Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy technologii bioreaktorowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F6.PTB.SI.OBTSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy technologii bioreaktorowej
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot uzupełniający - fakultatywny, 6 semestr studiów

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z biochemii

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Wykłady - 15 godz.

1. Elementy stechiometrii reakcji biochemicznych, kinetyka reakcji enzymatycznych, modele wzrostu biomasy 2. Reaktory dla reakcji biochemicznych i hodowli mikroorganizmów

3. Bilans masy bioreaktora

4. Analiza poszczególnych typów bioreaktorów - zagadnienia hydrodynamiczne

5. Zagadnienia dynamiki procesów biochemicznych

6. Właściwości statyczne i dynamiczne bioreaktorów

Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godz.

1. Synteza nośników polimerowych do immobilizacji enzymów – amylolitycznych i pektolitycznych 2. Synteza i formowanie żelowych nośników do immobilizacji mikroorganizmów – drożdży

3. Badanie reaktora okresowego i przepływowego do hydrolizy skrobi – analiza warunków procesowych 4. Badanie oporów transportu masy w kolumnie pakowanej, na przykładzie nośnika żelowego z zawieszonymi mikroorganizmami 5. Badanie hydrodynamiki kolumny barbotażowej

Literatura:

Podstawowa:

S. Ledakowicz, Inżynieria biochemiczna, WNT, Warszawa, 2018;

B. Tabiś, „Zasady reaktorów inżynierii reaktorów chemicznych”, WNT, Warszawa, 1999;

J. Szarawara, J. Skrzypek, A. Gawdzik,„Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych”, WNT, Warszawa, 1991

Uzupełniająca:

Publikacje naukowe dotyczące zagadnień: immobilizacji enzymów i mikroorganizmów oraz budowy reaktorów i bioreaktorów.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student zna i rozumie:

- potrzebę stosowania rozwiązań bioreaktorowych w praktyce przemysłowej

- różnice pomiędzy szybkością procesu a szybkością reakcji

- podstawowe struktury hydrodynamiczne stosowane w reaktorach i bioreaktorach

- podstawowe rozwiązania konstrukcyjne bioreaktorów

- podstawy dynamiki bioreaktorów

Umiejętności - student potrafi:

- identyfikować typy reakcji biochemicznych i dobrać odpowiednie równanie kinetyczne

- określić rodzaj oporów transportu masy występujących w procesach realizowanych w bioreaktorach

- sformułować bilans masy dla reaktora okresowego i CSTR

- dobrać rozwiązanie konstrukcyjne bioreaktora

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

- pracy w małym zespole

- przygotowania krótkiego raportu/sprawozdania z pac laboratoryjnych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Test wielokrotnego wyboru (70% udziału w ocenie końcowej)

Ćwiczenia: Sprawozdania z ćwiczeń (30%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ptaszek
Prowadzący grup: Michał Pancerz, Paweł Ptaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)