Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biofizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FIZ.FIZY1.NI.OOGNX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biofizyka
Jednostka: Zakład Biochemii
Grupy: Ogrodnictwo 1 sem. niestacjon. inż. obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładów jest przedstawienie niektórych zagadnień biofizycznych związanych z biologią i fizyką, pogłębienie znajomości zjawisk zachodzących w organizmach żywych, poznanie fizycznej interpretacji struktury i funkcji układów biologicznych.

Najbardziej celowym wydaje się zwrócenie uwagi na następujące grupy tematyczne:

Termodynamika i jej znaczenie w opisie zjawisk biologicznych.

Oddziaływanie fal elektromagnetycznych na układy biologiczne a w szczególności fitobiologia.

Znaczenie i praktyczne zastosowanie promieniowania jonizującego

Pełny opis:

1. Zakres biofizyki, jej znaczenie dla nauk przyrodniczych i powiązanie z biologią chemią i biochemią.

Uściślenie znanych ze szkoły średniej pojęć z zakresu teorii kinetyczno-molekularnej i termodynamiki. Statystyczna interpretacja praw gazowych, dyfuzji, osmozy itp.

2. Pojęcie i definicja entropii. II zasada termodynamiki i jej znaczenie dla nauk biologicznych. Bilans energetyczny organizmu.

3. Rodzaje układów przepływy i bodźce. Zjawiska odwracalne i nieodwracalne. Zjawiska zachodzące w błonach biologicznych.

4. Wpływ fal elektromagnetycznych na organizm. Światło, dualizm korpuskularno-falowy, kwanty i ich energia.

5. Poziomy energetyczne w atomach i cząsteczkach. Fluorescencja, zjawisko laserowe.

6. Fizyczne aspekty fotosyntezy i innych zjawisk zachodzących w roślinach pod wpływem światła. Podczerwień i nadfiolet ich znaczenie biologiczne.

7. Promieniowanie jonizujące, sposób powstawania i metody detekcji. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią. Szkodliwe działanie promieniowania jonizującego na organizmy żywe a w szczególności na DNA, dawka ekspozycyjna i dawka pochłonięta, względna skuteczność biologiczna itp.

8. Technika jądrowa, zastosowanie izotopów, źródeł zamkniętych i wskaźników izotopowych.

Literatura:

1. St. Przestalski, Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki, Warszawa 1977.

2. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Warszawa 1980.

3. W. Leyko, Biofizyka dla biologów, Warszawa 1983.

4. A.Pilawski, Podstawy biofizyki (podręcznik dla studentów medycyny), Warszawa 1981.

5. J. W. Kane, M. M. Sternheim, Fizyka dla przyrodników, Warszawa 1988.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu fizyki student powinien:

1. Znać podstawowe prawa fizyki, umieć je powiązać i odnieść do zjawisk z życia codziennego.

2. Rozpoznawać szkodliwe zjawiska dla zdrowia i życia, takie jak skażenie środowiska promieniowanie jonizujące, hałas, ultradźwięki.

3. Dostrzegać różnice właściwości materii i umiejętne ich wykorzystanie.

4. Potrafić posługiwać się przyrządami oraz obsługiwać aparaturę laboratoryjną (mierniki prądu analogowe i cyfrowe, suwmiarka, śruba mikrometryczna, mikroskop, spektrometr, polaryzator, oscyloskop, refraktometr, kolorymetr itd.).

5.Umieć przeprowadzić analizę otrzymanych wyników,dokonać obliczeń, oszacować błąd wyznaczanych wielkosci.

6. Umieć sporządzać wykresy i umiejętnie je odczytywać.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia oceniane będą na ćwiczeniach laboratoryjnych w formie:

Kolokwium ustnego z zagadnień dotyczących przeprowadzanego doświadczenia.

Sprawozdań tj. opis doświadczenia, opracowanie wyników,sporządzanie wykresów i analiza uzyskanych rezultatów, oszacowanie błędów wielkości mierzonych, porównanie z wartościami tablicowymi i wnioskami.

Egzamin I pisemny II i III ustny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)