Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasoby Internetu jako wsparcie pracy dyplomowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F6.ZIN.SI.OBTSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasoby Internetu jako wsparcie pracy dyplomowej
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot uzupełniający - fakultatywny, 6 semestr studiów

Wymagania wstępne: brak

Przegląd narzędzi wyszukujących informacje w sieci internetowej, repozytoria cyfrowe i hurtownie wiedzy w sieci, bazy publikacyjne, zwiększanie efektywności wyszukiwań, eksploracja danych internetowych, opracowanie i wizualizacja danych, zasady pisania prac przeglądowych i opracowań tematycznych. Zajęcia przedmiotowe mają ułatwić przygotowanie pracy inżynierskiej z zakresu biotechnologii

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Ćwiczenia - 30 godz.

Przegląd wyszukiwarek zagranicznych i polskich, definicja wyszukiwarki i katalogu internetowego, ranking wyszukiwarek, metawyszukiwarki, wyszukiwarki „głębokiego Internetu”. Struktura zapytań i zasady wyszukiwania w Internecie na przykładzie Google. Tłumaczenia (narzędzie językowe Google i inne translatory internetowe). Zadania z wyszukiwania informacji (ogólnych i szczegółowych) w Internecie dotyczących biotechnologii

Wyszukanie materiałów graficznych na zadany temat z zakresu biotechnologii. Bazy grafik w Internecie: ogólnotematyczne, biotechnologiczne oraz przyrodnicze.

Przegląd stron internetowych związanych z naukami przyrodniczymi oraz rolniczymi, zwłaszcza związanymi z tematyką biotechnologiczną. Portale biotechnologiczne i analiza ich zawartości

Wyszukiwarki: naukowe i popularno-naukowe. Techniki zwiększania efektywności wyszukiwań. Publikacje przeglądowe w Internecie z tematyki biotechnologicznej

Analiza wybranej publikacji naukowej z dziedziny biotechnologii. Bazy abstraktowe i repozytoria cyfrowe publikacji naukowych, wydawnictwa naukowe, zaawansowane funkcje wyszukiwarek naukowych

Omówienie funkcji oprogramowania użytkowego typu Microsoft Office do tworzenia opracowań naukowych

Podstawy zestawiania i wizualizacji danych w Microsoft Excel - tworzenie przykładowych tematycznych zestawień danych literaturowych, sortowanie danych, opracowanie graficzne informacji internetowych z zakresu biotechnologii

Przygotowanie opracowania o charakterze pracy inżynierskiej na zadany temat (dobór danych i literatury, ilustracji, opracowanie edytorskie, struktura pracy) na podstawie informacji wyszukanych w globalnej sieci.

Literatura:

Podstawowa:

Bradley P., 2010. The Advanced Internet Searcher's Handbook. University of Michigan, USA.

Dobosz K. 2012. Przeszukiwanie zasobów Internetu. Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Warszawa.

Sokół M. 2011. Internet. Kurs.Helion, Gliwice.

Uzupełniająca:

Zasoby Internetu.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student zna i rozumie:

- środowisko internetowe oraz narzędzia wyszukujące informacje i eksplorujące bazy danych, repozytoria cyfrowe i hurtownie wiedzy z zakresu biotechnologii i nauk pokrewnych

- strukturę i treść wybranych publikacji (naukowych wynikowych i przeglądowych oraz popularno-naukowych) z zakresu biotechnologii i nauk pokrewnych

- zasady opracowywania i selekcji wybranych danych naukowych z zakresu biotechnologii, ich graficznego przedstawiania w aplikacjach użytkowych, sporządzenia opracowania/raportu z zagadnień tematycznych oraz przygotowania pracy inżynierskiej

Umiejętności - student potrafi:

- odszukać w Internecie potrzebne informacje służące poszerzeniu wiedzy z zakresu szeroko pojętych nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii

- wyszukać publikacje o określonej tematyce oraz dedykowane materiały graficzne w cyfrowych bazach abstraktowych i pełnotekstowych za pomocą wyszukiwarek

- wykorzystać programy komputerowe do obróbki, wizualizacji i interpretacji pisemnej danych zawartych w opracowaniach naukowych z zakresu biotechnologii i nauk pokrewnych

- samodzielnie poszerzać wiedzę w zakresie biotechnologii w oparciu o informacje z Internetu i ich krytyczną analizę

- przygotować samodzielne opracowania dotyczące zagadnień związanych z biotechnologią na podstawie eksploracji źródeł internetowych

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

- zdobywania oraz przekazywania wiedzy zakresu biotechnologii i nauk pokrewnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej, w tym Internetu

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzian umiejętności polegający na wykonaniu opracowania naukowego na zadany temat (100% oceny końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kalisz
Prowadzący grup: Joanna Gil, Piotr Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)