Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Surowce kosmetyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F7.SKO.SI.OBTSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Surowce kosmetyczne
Jednostka: Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot uzupełniający - fakultatywny, 7 semestr studiów

Wymagania wstępne: znajomość podstaw chemii

Pełny opis:

Temetyka zajęć:

Wykłady 15 godz.

- Podstawowe zagadnienia z budowy skóry i naskórka (skóra właściwa, naskórek, tkanka podskórna), istota nawilżania i naturalne układy zatrzymania wody w skórze.

- Nawilżanie i związki nawilżające wykorzystywane w preparatach kosmetycznych.

- Proces przenikania przez skórę substancji kosmetycznych.

- Międzynarodowe nazewnictwo składników kosmetyków (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, INCI).

- Podstawowe formy kosmetyczne (roztwory, emulsje, piany, aerozole, zawiesiny, kosmetyki stałe i sypkie).

- Budowa, podział, właściwości oraz działanie kosmetyczne podstawowych surowców kosmetycznych.

- Surowce kosmetyczne wytwarzane biotechnologicznie.

- Substancje biologicznie czynne stosowane w kosmetykach.

Ćwiczenia 30 godz.

- Nomenklatura surowców kosmetycznych.

- Badanie właściwości fizykochemicznych (pH, gęstość, lepkość, współczynnik załamania światła, napięcie powierzchniowe, przewodnictwo elektryczne, właściwości osmotyczne) wybranych surowców kosmetycznych.

- Otrzymywanie surowców kosmetycznych i półproduktów. Napary, odwary, maceraty, wody aromatyczne.

- Otrzymywanie wybranych olejków eterycznych i hydrolatów jako składników kosmetycznych. Destylacja z parą wodną.

- Otrzymywanie wybranych ekstraktów roślinnych wykorzystywanych jako surowce kosmetyczne. Ekstrakcja w aparacie Soxhleta.

- Otrzymywanie liposomów.

- Otrzymywanie roztworów micelarnych. Wyznaczanie krytycznego stężenia miceli (critical micelle concentration, CMC) metodą tensjometryczną.

Literatura:

Podstawowa:

Jabłońska-Trypuć A., Czerpak R. 2008. Surowce kosmetyczne i ich składniki. MedPharm

Polska. Wrocław.

Molski M. 2012. Chemia Piękna. PWN.

Sionkowska A. 2019. Chemia kosmetyczna - wybrane zagadnienia. UMK.

Uzupełniająca:

International Journal of Cosmetic Science.

Polish Journal of Cosmetology.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student zna i rozumie:

- podstawową budowę skóry i naskórka oraz naturalne systemy utrzymania wody w skórze oraz związki nawilżające wykorzystywane w kosmetykach.

- międzynarodowe nazewnictwo składników kosmetyków (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, INCI).

- właściwości podstawowych surowców kosmetycznych.

- przykłady surowców kosmetycznych wytwarzanych biotechnologicznie.

Umiejętności - student potrafi:

- poprawnie odczytywać surowce wchodzące w skład receptury preparatów kosmetycznych oraz wyjaśniać funkcje i właściwości poszczególnych składników receptur.

- wymienić użyteczne mikroorganizmy w przemyśle kosmetycznym.

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

- współpracy w ramach małego zespołu.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru (70% udziału w ocenie końcowej)

Ćwiczenia: test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru, ocena pracy pisemnej (30% udziału w ocenie końcowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Goik
Prowadzący grup: Urszula Goik, Daniel Żmudziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Goik
Prowadzący grup: Urszula Goik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)