Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przetwórstwo owoców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F7.PRZ.NI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przetwórstwo owoców
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych wiadomości oraz nabycie umiejętności praktycznych w zakresie przetworów owocowych

Pełny opis:

Przetwory, znaczenie w zagospodarowaniu owoców oraz w prawidłowym odżywianiu człowieka.

Przemysłowe przetwarzanie owoców- historia, stan obecny i perspektywy.

Podstawowe systemy utrwalania przetworów.

Tradycyjne i nowe sposoby przetwarzania owoców.

Współczesne systemy nadzorowania jakości przetworów.

Kodeks dobrej praktyki produkcyjnej w przetwórstwie.

Esej na ustalony z prowadzącym temat

Otrzymanie surowych soków owocowych oraz ich ocena sensoryczna

Otrzymywanie przecierów owocowych wybranych gatunków roślin oraz ocena uzyskanego produktu

Ocena przydatności różnych gatunków owoców do mrożenia

Wyznaczanie krzywej suszenia wybranych gatunków owoców oraz ocena suszu owocowego

Wykonanie kompotów z owoców wybranych gatunków oraz ocena uzyskanego produktu

Ocena przydatności przetwórczej owoców mniej znanych gatunków roślin

Przydatność owoców wybranych gatunków do otrzymywania przetworów owocowych o specjalnym przeznaczeniu

Opracowanie strategii przetwarzania wybranego gatunku owoców.

Literatura:

Jarczyk A., Berdowski J.B. 1997. Przetwórstwo owoców i warzyw. WSiP Warszawa

Pijanowski E., Mrożewski S., Horubała A., Jarczyk A. 1973. Technologia produktów owocowych i warzywnych. PWRiL Warszawa

Przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny (miesięcznik)

Efekty uczenia się:

Opisuje własności surowców roślinnych w aspekcie ich przydatności przetwórczej

Rozpoznaje podstawowe metody, techniki i technologie pozwalające uzyskać różnego rodzaju przetwory

Opisuje właściwości przetworów owocowych, wyliczając ich zalety i słabe strony

Używa podstawowych technologii informatycznych w zakresie pozyskiwania informacji z zakresu przetwórstwa owocowo-warzywnego. Posiada wiedzę odnośnie zagrożeń i szans ich unikania podczas przerobu owoców.

Docenia znaczenie społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości przetworów

Potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna podstawowych rodzajów przetworów owocowych oraz pojęć dotyczących przetwórstwa

Nie stosuje podstawowych technologii przetwórstwa owoców Nie jest świadomy zagrożeń pracy w przetwórniach owocowych

Na ocenę 3

Zna nieliczne podstawowe rodzaje przetworów owocowych, ale nie potrafi ich szczegółowo scharakteryzować

Stosuje podstawowe technologie przetwórstwa, bez rozumienia zasad

Jest świadomy zagrożeń pracy w przetwórniach owocowych, ale nie przestrzega zasad

Na ocenę 4

Zna kilka podstawowych rodzajów przetworów owocowych, potrafi je szczegółowo scharakteryzować, stara się ocenić ich wady i zalety

Stosuje podstawowe technologie przetwórstwa, ze zrozumieniem zasad tych procesów

Jest świadomy zagrożeń pracy w przetwórniach, ale zdarzają mu się drobne błędy

Na ocenę 5

Zna podstawowe rodzaje przetworów owocowych, potrafi je szczegółowo scharakteryzować, ocenić ich wady i zalety, opisać ich przemiany w czasie procesu przetwórczego

Stosuje podstawowe technologie przetwórstwa ze zrozumieniem zasad tych procesów i potrafi je dobrać do surowca

Jest świadomy zagrożeń pracy w przetwórstwie, przypisuje im znaczącą wagę i uwzględnia w swoich działaniach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)