Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogrody owocowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F6.OGO.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogrody owocowe
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania gatunków roślin sadowniczych w ogrodach owocowych

Ozdobne odmiany i formy gatunków sadowniczych, możliwość ich wykorzystania w projektach ogrodów przydomowych oraz w parkach i ogrodach publicznych. Umiejętność wykonania i obrona projektu ogrodu ozdobnego z udziałem gatunków roślin sadowniczych

Pełny opis:

Treści kształcenia

Uwarunkowania klimatyczno glebowe w uprawie drzew i krzewów owocowych

Wstęp do specyfiki uprawy drzew i krzewów owocowych

Zasady doboru gatunków i odmian do ogrodów owocowych

Ogrody owocowe Europy i Świata

Mało znane gatunki sadownicze wykorzystanie w ogrodach

Ozdobne korony drzew i krzewów

Formy ozdobne i użytkowe jabłoni

Formy ozdobne i użytkowe gruszy

Formy ozdobne i użytkowe drzew pestkowych

Zasady projektowania małych ogrodów owocowych

Formowanie ozdobnych koron drzew owocowych

Gatunki owocowe w parkach Krakowa

Projektowanie małego ogrodu owocowego - zajęcia seminaryjne

Literatura:

Pieniążek S.2000, Sadownictwo PWN

Hobhause P. 2005, Historia Ogrodów

Sękowski B. 2004,Pomologia PWN

Mika A. 2007, Ogród owocowy wyd. Działkowiec

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje specyfikę ogrodów owocowych w kraju i na świecie

Opisuje gatunki i odmiany drzew i krzewów owocowych nadające się do nasadzeń amatorskich - ozdobnych

Opisuje mało znane i zapomniane gatunki owocowe nadające się do nasadzeń amatorskich - ozdobnych

Opisuje ozdobne formy koron drzew i krzewów owocowych

Charakteryzuje zasady wykorzystania drzew i krzewów owocowych

Tłumaczy zasady wyboru gatunków i odmian do ogrodów owocowych

Umiejętności

Analizuje dobór gatunków i odmian do ogrodów owocowych

Dokonuje właściwego wyboru odmian

Dokonuje właściwego wyboru podkładek

Projektuje przydomowe ogrody owocowe oraz nasadzenia z roślin sadowniczych w przestrzeni publicznej

Formuje ozdobne korony drzew owocowych

Kompetencje społeczne

Tłumaczy zasady projektowania ogrodów owocowych

Wyjaśnia społeczeństwu właściwy dobór gatunków, odmian, podkładek w ogrodach przydomowych

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

101 sprawdzian wiedzy

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)