Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pożytki pszczele

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F6.POP.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pożytki pszczele
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi źródłami pokarmu dla owadów zapylających.

Definicja pożytków pszczelich i ich klasyfikacja. Stan pożytków pszczelich w kraju i stopień ich wykorzystania. Wzbogacanie pożytków pszczelich poprzez sterowane uprawy roślin. Poprawa stopnia wykorzystania pożytków poprzez dobór odpowiednich podgatunków i linii pszczół. Zagęszczenie owadów zapylających w środowisku. Charakterystyka roślin kwalifikujących się, jako nowe źródła pokarmu dla owadów. Ważniejsze rośliny, występujące na terenie kraju, stanowiące źródło nektaru do produkcji miodów odmianowych.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Definicja i klasyfikacja pożytków pszczelich

Stan pożytków pszczelich w kraju i stopień ich wykorzystania

Wzbogacanie pożytków pszczelich poprzez uprawy sterowane roślin

Poprawa stopnia wykorzystania pożytków poprzez dobór odpowiednich podgatunków i linii pszczół

Występowanie, struktura i zagęszczenie owadów zapylających w miejscach ich występowania

Wpływ różnych metod i intensywności ochrony roślin na liczebność owadów zapylających w środowisku

Charakterystyka roślin kwalifikujących się, jako nowe źródło pokarmu dla pszczół

Charakterystyka ważniejszych roślin, występujących na terenie kraju, stanowiących źródło nektaru do produkcji miodów odmianowych

Ocena zasobów pokarmowych pastwisk pszczelich

Rośliny zielarskie, o ozdobnych owocach, kwiatach i innych walorach dekoracyjnych stanowiących źródło pokarmu dla owadów

Ogród, jako źródło pokarmu dla owadów zapylających

Struktura dominacji gatunkowej owadów zapylających na polach uprawnych i nieużytkach

Badanie zagęszczenia pszczół na nieużytkach i polach uprawnych - ćwiczenia w terenie

Rośliny niebezpieczne dla pszczelarza oraz trujące dla pszczół

Prezentacja i omówienie wyników obserwacji prowadzonych podczas zajęć

Literatura:

Prabuski J. 1998. Pszczelnictwo. Wydawnictwo Promocyjne „Albatros” Szczecin.

Lipiński M. 1982. Pożytki pszczele. PWRiL Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu biologii kwitnienia, zapylania roślin i owadów zapylających

Wylicza zjawiska klimatyczne oraz procesy fizykochemiczne wpływające na behawior owadów zapylających rośliny

Zna podstawowe metody i zasady określania przydatności pożytków dla owadów zapylających rośliny w kontekście produktów pszczelich stanowiących efekt produkcji

Opisuje zależności między roślinami a owadami zapylającymi oraz między różnymi gatunkami organizmów zapylających

Opisuje podstawowe techniki poprawy wykorzystania pożytków pszczelich i zapylenia roślin

Opisuje wpływ różnych metod ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami na występowanie organizmów zapylających i jakość pożytków pszczelich

Zna rolę organizmów zapylających, jako czynniki środowiska przyrodniczego i ich wpływ na różnorodność biologiczną

Umiejętności

Określa gatunki owadów zapylających występujące na polach uprawnych i nieużytkach na podstawie kluczy do oznaczania owadów

Przygotowuje sprawozdania pisemne z prostych badań prowadzonych w trakcie zajęć

Potrafi wykonać proste terenowe i laboratoryjne zadania badawcze dotyczące zasobów i źródeł pożytków pszczelich oraz struktury gatunków zapylających

Rozróżnia typowe metody i techniki oceny zasobności oraz jakości pożytków pszczelich

Przedstawia prezentację multimedialną w oparciu o wyliczenia własne i innych członków grupy oraz interpretację wyników prostego doświadczenia

Kompetencje społeczne

Akceptuje prace w zespole w różnej roli

Zachowuje się w sposób profesjonalny oraz przestrzega zasad etyki zawodowej w pracy z materiałem pszczelarskim

Dostrzega znaczenia społeczne, zawodowe i etyczne oraz ryzyko związane z produkcję żywności z różnych pożytków pszczelich

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie definiuje podstawowych zagadnień z zakresu biologii kwitnienia i zapylania roślin oraz systematyki i anatomii owadów zapylających. Nie zna podstawowych metod określania przydatności pożytków dla owadów zapylających. Nie opisuje zależności między roślinami a owadami zapylającymi oraz między różnymi gatunkami organizmów zapylających. Nie zna wpływu metod ochrony roślin na występowanie organizmów zapylających. Nie zna rolę organizmów zapylających, jako czynniki środowiska przyrodniczego.

Nie umie wykonać prostych terenowych zadań badawczych dotyczących zasobów i źródeł pożytków pszczelich oraz struktury gatunków zapylających. Nie przygotowuje sprawozdań pisemnych z przeprowadzonych w grupie eksperymentów.

Nie akceptuje prace w zespole w różnej roli. Nie zachowuje się w sposób profesjonalny oraz nie przestrzega zasad etyki w pracy z materiałem pszczelarskim.

Na ocenę 3

Definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu biologii kwitnienia i zapylania roślin oraz systematyki i anatomii owadów zapylających. Zna podstawowe metody określania przydatności pożytków dla owadów zapylających. Opisuje część zależności między roślinami a owadami zapylającymi oraz między różnymi gatunkami organizmów zapylających. Zna podstawy wpływu metod ochrony roślin na występowanie organizmów zapylających. Zna częściowo rolę organizmów zapylających, jako czynniki środowiska przyrodniczego.

Wykonuje proste terenowe zadania badawcze dotyczące zasobów i źródeł pożytków pszczelich oraz struktury gatunków zapylających. Przygotowuje sprawozdania pisemne z przeprowadzonych w grupie eksperymentów.

Akceptuje prace w zespole w różnej roli. Zachowuje się w sposób profesjonalny oraz przestrzega zasad etyki w pracy z materiałem pszczelarskim.

Na ocenę 4

Definiuje zagadnienia z zakresu biologii kwitnienia i zapylania roślin oraz systematyki i anatomii owadów zapylających. Zna metody i techniki określania przydatności i jakości pożytków dla owadów zapylających. Opisuje zależności między roślinami a owadami zapylającymi oraz między różnymi gatunkami organizmów zapylających. Opisuje wpływ metod ochrony roślin na występowanie organizmów zapylających i jakość pożytków pszczelich. Zna rolę organizmów zapylających, jako czynniki środowiska przyrodniczego.

Wykonuje proste terenowe i laboratoryjne zadania badawcze dotyczące zasobów i źródeł pożytków pszczelich oraz struktury gatunków zapylających. Przygotowuje sprawozdania pisemne i interpretuje wyniki z przeprowadzonych eksperymentów w oparciu o wykonywane w zespole zadania badawcze.

Akceptuje prace w zespole w różnej roli. Zachowuje się w sposób profesjonalny oraz przestrzega zasad etyki w pracy z materiałem pszczelarskim.

Na ocenę 5

Definiuje zagadnienia z zakresu biologii kwitnienia i zapylania roślin oraz systematyki, anatomii, morfologii i behavioru owadów zapylających. Zna i rozróżnia metody, techniki i zasady określania przydatności i jakości pożytków dla owadów zapylających. Opisuje zależności między roślinami a owadami zapylającymi oraz między różnymi gatunkami organizmów zapylających. Opisuje podstawowe techniki poprawy wykorzystania pożytków pszczelich i zapylenia roślin. Opisuje wpływ metod ochrony roślin na występowanie organizmów zapylających i jakość pożytków pszczelich. Zna rolę organizmów zapylających, jako czynniki środowiska przyrodniczego i ich wpływ na bioróżnorodność.

Wykonuje proste terenowe i laboratoryjne zadania badawcze dotyczące zasobów i źródeł pożytków pszczelich oraz struktury gatunków zapylających. Przygotowuje sprawozdania pisemne i interpretuje wyniki z przeprowadzonych eksperymentów w oparciu o wykonywane w zespole zadania badawcze.. Przygotowuje i przedstawia prezentacje multimedialne w oparciu o wykonywane zadania badawcze.

Akceptuje prace w zespole w różnej roli. Zachowuje się w sposób profesjonalny oraz przestrzega zasad etyki w pracy z materiałem pszczelarskim. Dostrzega znaczenia społeczne, zawodowe i etyczne oraz ryzyko związane z produkcję żywności z różnych pożytków pszczelich.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)