Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasoby Internetu jako wsparcie pracy dyplomowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F6.ZAS.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasoby Internetu jako wsparcie pracy dyplomowej
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przegląd narzędzi wyszukujących informacje w sieci internetowej, hurtownie wiedzy w sieci, zwiększanie efektywności wyszukiwań, eksploracja danych internetowych, opracowanie i wizualizacja danych naukowych, zasady pisania prac przeglądowych, tworzenia opracowań tematycznych. Zajęcia przedmiotowe mają ułatwić przygotowanie pracy inżynierskiej z zakresu nauk ogrodniczych.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Przegląd wyszukiwarek zagranicznych i polskich, definicja wyszukiwarki i katalogu internetowego, ranking wyszukiwarek, metawyszukiwarki, wyszukiwarki „głębokiego Internetu”. Struktura zapytań i zasady wyszukiwania w Internecie na przykładzie Google. Tłumaczenia (narzędzie językowe Google i inne translatory internetowe). Zadania z wyszukiwania informacji (ogólnych i szczegółowych) w Internecie.

Bazy taksonomiczne w Internecie. Wyszukanie zdjęć na zadany temat ogrodniczy. Bazy zdjęć w Internecie: ogólne oraz przyrodnicze. Wstępna obróbka znalezionych zdjęć i tworzenie krótkiej prezentacji graficznej, tematycznie związanej z ogrodnictwem.

Przegląd przydatnych stron internetowych związanych z naukami przyrodniczymi, zwłaszcza naukami ogrodniczymi;

Podstawowe wyszukiwarki tematyczne: naukowe i popularno-naukowe. Techniki zwiększania efektywności wyszukiwań.

Publikacje przeglądowe, popularno-naukowe i wdrożeniowe w Internecie z tematyki ogrodniczej i rolniczej.

Analiza struktury wybranej publikacji naukowej z dziedziny ogrodnictwa. Bazy abstraktowe i pełno dostępowe bazy publikacji naukowych, wydawnictwa naukowe, zaawansowane funkcje wyszukiwarek naukowych.

Sklepy ogrodnicze w Internecie, wybrane oferty materiałowe i specyfikacje. Dane statystyczne w Internecie, giełdy, notowania cen produktów ogrodniczych.

Omówienie przydatnych funkcji oprogramowania użytkowego typu Microsoft Office do tworzenia opracowań naukowych.

Zestawienie i wizualizacja danych w Microsoft Excel - tworzenie przykładowych tematycznych zestawień danych, sortowanie danych, opracowanie graficzne informacji internetowych z zakresu ogrodnictwa.

Opracowanie prezentacji Microsoft PowerPoint na zadany temat związany z ogrodnictwem (informacje do samodzielnego znalezienia w Internecie).

Indywidualne opracowanie przykładowej pracy inżynierskiej na zadany temat (dobór danych i literatury, ilustracji, opracowanie edytorskie, struktura pracy) na podstawie informacji wyszukanych w globalnej sieci.

Literatura:

Bradley P., 2010. The Advanced Internet Searcher's Handbook. University of Michigan, USA

Pikoń K., 2011. ABC Internetu. Helion

Sokół M., 2011. Internet. Kurs. Helion

Stacey A., Stacey A., 2004. Effective Information Retrieval from the Internet: An Advanced User’s Guide. Chandos Publishing, UK

Szumilas D., 2008. Internetowy detektyw. WKiŁ

Internet

Efekty uczenia się:

Wiedza

KWzas_W01:

Analizuje wiedzę o środowisku internetowym, mechanizmach działania podstawowych narzędzi wyszukujących informacje, wykazuje znajomość zaawansowanych narzędzi eksploracji danych i przeszukiwania ogólnie dostępnych hurtowni wiedzy.

KWzas_W02:

Opisuje strukturę i treść wybranych publikacji (naukowych wynikowych i przeglądowych oraz popularno-naukowych) z dziedziny ogrodnictwa, posiada wiedzę o wyszukiwaniu informacji w cyfrowych bazach abstraktowych i pełno tekstowych oraz za pomocą wyszukiwarkach naukowych.

KWzas_W03:

Wykazuje podstawową wiedzę o oprogramowaniu specjalistycznym z dziedziny ogrodnictwa, znajduje w Internecie i zakupuje potrzebne w produkcji materiały ogrodnicze, eksploruje dane statystyczne dotyczące ogrodnictwa.

KWzas_W04:

Opisuje zasady opracowywania i selekcji wybranych danych dotyczących produkcji ogrodniczej oraz graficznego przedstawiania danych w aplikacjach specjalistycznych.

KWzas_W05:

Charakteryzuje cyfrowe przeszukiwanie Internetu z zakresie zdobycia lub poszerzenia wiedzy ogrodniczej oraz z dziedziny szeroko pojętych nauk przyrodniczych.

Kwzas_W06:

Posiada wiedzę odnośnie sporządzenia opracowania projektowego z zagadnień tematycznych oraz przygotowania pracy inżynierskiej.

Umiejętności

KWzas_U01:

Wykorzystuje potrzebne informacje odszukane w Internecie.

KWzas_U02:

Wykorzystuje narzędzia internetowe w celu eksploracji danych i formułowania zadań inżynierskich.

KWzas_U03:

Wykorzystuje programy komputerowe do obróbki, wizualizacji i interpretacji pisemnej danych zawartych w opracowaniach naukowych.

KWzas_U04:

Analizuje informacje i samodzielnie poszerza wiedzę w dziedzinie ogrodnictwa.

KWzas_U05:

Przygotowuje samodzielne opracowania dotyczące zagadnień związanych z ogrodnictwem.

Kompetencje społeczne

KWzas_K01:

Rozumie potrzebę zdobywania oraz przekazywania wiedzy społeczeństwu w celu zapewnienia dalszego rozwoju ogrodnictwa.

KWzas_K02:

Ma świadomość znaczenia i wykorzystania technologii informacyjnej, w tym Internetu, w nowoczesnym społeczeństwie.

KWzas_K03:

Potrafi samodzielnie myśleć i zdobywać potrzebne informacje.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

na ocenę niedostateczną: nie charakteryzuje podstawowych technik wyszukiwania informacji

na ocenę dostateczną: wymienia podstawowe techniki wyszukiwania informacji, ale nie analizuje kompleksowo sposobów ich wykorzystania

na ocenę dobrą: wymienia podstawowe techniki wyszukiwania informacji, analizuje możliwości ich wykorzystania

na ocenę bardzo dobrą: wymienia podstawowe techniki wyszukiwania informacji, analizuje możliwości ich wykorzystania, proponuje modyfikacje i rozwinięcia tych technik

Umiejętności

na ocenę niedostateczną: nie zna metod eksploracji oraz obróbki danych z zakresu wiedzy ogrodniczej i informatycznej

na ocenę dostateczną: zna metody eksploracji oraz obróbki danych z zakresu wiedzy ogrodniczej i informatycznej

na ocenę dobrą: stosuje metody eksploracji oraz obróbki danych z zakresu wiedzy ogrodniczej i informatycznej

na ocenę bardzo dobrą: dobiera i modyfikuje metody eksploracji oraz obróbki danych z zakresu wiedzy ogrodniczej i informatycznej

Kompetencje

na ocenę niedostateczną: nie jest świadomy wykorzystania przepływu informacji oraz jej pozyskiwania w naukach ogrodniczych

na ocenę dostateczną: jest świadomy wykorzystania przepływu informacji oraz jej pozyskiwania w naukach ogrodniczych, ale nie uwzględnia ich w praktyce

na ocenę dobrą: jest świadomy wykorzystania przepływu informacji oraz jej pozyskiwania w naukach ogrodniczych i częściowo uwzględnia to w swoich działaniach

na ocenę bardzo dobrą: jest świadomy wykorzystania przepływu informacji oraz jej pozyskiwania w naukach ogrodniczych, przypisuje temu znaczącą wagę i uwzględnia w swoich działaniach

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)