Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F6.ZRR.NI.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
Jednostka: Zakład Żywienia Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze strategią zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na tle wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Przedstawienie kierunków kształtowania lokalnej polityki oraz roli i zadań gospodarstw rolnych z uwzględnieniem KDPR, w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Podstawy społeczne, ekonomiczne i ekologiczne filozofii trwałości i zrównoważonego rozwoju.

Wspólna polityka rolna UE - uwarunkowania polityczne i ekonomiczno-społeczne, ważniejsze traktaty, podstawowe cele WPR.

Rolnictwo i obszary wiejskie w państwach członkowskich UE. Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce. Cele i instrumenty wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR.

Zrównoważony rozwój - model, cele, zasady i wdrażanie na tle polityki ekologicznej państwa. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich.

Wizja strategii rozwoju obszarów wiejskich. Wielofunkcyjność rolnictwa- rynkowe i pozarynkowe funkcje rolnictwa. Lokalna polityka zrównoważonego rozwoju.

Rola i zadania gospodarstw rolnych w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej: ochrona wód, ochrona gruntów rolnych, ochrona powietrza, ochrona krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności. Infrastruktura obszarów wiejskich.

Analiza i uwarunkowania rozwoju rolnictwa: doradztwo rolnicze, zasoby wody, warunki przyrodnicze i ekonomiczne, kapitał ludzki, środowisko i jego ochrona.

Literatura:

Borys T. 2005. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko Warszawa-Białystok.

Siekierski J. 2010. Rolnictwo i wieś przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Kraków.

Szumski S. 2007. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa.

Strycharz Z. 2004. Ochrona środowiska szansą dla modernizacji i rozwoju miast i obszarów wiejskich. Mat. Konf. Lublin-Puławy.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawy społeczne, ekonomiczne i ekologiczne filozofii trwałości i zrównoważonego rozwoju.

Posiada podstawowa wiedzę z zakresu wspólnej polityki rolna UE. Zna uwarunkowania polityczne i ekonomiczno-społeczne, ważniejsze traktaty i podstawowe cele WPR.

Ma wiedzę z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich w państwach członkowskich UE oraz w Polsce. Rozumie cele i rozróżnia instrumenty wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR.

Definiuje i interpretuje kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Zna rolę i wymienia zadania gospodarstw rolnych w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.

Ma wizję strategii rozwoju obszarów wiejskich. Rozumie wielofunkcyjność rolnictwa. Rozróżnia rynkowe i pozarynkowe funkcje rolnictwa. Rozumie potrzebę lokalnej polityki zrównoważonego rozwoju.

Zna Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Ma podstawową wiedzę z zakresu infrastruktury obszarów wiejskich.

Umiejętności

Posiada umiejętność analizy uwarunkowań rozwoju rolnictwa w Polsce. Wyjaśnia znaczenie doradztwa rolniczego.

Charakteryzuje warunki przyrodnicze i ekonomiczne w Polsce, interpretuje rolę kapitału ludzkiego, rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego - w analizie uwarunkowań rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce.

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem. Posiada odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadanie.

Posiada świadomość odpowiedzialności oraz ryzyka wpływu działalności rolniczej na środowisko oraz jakości żywności

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, eseju

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.