Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rośliny zielarskie w agroturystyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F7.RZA.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny zielarskie w agroturystyce
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rośliny zielarskie w agroturystyce

uzupełniający- fakultatywny

wymagania wstepne - brak

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

Wykłady:

Rys historyczny agroturystyki w Polsce i na świecie. Funkcje agroturystyki w Polsce: gospodarcze i społeczne znaczenie na obszarach wiejskich oraz rola w zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Przestrzeń agroturystyczna, jej waloryzacja i kształtowanie. Agroturystyka jako alternatywna forma wypoczynku – wypoczynek poprzez udział w pracach gospodarskich

Produkty agroturystyczne: agrogastronomia, agrowypoczynek, aeroterapia, agrorozrywka, elementy etnografii. Elementy oferty agroturystycznej – oczekiwania turystów. Wykorzystanie roślin uprawianych w okolicznych gospodarstwach i ze stanowisk naturalnych, jako surowca do uzyskania produktu lokalnego, certyfikowanegio. Zasady rejestracji produktu i nadawania oznaczeń np. Polski Produkt, Produkt Regionalny, Chronione Oznaczenie Geograficzne. Zasady powstawania i funkcjonowania Inkubatorów Przedsiebiorczości i stwowarzyszeń zajmujących się produkcją, dystrybucją i promowaniem produktów lokalnych i agroturystyki regionu.

Ćwiczenia:

Zapoznanie się z możliwościami wykorzystania roślin zielarskich i przetworów z nich wykonanych w wybranym gospodarstwie agroturystycznym.

Kształtowanie wizerunku gospodarstwa, o róznej specjalizacji np. przydomowy ogród ziołowy, przydomowy ogród wiejski, ogród ekologiczny - zasady komponowania roślin i funkcjonalność gosodarstwa. Promocja gospodarstwa poprzez popularyzację wiedzy na temat lokalnej szaty roślinnej, warsztaty kulinarne itp.

Literatura:

Podstawowa

Sznajder M., Przezbórska L. 2006. Agroturystyka. Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Łuczaj Ł.2013. Dzika kuchnia. Nasza Ksiegarnia. Sp. z o.o., Warszawa

Fleischhauer S.G., Guthmann J., Spielgelberger R. 2017. Jadalne rośliny dzikorosnące. Vital, Białystok

Uzupełniająca

Pawłowski A., Szeląg D. 2017. Wygraj zdrowie z naturą. Wyd. Przedsiębiorstwo wydawniczo-Handlowe ARTI, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

rys historyczny agroturystyki w Polsce i na świecie, gospodarcze i społeczne znaczenie agroturystyki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego

oczekiwania turystów wobec gospodarstwa agroturtystycznego

zasady rejestracji i funkcjonowania na rynku produktu certyfikoawnego

Umiejętności - potrafi:

umiejętnie dobrać profil goapodarstwa w zależności od położenia geograficznego, naturalnego siedliska, bioróżnorodnośc, warunków klimatycznych i glebowych i uwarunkowań regionu

wypromować gospodarstwo agroturystyczne o okreslonej specjalizacji

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

interakcji z lokalnie dzioałającymi stowarzyszeniami

podjęcia działań na rzecz popularyzacji roślin zielarskich i rozwoju gospodarstw agroturystycznych na obszarach wiejskich

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny z pytaniami otwartymi. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną liczoną z oceny uzyskanej z ćwiczeń i sprawdzianu (50% oceny końcowej) Studenci przygotowują koncepcję rozwoju lub promocji dla wybranego gospodarstwa agroturystycznego, na podstawie krórej uzyskują ocnę z ćwiczeń (średnia arytmetyczna 50% oceny końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Klaudia Buch, Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Klaudia Buch, Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)