Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza instrumentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F7.AIN.SI.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Etapy procesu analitycznego. Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy, przeprowadzanieskładników próbek do roztworu. Techniki rozdzielania: ekstrakcja i mineralizacja („na sucho”, „na mokro”). Pomiar – metody bezwzględne i porównawcze.

Techniki oznaczeń spektrofotometrycznych w zakresie UV-VIS. Metoda krzywej wzorcowej.

Metody analiz pierwiastków technikami AAS, ICP-OES i ICP-MS QQQ. Podstawy teoretyczne, metody pomiarowe i wykonanie analiz.

Oznaczanie anionów i kationów mineralnych i organicznych technikami FIA, dyskretnej analizy oraz elektroforezy kapilarnej.

Analiza specjacyjnych formy selenu i jodu odpowiednio za pomocą techniki HPLC+ICP-MS QQQ oraz LC-MS/MS.

Literatura:

Podstawowa W. Żyrnicki, J. Borkowska-Burnecka, E. Bulska, E. Szmyd. 2010. Metody analitycznej spektrometrii atomowej - teoria i praktyk. Wydawnictwo Malamut

Opracowanie pod redakcją Krystyny Pyrzyńskiej. 2017. "ANALIZA PRZEPŁYWOWA - Od teorii do praktyki". Wydawnictwo Malamut B. Buszewskii, E. Dziubakiewicz, M. Szumski. 2012. "Techniki elektromigracyjne" Wydawnictwo Malamut

Uzupełniająca D. Barałkiewicz i E. Bulska.. 2009. "SPECJACJA CHEMICZNA" Wydawnictwo Malamut

E. Bulska, K. Pyrzyńska. 2007. SPEKTROMETRIA ATOMOWA" Wydawnictwo Malamut

W. Żyrnicki, J. Borkowska-Burnecka, E. Bulska, E. Szmyd. 2010. "METODY ANALITYCZNEJ SPEKTROMETRII ATOMOWEJ". Wydawnictwo Malamut.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Rozróżnia etapy procesu analitycznego i techniki rozdzielania.

Zna metody spektrometryczne. Opisuje budowę i zasadę działania spektrofotometru absorpcji atomowej firmy UNICAM Solar 969 oraz spektrofotometru emisyjnego ze wzbudzeniem plazmowym (ICP) Prodygy firmy Teledyne Leeman Labs oraz ICP-MS QQQ Thermo Fisher Scientific

Zna metody potencjometryczne i nefelometryczne oraz aparaturę potencjometryczną.

Zna metodę przepływowo-wstrzykowa (FIA) oraz aparaturę pomiarowa. Rozumie zastosowanie analizy przepływowo-wstrzykowej. Zna technikę dyskretnej analizy.

Umiejętności

Potrafi pobierać i przygotowywać próbki do analizy oraz przeprowadzać składniki prób do roztworu.

Potrafi oznaczyć aniony technikami ekeltroforezy kapilarnej i spektrofotoemtrycznymi

Oznacza makro-, mikroskładniki,metale ciężkie i pierwiastki śladowe techikami spektrometrycznymi ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-OES i ICP-MS)

Oznacza stężenie jonów NO3-, NH4+ w ekstraktach roślinnych uzyskanych według normy PN-92/A-75112. Potrafi oznaczyć siarczany metodami analizy instrumentalnej. Potrafi oznaczyć azot ogólny w materiale roślinnym.

Potrafi oznaczyć witaminy ropuszczalne w wodzie za pomocą techiki LC-MS/MS

Potrafi oznaczyć specjacyjne formy selenu za pomocą techniki HPLC+ICP-MS QQQ

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem. Posiada odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadanie.

Posiada świadomość zagrożeń działalności rolniczej oraz odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jakość produkowanej żywności.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci przygotowują 5 sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń, na podstawie których uzyskują ocenę z ćwiczeń (średnia arytmetyczna) (100% udziału w ocenie końcowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwester Smoleń
Prowadzący grup: Sylwester Smoleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)