwłaszcza gatunki flory Polski, jako materiał wyjściowy do tworzenia form użytkowanych jako rośliny rolnicze, warzywne, przyprawowe, zielarskie, miododajne, ozdobne, oraz użytkowanych w leśnictwie.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Oznaczanie i znaczenie pospolicie występujących w Polsce gatunków roślin zarodnikowych

Oznaczanie dwuliściennych roślin okrytonasiennych które nie zostały ujęte

w podstawowym kursie botaniki

Oznaczanie traw w stadium kwitnienia oraz w stadium bezkwiatowym, porównanie możliwości praktycznych z tego wynikających

Oznaczanie siewek drzew i krzewów oraz pospolitych roślin zielnych flory Polski

Cechy diagnostyczne charakteryzujące rośliny półpasożytnicze i pasożytnicze i znaczenie tej grupy roślin w przyrodzie i gospodarce rolnej

Modyfikacje organów ważne w diagnozowaniu roślin oraz ich znaczenie biologiczne

i użytkowe

Rozpoznawanie rodzajów i gatunków na podstawie ich organów podziemnych

Rośliny dziko rosnące od których wyprowadzono formy uprawne ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli flory Polski

Przyporządkowanie rodzimych gatunków do poszczególnych kategorii roślin użytkowych

Literatura:

podstawowa:

Rostafiński J., Seidl O. (dowolne wydanie) Przewodnik do oznaczania roślin. PWRiL, Warszawa

Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. (dowolne wydanie) Rośliny polskie. PWN, Warszawa

uzupełniająca:

Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W. 2008. Botanika, Wyd. Brasica, Szczecin

Szweykowska A., Szweykowski J.,2003 (i wznowienia). Botanika t. I. Morfologia PWN, Warszawa

Pałczyński A., Podbielkowski Z., Polakowski B.,1995 (i wznowienia). Botanika. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Interpretuje budowę morfologiczną skrzypów, paproci i roślin nasiennych i rozumie znaczenie bioróżnorodności w tej grupie roślin

Opisuje budowę morfologiczną organów wegetatywnych traw

Rozpoznaje cechy diagnostyczne roślin naczyniowych w stadium juwenilnym i w stadium dojrzałym oraz dostrzega ich potencjał

Interpretuje przydatność cech charakteryzujących organy zmodyfikowane w określaniu przynależności taksonomicznej roślin autotroficznych i heterotroficznych

Umiejętności

Posługuje się poprawną nomenklaturą botaniczną w formie werbalnej i pisemnej

Ocenia wartość diagnostyczną cech morfologicznych zarówno roślin autotroficznych, jak i heterotroficznych

Rozróżnia poszczególne gatunki roślin naczyniowych

Kategoryzuje gatunki do odpowiednich kategorii grup użytkowych roślin

Kompetencje społeczne

Docenia rolę roślin w środowisku przyrodniczym

Interpretuje wartość roślin w działalności rolniczej

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i jej znaczący udział w efekcie pracy zespołu

Metody i kryteria oceniania:

703 test wielokrotnego wyboru

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.