Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogrody natury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FL.OGN.SI.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogrody natury
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z szerokimi możliwościami wykorzystania wybranych przedstawicieli rodzimej flory w aranżacji przestrzeni ogrodowej,

co aktualnie stanowi nowatorski trend stosowany w wielu krajach Europy i Ameryki. Studenci w trakcie ćwiczeń praktycznie opanują wykorzystanie wskaźników ekologicznych w prawidłowym doborze gatunków roślin do terenów zieleni w odniesieniu do zróżnicowanych warunków siedliskowych jakie mogą występować w poszczególnych obiektach. Program kursu obejmuje prezentację gatunków o zróżnicowanych formach wzrostowych i pokroju, które stanowią tworzywo

o wysokich walorach dekoracyjnych.

Pełny opis:

Wykorzystanie wskaźników ekologicznych w prawidłowym doborze gatunków roślin do terenów zieleni o zróżnicowanych warunkach siedliskowych.

Rodzime mchy jako tworzywo w projektowaniu zieleni. Prezentacja i rozpoznawanie gatunków o zróżnicowanych cechach biologicznych, ekologicznych i estetycznych.

Dziko rosnące zarodnikowe rośliny naczyniowe i możliwość ich wprowadzenia do przestrzeni ogrodowej. Zalety i wady wykorzystania takiego tworzywa.

Wykorzystanie roślin halofilnych i innych grup roślin przydatnych w różnych typach niestandardowych siedlisk. Przykłady zastosowań.

Różnorodność flory kserotermicznej – nowe trendy w kształtowaniu terenów zieleni.

Rośliny wodne i bagienne - ćwiczenia terenowe.

Szpalerowe, poduszkowe, darniowe i różyczkowe rośliny charakterystyczne dla piętra subalpejskiego i alpejskiego i ich walory dekoracyjne - ćwiczenia terenowe.

Literatura:

1. ZARZYCKI K., TRZCIŃSKA-TACIK H., RÓŻAŃSKI W., SZELĄG W., KORZENIAK U. 2002. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków

2. ZAJĄC A., ZAJĄC M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Wyd. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje sposoby wykorzystania rodzimych gatunków roślin w aranżacji przestrzeni ogrodowej

Rozumie i potrafi uzasadnić formy wykorzystania różnorodności gatunkowej roślin w sztuce ogrodowej

Definiuje różnice w różnych poziomach złożoności zależności pomiędzy organizmami żywymi i ich biotopem

Kwalifikuje omawiane grupy roślin do poszczególnych form wzrostowych i pokrojowych i zna ich wymagania pielęgnacyjne

Ma podstawową wiedzę odnośnie zastosowania roślin zarodnikowych i nasiennych w terenach zieleni

Odnosi posiadaną wiedzę do elementarnych rozwiązań konstrukcyjnych związanych z tworzeniem ogrodu

Umiejętności

Poprawnie posługuje się nomenklaturą botaniczną i stosowną terminologią

Identyfikuje omawiane taksony

Rozróżnia sposoby propagacji roślin i ocenia ich możliwości zastosowania praktycznego w planowanej przestrzeni

Kompetencje społeczne

Docenia rolę roślin w szeroko pojętym środowisku przyrodniczym

Przewiduje stan zagrożenia naturalnego środowiska przyrodniczego na terenach pozbawionych roślinności

Potrafi wykonywać zadania zespołowe działając w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

721 demonstracja praktycznych umiejętności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)