Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metabolity wtórne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F6.MWT.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metabolity wtórne
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Metabolity wtórne

uzupełniajacy - fakultatywny

wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu Biochemia

Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin

Pełny opis:

Wykłady:

Wtórne metabolity roślin – podstawowe definicje, klasyfikacja, szlaki biosyntezy

Rola roślinnych metabolitów wtórnych w organizmach roślinnych, punkty uchwytu w komórkach zwierzęcych

Aktywność biologiczna roślinnych metabolitów wtórnych; Metabolizm i toksyczność u ssaków.

Przegląd roślinnych metabolitów wtórnych – budowa chemiczna, funkcje w roślinie, wykorzystanie – terpeny i związki fenolowe, siarkowe związki wtórne, alkaloidy

Czynniki wpływające na produkcję wtórnych metabolitów przez rośliny

Ćwiczenia:

Lokalizacja metabolitów wtórnych w komórkach, tkankach, organach roślinnych – obserwacje mikroskopowe

Wykorzystanie baz internetowych do wyszukiwania szczegółowych informacji na temat metabolitów wtórnych

Techniki przygotowania materiału zielarskiego do badań składników bioaktywnych

Oznaczanie pojemności antyoksydacyjnej surowców roślinnych wybranymi metodami analitycznymi - spektrofotometrycznie

Wykrywanie i rozdzielanie fenolowych metabolitów wtórnych techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR)

Właściwości allelopatyczne wybranych związków wtórnych – test Lepidium, test z błękitem trypanu

Destylacja olejków eterycznych

Literatura:

Podstawowa:

Naturalne związki organiczne. Kołodziejczyk A. PWN, 2019

Rozdział „Procesy anaboliczne" [w] Fizjologia roślin. Kopcewicz J., PWN, 2012

Uzupełniająca:

Artykuły naukowe zalecone przez prowadzącego (m. in. z czasopism „Postępy Biochemii”, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych”, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej”)

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

budowę chemiczną i właściwości fizykochemiczne najważniejszych roślinnych związków wtórnych oraz dysponuje wiedzą na temat ich roli fizjologicznej i lokalizacji w strukturach komórkowych

szlaki biosyntezy oraz mechanizmy aktywności biologicznej wybranych substancji pochodzenia roślinnego w tkankach roślinnych i zwierzęcych

czynniki biotyczne i abiotyczne wpływające na zawartość związków wtórnych w tkankach roślinnych

Umiejętności - potrafi:

planować i przeprowadzać eksperymenty badawcze oraz interpretować wyniki doświadczeń wraz z posługiwaniem się poprawnej nomenklatury

właściwie dobierać techniki przygotowania materiału roślinnego i metody ekstrakcji metabolitów wtórnych z materiału roślinnego oraz ich rozdzielania; oznaczać pojemność antyoksydacyjną materiału roślinnego oraz jego toksyczność

modyfikować czynniki zewnętrzne przy prowadzeniu uprawy w celu uzyskania wysokiej jakości surowca roślinnego

korzystać ze źródeł literaturowych, w tym internetowych baz danych, oraz prezentować wyniki doświadczeń poprzez dobór właściwego, specjalistycznego słownictwa

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

rozwijania zdolności do pracy w grupie oraz organizacji eksperymentów prowadzonych zespołowo dbając przy tym o sprzęt i aparaturę laboratoryjną

ciągłego kształcenia się i nabywania wiedzy z dziedzin nauk podstawowych oraz analizy instrumentalnej w celu korzystania z osiągnięć współczesnego ogrodnictwa

Metody i kryteria oceniania:

ocena prezentacji ustnej (50% udziału w ocenie końcowej)

zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe) 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kamińska
Prowadzący grup: Iwona Kamińska, Anna Kostecka-Gugała, Wojciech Makowski, Przemysław Petryszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kamińska
Prowadzący grup: Iwona Kamińska, Anna Kostecka-Gugała, Przemysław Petryszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)